Liberator B 24 GR8 KH410 - At Aarestrup                                                         Updated: 13 APR 2021

Airman Surname Init Rank Service Sqdn P_link Plane Operation Crash_site Crash_d Buried_d C_link At_Next
a117001.htm Emery K Wt/O RAF 206 p425.htm B24 KH410 Anti ship At Aarestrup d210445 b220647 c117.htm Aarestrup
a117002.htm Gale WTG P/O RAF 206 p425.htm B24 KH410 Anti ship At Aarestrup d210445 b220647 c117.htm Aarestrup
a117003.htm Guilonard N Lt/Cdr RNN 206 p425.htm B24 KH410 Anti ship At Aarestrup d210445 b220647 c117.htm Aarestrup
a117004.htm Harding A J F/O RAF 206 p425.htm B24 KH410 Anti ship At Aarestrup d210445 b220647 c117.htm Aarestrup
a117005.htm Laycock PSL F/Lt RAF 206 p425.htm B24 KH410 Anti ship At Aarestrup d210445 b220647 c117.htm Aarestrup
a117006.htm Long GCK Wt/O RAF 206 p425.htm B24 KH410 Anti ship At Aarestrup d210445 b220647 c117.htm Aarestrup
a117007.htm Orritt F R F/Sgt RAF 206 p425.htm B24 KH410 Anti ship At Aarestrup d210445 b220647 c117.htm Aarestrup
a117008.htm Smith ART F/O RNZAF 206 p425.htm B24 KH410 Anti ship At Aarestrup d210445 b220647 c117.htm Aarestrup
a117009.htm Spencer W W Wt/O RCAF 206 p425.htm B24 KH410 Anti ship At Aarestrup d210445 b220647 c117.htm Aarestrup
a117010.htm Theaker T K Wt/O RCAF 206 p425.htm B24 KH410 Anti ship At Aarestrup d210445 b220647 c117.htm Aarestrup
a117011.htm Topliff G H P/O RAAF 206 p425.htm B24 KH410 Anti ship At Aarestrup d210445 b220647 c117.htm Aarestrup


 Natten til den 21. april 1945 fløj Liberator B 24 GR8 KH410 på anti u-bådspatrulje til Kattegat.  Ved midnat styrtede flyet imidlertid ned i den vestlige del af Rold
Skov - mere præcist i Torstedlund Skov omkring 2 km syd for Aarestrup Kirke. Først havde det store fly taget toppen af nogle bøgetræer. Så ramte det en samling
graner, så omkring 200 træer blev splintret eller rykket op. Maskinen brændte med de 11 besætningsmedlemmer i eller omkring vraget. Hele besætningen omkom.
Den tyske værnemagt begravede ligene i hemmelighed søndag den 22. april 1945 umiddelbart vest for nedstyrtningsstedet. Se monumentet "Flyverstenen". Find den ved at følge kort med fotos af RAF-mærke fra her ved Savværket, Conradsminde 23. Se kort med FLYVERSTENEN, skift evt.til andre kort eller luftfotos
(Ortofotos). Zoom.
De omkomne blev fundet i juni 1947, hvorefter ligene blev  lagt i 11 kister og ført til Aarestrup. Begravelsen fandt sted søndag den 22. juni 1947 i overværelse af bl.a. den britiske luftfartsattache E.W.R. Saddler i spidsen for flere britiske officerer, sekretær ved den hollandske legation i København van Hamel og enken fru Guilonard, samt repræsentanter for den danske hær og flåde - og fra det danske politi. Sognepræst H.B. Davidsen talte over ordene fra den norske digter Nordahl Grieg:
"De gav os det bedste, de havde, de døde ukendte venner; de gav os en dag til at bruge rakt med forkullede hænder."
I vinteren 1948 kom en engelsk kaptajn og hans chauffør til præsten og forlangte, at englænderne skulle graves op for at blive begravet igen, denne gang efter rang!
"Efter døden gælder ingen rang," oplyste sognepræsten. "Det er en ordre!" svarede kaptajnen. Mandag den 16. februar 1948 kl. 8 om morgenen samledes præsten,
3 menighedsrådsmedlemmer og graveren samt den engelske kaptajn og hans chauffør på Aarestrup Kirkegård. I løbet af dagen blev 4 kister flyttet!
Kilder: FAF, AOD og oplysninger indsamlet af Bodil Nedergaard, Ravnkilde. Se besætningen - fotos og rækkefølge af flyvergrave. Kransenedlægning 4. maj
KvinderGoogle Map p425 Liberator B-24 KH410

