Hampden I AE300 - Near Hostrup                                                                    Updated: 04 OCT 2021

Airman Surname Init Rank Service Sqdn P_link Plane Operation Crash_site Crash_d Buried_d C_link At_Next
o888295.htm Bannister J A Wt/O RAF 106 p047.htm HAM AE300 Bomb G Near Hostrup d120941 o888 o888.htm POW
o888292.htm Davies F W Sgt RAF 106 p047.htm HAM AE300 Bomb G Near Hostrup d120941 o888 o888.htm POW
o888294.htm Dunn R J Sgt RAF 106 p047.htm HAM AE300 Bomb G Near Hostrup d120941 o888 o888.htm POW
o888293.htm Philson JAS Sgt RAF 106 p047.htm HAM AE300 Bomb G Near Hostrup d120941 o888 o888.htm POW


  HAM AE300 styrtede ned her 400 m sydøst for Hornum Kærvej 12, 7140 Stouby (Kilde: Stouby Lokalarkiv) Overblik her. Se fotos af stedet og flydele * politi og
Google Map p047 Hampden AE300. Se også
Om mindeceremonier 4. maj 2011 og taler af Anders Straarup i Korning, Bøgballe og Aale. Se Omkring Philson.

”Natten mellem den 11. og 12. september 1941 angreb 39 Hampdens, 12 Wellingtons og 5 Manchesters byen Rostock. Målet var Neptun skibsværftet, men på
grund af et kraftigt skydække bombede de fleste fly selve byen. Kun en Hampden gik tabt, og det var AE300. Efter et veludført angreb blev flyet angrebet af en tysk natjager over Store Bælt (omkring her). Maskinen blev ramt agterude, uden at nogle af besætningsmedlemmerne blev ramt. Skaden virkede minimal, men efter et
s
tykke tid udbrød brand, og i den stærke blæst var den ikke til at bekæmpe. Over østkysten af Jylland forlod de fire flyvere det brændende fly - navigatøren,
telegrafisten, agterskytten og ca. fire minutter senere piloten, Sgt. Jack Arthur Bannister, der var på sit 28. togt.
(Se vigtig note med mere. Der var ingen brand, men tab af brændstof gjorde hjemturen over Nordsøen umulig. 80 km vest for Sild vendte de om!)

Da Bannister skulle forlade flyet, havde han store problemer. På grund af det store luftpres hang han fast i nødlugen og brækkede begge ben, inden han kom fri af
flyet. Han blev fundet bevidstløs på en mark ved Stouby (omkring her) og derfra bragt med ambulance til Hornsyld sygehus (omkring her), hvor man måtte amputere
hans højre ben. Under udsp
ri
nget havde Bannister mistet begge sine støvler, men nogle dage senere fandt en landmand den ene støvle, og held i uheld var det den venstre.

De tre andre havde også haft problemer, da de forlod flyet. Nødlugen bandt, og da den endelig sprang op, fik agterskytten, Sgt. Francis William Davies, revet højre
hånds pegefinger af. Han sprang som den første og landede syd for Tingbjerg skov (omkring her). Ved udsp
ringet havde han desuden pådraget sig hjernery
stelse,
men var dog i stand til at søge hjælp på den nærmeste gård, "Rohden" (Rohden Gods er her), hvorfra turen gik til Hornsyld sygehus
(omkring her). Senere blev
nødlugen og Davies finger fundet ved Daugård Strand (omkring her), og fingeren blev af det danske politi bragt til Hornsyld sygehus til identifikation.

Navigatøren, Sgt. Rae Joseph Dunn, var den næste til at springe ud. Om formiddagen den 12. september blev Dunn's faldskærm og svømmevest fundet i den østlige udkant af Bredballe by (omkring her), 6 km ØNØ for Vejle. Den 13 september kl. 14.00 blev Sgt. Dunn anholdt i Grejsdalen (omkring her) af en dansk politibetjent, og
kort efter blev han udleveret til tyskerne i Vejle (her).

Den sidste flyver var telegrafisten, Sgt. James Alexander Summers Philson, der landede ved Belle (nær Havlykke Gård som er her). En større eftersøgning blev iværksat af den tyske værnemagt og dansk politi i fællesskab. Man gik grundigt til værks. På et tidspunkt blev seks ekstra hundepatruljer rekvireret fra Århus, således
at den samlede danske s
tyrke den 14. september bestod af 41 betjente, 16 hunde og 10 biler, der afsøgte samtlige bygninger i velafgrænsede områder. Om natten
blev opstillet vejspærringer ved k
rydsene i Bredal, Hedensted, Dagnæs, Bjerre og Hornumkær, og alle forbipasserende blev standset, deres papirer undersøgt og biler
og vogne blev gennemsøgt.
Underlige lysglimt blev rapporteret, og folk blev angivet og afhørt, men uden resultat. Endelig den 16. september kl. 10.30 blev Sgt. Philson opdaget i bremsehuset på
en godsvogn holdende på Daugård station (her). (Se mere ved Philson - også note modtaget 23 NOV 2010 med vigtige korrektioner.) Det danske politi strømmede til Daugård kro (her) for at bese den lille skotte, der i over tre dage kun havde levet af rabarberstilke, og som havde drevet gæk med den store politistyrke.

