Liberator B 24 GRb KH 410 - At Aarestrup - monument at the crash site  Updated: 13 APR 2021  Photo AS 07 APR 2021

p425m 07 APR 2021 B24 KH410 styrtede ned her fredag d. 20/4 1945 kl. 23:40. Lørdag d. 21/4 1945
var der mange nysgerrige på besøg på nedstyrtningsstedet med dele af flyet og de sorte,
forbrændte lig spredt på et område ca. 20 skridt bredt og 200 skridt langt. Søndag d. 22/4 1945 afspærrede tyskerne skoven og jog alle danskere væk. De begravede besætningen hemmeligt
tæt pakket i et hul nær nedstyrtningsstedet.
Det viste sig i 1947 at være ca. 30 m nord for mindestenen. Flyverstenen blev rejst
på lokalt initiativ. Find den ved at følge kort med fotos af RAF-mærke fra her ved Savværket,
Conradsminde 23. Gå mod nordvest, øst og nord til Flyverstenen, og tilbage til P, ca. 3400 m.
Tekst på siden: Rejst af godsets folk 4.8.1945. (Nørlund Gods, 3 km væk). Den blev officielt afsløret 6. oktober 1945, da førstelærer Th. Johansen var færdig med at indhugge teksten.
Kun 2 navne var da kendt med sikkerhed. 9 navne tilføjet i 1947. Mange mennesker prøvede forgæves at finde en grav med besætningen.

Lørdag d. 14/6 1947 lykkedes det skovarbejder Christen Christensen at finde graven med  besætningen ved at stikke en stang i jorden. Et sted gav den efter, og han følte en speciel lugt. Skovfoged Knud Nielsen fik samlet et hold til gravearbejdet i sommernatten. Næste dag ville der være fluer og journalister! En kasse cigarer var med til at gøre stanken tålelig. Tyskerne havde fastgjort bomber til ligene, men en politimand, der var ekspert i sprængstoffer, hjalp med at
undgå en ulykke. Klokken 6 søndag morgen var alle de 11 lig forsigtigt gravet op. De blev senere samme dag i 11 kister ført til Aarestrup til identifikation. Begravelsen fandt sted i smukt
sommervejr d. 22/6 1947 med over 600 mennesker samlet på Aarestrup Kirkegård.
Kilder: Bodil Nedergaard, Ravnkilde, Ravnkildearkivet og Niels Nørgaard Nielsen, som har skrevet
en bog på 92 sider, der kan købes på Støvring Lokalarkiv, kort version Historien bag Flyverstenen.

B24 KH410 crashed here on Friday 20 April 1945 at 23:40. On Saturday 21 April 1945,
many spectators visited the crash site with parts of the plane and the black, burnt corpses scattered in an area with a width of about 20 steps and a length of about 200 steps. The
Germans closed off the forest on Sunday and chased all Danes away. They buried the crew secretly and tightly packed in a hole near the crash site. In 1947 it appeared to be app. 30 m
north of the memorial stone. The Aviator Stone was erected on local initiative. Find it by
following the map with photos of the RAF badge from here at the sawmill, Conradsminde 23.
Walk to the north west, then east and north to the Aviator Stone, and back to P app. 3400 m. Text: "An allied aircraft crashed here on 20 April, 1945, in the battle for the freedom of Denmark." The crew is listed. On the side of the stone: "Erected by people of the Manor 4.8.1945."
(The Manor of Nørlund, 3 km to the south west.) It was officially unveiled on 6 October 1945, when head teacher Th. Johansen had carved the text.
Only 2 names were then known with certainty. The 9 other names were added in 1947. Many people tried in vain to find a grave.

In the afternoon of Saturday 14 June 1947, forest worker Christen Christensen succeeded in finding the grave with the crew by poking a rod into the ground. It gave
way a certain place and he felt a special smell. Forest supervisor Knud Nielsen collected a team to dig in the summernight. Next day there would be flies and reporters!
A box of cigars helped making the stench bearable. The Germans had attached bombs to the bodies, but an expert from the police managed to prevent an accident!
At 6 o´clock Sunday morning all the 11 bodies had been dug up with great care. Later the same day they were taken to Aarestrup for identification. The funeral was in beautiful summer weather on 22 June 1947, with more than 600 people gathered in Aarestrup Churchyard.
Sources: Information obtained by Bodil Nedergaard, Ravnkilde, from Ravnkildearkivet and from Niels Nørgaard Nielsen: Historien bag Flyverstenen.