I Aalborg Stiftstidende 10/4 1983 gav A.K. Mikkelsen (AKM), bosat i England, flere oplysninger efter omfattende arkivstudier:
Denne og en del andre fly af typen B-24 Liberator var specielt udstyret med radar og projektører til at finde u-både på vej til Norge på overfladen om natten og ramme
dem med bomber. Dette fly fløj fredag d. 20/4 1945 kl. 20.11 fra RAF Leuchars i Skotland mod Kattegat. Med ca. 350 km/t fløj det fuldt lastede fly i lav højde for at
undgå radar. Kl. 23.40 blev et bryllupsselskab på gården "Højvang" ved Aarestrup afbrudt. I den måneklare nat kunne man se voldsomme røgskyer og høje flammer
fra nedstyrtningsstedet dybt inde i skoven. Læs flere detaljer ved "Flyverstenen". Se også  Ammunition * Peter Hansens beretning * Fotos nær nedstyrtningsstedet  Stempel. Niels Nørgaard Nielsen fortæller i "Historien bag "Flyverstenen" i Torstedlund Skov" udgivet 2011, at en anden Liberator fra samme base startede kl. 20.48
og vendte tilbage fra Kattegat næste morgen kl. 06.18. B24 KH410 startede 20.11 og fløj sandsynligvis nord om Skagen til området nord for Anholt. Af ukendte
årsager satte flyet efter kort tid kursen direkte tilbage mod basen. Passer med flyvetid 3½ time. Det kom fra sydøst, da det ramte træerne, styrtede ned og de 11
flyvere omkom. Se også
Historien bag "Flyverstenen" - kort fortalt af Niels Nørgaard Nielsen.
AS: Ingen tyskere gør krav på en nedskydning! Normalt rapporterer flakbatterier om mål og ammunitionsforbrug! Piloter på natjagere nævnte ivrigt nedskydninger!
Mosquito NS906 styrtede ned i Grib Skov her, overblik her, da det fløj lavt og ramte to meget høje træer. Er dette et lignende tilfælde?

Besætningen på B24 KH410 var på basen kendt som "Det flyvende Folkeforbund", fordi der var fire englændere, to walisere, to canadiere, en new-zealænder, en
australier og en hollænder ombord. Sidstnævnte var chefen. De fleste havde fløjet sammen næsten et år. Detaljer ses ved de enkelte personer.
Se også HAL JP336 og andre, der startede fra RAF Stornoway, se Lost Airmen from RAF Stornoway. B24 KK299 var sidste tabte Liberator den 5. maj 1945!
Se bogen af Niels Nørgaard Nielsen: Historien bag "Flyverstenen" i Torstedlund Skov, 92 sider, der fås fra Støvring Lokalarkiv, kort version Historien bag Flyverstenen. Historisk Samling og Arkiv Himmerland skriver om dette fly. 11 flyvere.  