Efter krigen blev Philson præst i Skotland, og han besøgte i 1952 og 1980 Vejleegnen, hvor han blandt andet besøgte politimester Høybye i Horsens.” (FT 90-44-2)
Flyverne blev
ført til Tyske krigsfangelejre. 4 flyvere.

HAM AE300 crashed here 400 m southeast of Hornum Kærvej 12, 7140 Stouby (Source: Stouby Lokalarkiv) Overview here. See crash site and parts * police
and
Google Map p047 Hampden AE300. See also About memorial ceremonies and speeches by Anders Straarup in
Korning*Bøgballe*AaleAround Philson.

"On the night between 11 and 12 September 1941 39 Hampdens, 12 Wellingtons, and 5 Manchesters attacked the town of Rostock. The target was the Neptun shipyard, but because of heavy clouds most planes bombed the town itself. Only one Hampden was lost, and that was AE 300. After a successful attack the plane
was attacked by a German night fighter over the Great Belt (about here). The plane was hit near the stern, but none of the crew members was hurt. The damage
seemed minimal, but after some time fire broke out and in the strong wind it couldn't be fought. Over the east coast of Jutland the four airmen left the burning plane -
the navigator, the wireless operator, the rear gunner, and about four minutes later the pilot, Sgt. Jack Arthur Bannister who was on his 28th mission.
(See important note with more. There was no fire, but loss of fuel made the return flight across the North Sea impossible. 50 miles west of Sylt they turned around!)

On leaving the plane Bannister had great problems. Because of the strong air drag he got stuck in the escape hatch and broke both legs before he could disengage himself from the plane. He was found unconscious in a field near Stouby (about
here) and was taken to Hornsyld hospital (about here) where they had to amputate his right leg. During the parachute jump Bannister had lost both boots, but some days later a farmer found one boot, as luck would have it it was the left.

The three others had also had problems leaving the plane. The escape hatch jammed, and when it finally flew open, the rear gunner, Sgt. Francis William Davies,
had the index finger of his right hand torn off. He jumped first and landed south of Tingbjerg wood
(about here). By his jump he furthermore suffered a concussion of
the brain, yet he was able to apply for help at the nearest farm, "Rohden"
(here), from where his journey continued to Hornsyld hospital. Later the escape hatch and Davies' finger were found on Daugård Beach (about here), and the Danish police took the finger to Hornsyld hospital for identification.

Sgt. Rae Joseph Dunn, the navigator, was the next to jump. On the morning of 12 September Dunn's parachute and his lifejacket were found in the eastern outskirts
of the town of Bredballe
(about here), 6 km east-north-east of Vejle. On Sept. 13 at 2 pm Sgt. Dunn was arrested by a Danish policeman in the Grejs valley, and
shortly afterwards he was handed over to the Germans in Vejle
(here).

The last airman was Sgt. James Alexander Summers Philson, the wireless operator, who landed near Belle
(near Havlykke Gaard which is here).
A comprehensive search was initiated by the German Wehrmacht together with the Danish police. The search was thorough. At one time six extra dog patrols were ordered from Århus so that on 14 September the total Danish force consisted of 41 policemen, 16 dogs, and 10 cars searching all buildings in well-defined areas.
In the night road blocks were deployed at the crossings in Bredal, Hedensted, Dagnæs, Bjerre, and Hornumkær, and all passers-by were stopped, their papers
examined, and cars and carts were searched.
Strange gleams of light were reported, people were denounced and interrogated, but without result. Finally on 16 September at 10.30 am Sgt. Philson was found in
the brake compartment of a goods van which was standing at Daugård railway station
(here). (See more at Philson, also the note with corrections received on 23 November 2010.) The Danish police flocked to Daugård inn (here) in order to view the small Scotchman who for more than three days had lived exclusively on
rhubarb stalks, and who had fooled the large police force.

After the war Philson became a minister in Scotland, and in 1952 and 1980 he visited the area around Vejle where among others he also called on Chief Constable Høybye in Horsens."
(FT 90-44-2 - translated by KK) The airmen were taken to German POW-Camps.

Hampden I AE300 took off from RAF Coningsby at 2140 hours on 11 SEP 1941. (Source: Aircrew Remembered has this.)
See RAF Coningsby at RAF-Lincolnshire-info and RAF Coningsby 2018. See also p047MACR with report of J.A. Bannister.
See No. 106 Squadron RAF - Wikipedia. See No. 106 Squadron (RAF) during the Second World War. See Google Map RAF-Coningsby. 4 airmen.