Hudson V AM523 - Fårtoft near Thisted                                             Updated: 19 AUG 2023

Airman Surname Init Rank Service Sqdn P_link Plane Operation Crash_site Crash_d Buried_d C_link At_Next
a019010.htm Hendy A Sgt RAF 608 p050.htm HUD AM523 Patrol Fårtoft near Thisted d201041 b241041 c019.htm Frederikshavn
a019011.htm Symons S A Sgt RAF 608 p050.htm HUD AM523 Patrol Fårtoft near Thisted d201041 b241041 c019.htm Frederikshavn
a019012.htm White W Sgt RAF 608 p050.htm HUD AM523 Patrol Fårtoft near Thisted d201041 b241041 c019.htm Frederikshavn
a019013.htm Wright W P F/Sgt RAF 608 p050.htm HUD AM523 Patrol Fårtoft near Thisted d201041 b241041 c019.htm Frederikshavn


 
“Ved middagstid den 20. oktober  1941 startede 5 to-motorede Hudson fly fra basen i England med Danmark som mål. 3 af disse fly angreb den tyske
vandflyvebase ved Thisted. Et af de angribende fly, Hudson AM 523, blev sidst set fra de 2 andre fly, da det fløj lavt mellem bygningerne på vandflyvebasen.
Kort efter så man fra et af flyene et stærkt lys på et sted, hvor der ikke havde været et sådant tidligere. AM 523 var styrtet ned ved Fårtoft, lige øst for Thisted.
3 flyvere blev dræbt på stedet, mens en hårdtsåret døde kort efter nedstyrtningen. De 4 flyvere blev begravet den 24. oktober 1941.

Ved Fårtoft (
her) har beboerne rejst en mindesten for de dræbte flyvere.” (FAF) Kilde: p050MACR. Se Fotos Fårtoft 2023.
Se Google Map p050 Hudson AM523 *
Fotos af Bill og Phyl White * Kvinder
samt
Foto af pilot S.A. Symons og en Hudson og G.E.V. Symons * Familie * Telegram * Om Vic * Vic's logbog marts 1945 * Vic hjemsendt 1946.

Se kort over området med pil her ved mindestenen ved Fårtoftvej 222, 7700 Thisted. Flystyrtet var i attrap-vandflyvepladsen i Fårtoft, hvor bygningerne var 500 m
øst-sydøst for mindestenen. Ud for bygningerne var 3 attrap vandfly fortøjet. Bendt Fogh og andre vidner peger på, at den stærke storm slog HUD AM523 ud af
kontrol, da flyet efter at have angrebet vandflyene fra meget lav højde skulle op over bakkerne ned mod kysten. Et kraftigt vindstød slyngede det mod taget af
Harald Kirkegaards ejendom her. (Kilde: Vestallierede luftangreb) Flyet styrtede ned her omkring 200 m længere mod nordøst. (Kilde: Frank Jensen)

I den nordvestlige del af Thisted Havn
Heinkel og Dornier Wal flyvebåde på kajen i vintrene 1942 og 1943. Bendt Fogh, se øjenvidneberetning, boede lige
ved siden af havnen i Havnegade 28 med fin udsigt over Limfjorden, se fotos fra Bendt Fogh.
Den rigtige vandflyvebase Thisted See var omkring den anløbsbro, der ses vest for Thisted ved Dragsbæk.

Se Historisk Årbog for Thy og Vester Han Herred 1979 Henning Skov: Et engelsk luftangreb på Fårtoft (pdf) fra hjemmesiden Arkivthy.
Se
Historisk Årbog for Thy og Vester Han Herred 1993 Frank Weber: Fra Seefliegerhorst Thisted til Dragsbæklejr (pdf) fra hjemmesiden Arkivthy
Se
Historisk Årbog for Thy og Vester Han Herred 2008 Jens Andersen: Den tyske skinflyveplads ved Fårtoft fra hjemmesiden Arkivthy. Se Hangar 1945.

Se Morbror faldt ved Fårtoft - af Villy Dall i Thisted Dagblad 23. juni 2012 ved besøg af niecer fra England
og Han var i roemarken, da et fly faldt ned - af Villy Dall i Thisted Dagblad 18. oktober 2016 ved 75-årsdag for flystyrtet, begge fra Lars Kanstrup.

4 flyvere.

"At noon on 20 October 1941 5 twin-engined Hudson planes started from the base in England targeting Denmark. 3 of these planes attacked the German base for seaplanes at Thisted. One of the attacking planes, Hudson AM 523, was last seen from the 2 other planes, as it was flying low between the buildings on the base.
Shortly after they saw from one of the planes a strong light in a place, where there had been no such light before. AM 523 had crashed at Fårtoft, just east of Thisted.
3 airmen were killed on the spot, while one who was badly injured died soon after the crash. The 4 airmen were buried on 24 October, 1941.

The residents of Faartoft have erected a memorial stone to the deceased airmen (
here at Fårtoftvej 222, 7700 Thisted)."(FAF) Source: p050MACR
Google Map p050 Hudson AM523. See
Photo of Pilot S.A. Symons and a Hudson * G.E.V. Symons * Family * Telegram
About Vic * Vic's log book March 1945 * Vic discharged 1946. See also Photos of Bill and Phyl White and Women.

See map of the area with an arrow
here at the memorial stone at Fårtoftvej 222, 7700 Thisted. The air crash was in the dummy sea plane base in Faartoft,
where the buildings were 500 m east-southeast of the memorial stone. 3 dummy seaplanes were moored at the coast off the buildings.
Several witnesses point out that the strong storm knocked HUD AM523 out of control, when the plane after having attacked the seaplanes from a very low altitude
had to climb over the hills near the coast. It was grabbed by a gust of wind and thrown against the roof of a farm house here. (Source: Vestallierede luftangreb)
The plane crashed here about 200 m further to the northeast. (Source: Frank Jensen)

In the north western part of Thisted Harbour Heinkel and Dornier Wal hydroplanes were lying on the quay in the winters of 1942 and 1943.
See Photos and An eye witness report by Bendt Fogh. The real seaplane base Thisted See was around the landing stage, which is seen west of Thisted at Dragsbæk.


See Historisk Årbog for Thy og Vester Han Herred 1979 Henning Skov: Et engelsk luftangreb på Fårtoft  (pdf) about this attack from the website Arkivthy. In Danish, but with some photos.
See also Historisk Årbog for Thy og Vester Han Herred 1993 Frank Weber: Fra Seefliegerhorst Thisted til Dragsbæklejr
(pdf) from the website Arkivthy.

See Morbror faldt ved Fårtoft = "Uncle fell at Faartoft" by Villy Dall in Thisted Dagblad 23 June 2012 when nieces from England visited Thy
and Han var i roemarken = "He was in the field when a plane fell down" by Villy Dall in Thisted Dagblad 18 October 2016, 75 years after, both files from Lars Kanstrup.

See No. 608 Squadron RAF. This Hudson took off from RAF Thornaby. 4 airmen.