Lancaster I HK537 - Near Mjels                                                            Updated:  04 JAN 2012

Airman Surname Init Rank Service Sqdn P_link Plane Operation Crash_site Crash_d Buried_d C_link At_Next
a113103.htm Bull FCW Sgt RAF 463 p255.htm LAN HK537 Bomb G Near Mjels d290144 b050645 c113.htm Aabenraa
a113104.htm Christmass L H F/Sgt RAAF 463 p255.htm LAN HK537 Bomb G Near Mjels d290144 b020244 c113.htm Aabenraa
a113105.htm Cooper N P F/Lt RAAF 463 p255.htm LAN HK537 Bomb G Near Mjels d290144 b020244 c113.htm Aabenraa
a113106.htm Grist R J Sgt RAF 463 p255.htm LAN HK537 Bomb G Near Mjels d290144 b020244 c113.htm Aabenraa
a113107.htm Kerr G J P/O RAAF 463 p255.htm LAN HK537 Bomb G Near Mjels d290144 b020244 c113.htm Aabenraa
a113108.htm Robson F E Sgt RAF 463 p255.htm LAN HK537 Bomb G Near Mjels d290144 b020244 c113.htm Aabenraa
a113109.htm Suthers H F/Sgt RCAF 463 p255.htm LAN HK537 Bomb G Near Mjels d290144 b020244 c113.htm Aabenraa


"Natten til den 29. januar 1944 var RAF´s bombemål i Tyskland, som så ofte før, Berlin. Ruten både ud og hjem gik over Danmark. 4 fly nedstyrtede denne nat over Sønderjylland, heraf 2 efter at være stødt sammen i luften over Als." (FAF)
Det var HAL JD273 nær Kliplev, LAN JB412 nær Varnæs samt efter kollision LAN JA967 nær Broballe her og LAN HK537 nær Mjels her.

"De 2 Lancaster-fly stødte sammen kl. 02.30 over Als og nedstyrtede ved Broballe og Mjels, syd for Nordborg. Samtlige 14 ombordværende blev dræbt.
Tyskerne samlede en del lig og ligdele i sprøjtehuset i Broballe by, jfr. det danske politi skete det på en respektløs måde.
Hovedparten af de omkomne flyvere blev begravet den 2. februar 1944, sammen med dræbte flyvere fra de 2 andre nedstyrtede fly.
Begravelsen fandt sted kl. 07.00 om morgenen, og Ortskommandanturen i Aabenraa havde på forhånd givet det danske politi melding om, at man fra nu af ikke mere ønskede deltagelse fra dansk side ved flyverbegravelser, ligesom gravene heller ikke måtte smykkes med kranse eller blomster.
En tysk feltpræst holdt en kort andagt, ellers foregik begravelsen i dybeste stilhed." (FAF)
I www.airmen.dk angives alle fra de 2 fly som begravet 2. februar 1944, bortset fra Sgt F.C.W. Bull, der fik en anden vej til Aabenraa. Se propelblad ved Pommersgård.
Se Besætningen på JA 967 og om kollisionen på dansk og Besætningen på HK 537 og om kollisionen på engelsk fra Gunnar Hounsgaard og
Hærens Sergentskole.
Med filer fra Gunnar Hounsgaard til seniorsergent L.Larsen, PISEK, Hærens Sergentskole, har forsvaret lavet hele informationstavlen sat op her. Zoom.
Se også 1944-fotos og mindesten og
begge mindesten og nedstyrtningssted for JA967 og mindetale af Gunnar Hounsgaard.

"682 fly deltog i angrebet på Berlin og 43 gik tabt. Formationen blev observeret allerede NV for Texel (Se Google Map p256 - zoom ud), og vest for Rømø og Sild blev
de første natjagerangreb observeret. Herfra og til Berlin formodes 12 fly at være gået tabt, og mindst 5 gik tabt i det danske område." (FT 86-64-20)
HAL HX294 i havet,
HAL JD273 nær Kliplev og LAN JB412 nær Varnæs. Efter kollision: LAN JA967 nær Broballe og LAN HK537 nær Mjels. (Se Google Map p256 - zoom ud)
7 flyvere. 

"On the night before 29 January, 1944, the target for a RAF bombing raid was, as so often before, Berlin. The route both out and home was over Denmark. 4 planes crashed this night over Southern Jutland, 2 of them after a collision in the air over Als." (FAF)
It was
HAL JD273 near Kliplev, LAN JB412 near Varnæs and after the collision LAN JA967 near Broballe here and LAN HK537 near Mjels here.

"The 2 Lancasters collided at 02:30 over Als and crashed at Broballe and Mjels, south of Nordborg. All 14 on board were killed.
The Germans collected a number of bodies and parts of bodies in the fire engine house in Broballe. According to Danish police it was done with a lack of respect.
The burial was at 07:00 in the morning, and the German HQ in Aabenraa had in advance notified Danish police that the Germans no longer wanted any presence from the Danish side at burials of airmen, or any decoration of the graves with wreaths or flowers.
A German army chaplain said a few prayers, otherwise the burial took place in deep silence." (FAF)
In
www.airmen.dk are all airmen from the 2 planes shown as buried on 2 February 1944, apart from Sgt F.C.W. Bull, who had a different way to Aabenraa.
See the propeller blade at Pommersgaard.
See The Crew of JA967 and about the collision in Danish and The Crew of HK537 and about the collision in English from Gunnar Hounsgaard and
Army NCO School.
With files from
Gunnar Hounsgaard to SSG L.Larsen, PISEK, the Army NCO School, the defence has made the complete information table placed here. Zoom.
See also 1944-photos and monuments and both monuments and crash site of JA967 and commemorative speech by Gunnar Hounsgaard.

"682 planes took part in the raid on Berlin and 43 were lost. The formationen was observed as early as north west of Texel (see Google Map p256 HAL HX294 -
zoom out)
. The first attacks by night fighters were observed west of Rømø and Sylt. 12 planes are presumed lost from here and to Berlin. At least 5 were lost in
Danish territory.
" (FT 86-64-20) HAL HX294 at sea, HAL JD273 near Kliplev and LAN JB412 near Varnæs.
After a collision: LAN JA967 near Broballe and LAN HK537 near Mjels. (See
Google Map p256 - zoom out)

See Bomber Command No. 463 Squadron RAAF and RAF-Lincolnshire-info about this Squadron.This Lancaster took off from RAF Waddington. Lost Bombers has this.
7 airmen.