On the night before 21 April 1945 Liberator B 24 GRD KH410 flew on an anti submarine patrol to Kattegat. However, at midnight the plane crashed into the
western part of Rold Forest - more precisely about 2 km south of Aarestrup Church. First the big plane had removed the tops of some beech trees. Then it hit a group
of spruces, so about 200 trees were crashed or torn up. The plane burned with the 11 members of the crew in or around the wreck. All of the crew perished. The Wehrmacht buried the bodies secretly on Sunday, 22 April, 1945, just west of the crash site. See the monument "The Aviator Stone".  Find it by ollowing the
map with photos of the RAF badge from here at the sawmill, Conradsminde 23.  See map with The Aviator Stone and you may switch to other maps or aerial photos (Ortofotos). Zoom. The casualties were found in June 1947. The bodies were put in 11 coffins and taken to Aarestrup. The funeral took place on Sunday 22 June 1947, attended by among others the British Air attache E.W.R. Sadler, several British officers, secretary van Hamel from the Dutch legation in Copenhagen, the widow
Mrs. Guilonard, and representatives from the Danish army and navy - and from Danish police.
Vicar H.B. Davidsen preached on the words from the Norwegian poet Nordahl Grieg:
"The gave us the best they had, the dead unknown friends; they gave us a day to use, reached with charred hands."

In the winter of 1948 an English captain and his driver came to the vicar and demanded that the Englishmen should be dug up to be buried again, this time according
to their ranks! "After death there are no ranks," the vicar informed them. "It is an order!" the captain answered. On Monday, 16 February 1948, at 8 o´clock in the
morning the vicar, 3 members of the parochial church council and the gravedigger, the British captain and his driver gathered at Aarestrup Churchyard. During the day
4 coffins changed places!
Sources: FAF, AOD and information gathered by Bodil Nedergaard, Ravnkilde. See the crew - photos and the order in which the airmen are buried!
Wreathlaying ceremony on 4 May * Women.    Google Map p425 Liberator B-24 KH410

In the newspaper Aalborg Stiftstidende, 10 April, 1983, A.K. Mikkelsen (AKM), who lived in England, gave more information after extensive studies of archives.
This and a number of other planes of the type B-24 Liberator were especially equipped with radar and searchlights in order to find submarines heading for Norway on
the surface at night and hit them with bombs. On Friday, 20 April 1945, at 20.11 this plane flew from  RAF Leuchars in Scotland heading for the Kattegat. With about
350 km/h the fully loaded plane kept a low altitude to avoid radar. At 23.40 a wedding party on the farm "Højvang" at Aarestrup was interrupted. In the moonlight big
clouds of smoke and tall flames could be seen from the crash site deep in the forest. Read more details at "The Aviator Stone" and see Account from Peter Hansen

Ammunition * Photos near the crash site * Piston.

In his book about the story behind the Aviator Stone published 2011 Niels Nørgaard Nielsen states that another Liberator from the same base took off at 20.48 hours
and returned from the Kattegat the next morning at 06.18 hours. B24 KH410 took off at 20.11 hours and most likely flew north of Skagen to the area north of Anholt.  
After a short time the plane for reasons unknown headed on a direct course back to base. Matches a flight of 3½ hours. It came from the south east, when it hit the
trees and crashed! AS: No Germans claim to have shot it down. Flak batteries usually reported targets and spent ammunition. Fighter pilots eagerly claimed
shotdowns.
Mosquito NS906 crashed in the Grib Forest here, when it flew at a very low altitude and hit two very tall trees. Is this a similar case?

At the airbase the crew was nicknamed "The Flying League of Nations", as there were four Englishmen, two Welshmen, two Canadians, a New Zealander, an
Australian and a Dutchman on board. The latter was in charge. Most of them had flown together for nearly a year. Details can be read at each member of the crew.

See Coastal Command and No. 206 Squadron RAF (Wikipedia). This B-24 Liberator took off from RAF Leuchars. See also RAF Leuchars - RAF Station homepage.
See also HAL JP336 and other planes that took off from from RAF Stornoway, see Lost Airmen from RAF Stornoway. B24 KK299 was lost on 5 May 1945!
Google Map p425 Liberator B-24 KH410      p425MACR     11 airmen.