Grove 26 SEP 1944  Scans via Robert Peel and from George Stewart  23 SQN/George Stewart/website     Updated: 19 DEC 2014
















Links: Grove 26 SEP 1944 photos 

Grove 26 SEP 1944 painting * Kort / Map
Wassermann Radar 1944*Wassermann Radar 2014

CP: Grove 26 SEP 1944*CP: Mosquitoes and Grove
George Stewart * George Stewart - Ansons
Grove-Karup

Billedtekster i George Stewarts album:
"Foto af den JU88 vi beskadigede ved Grove i
Danmark. Billede på samme spole af et dansk hus.
Det skød vi ikke på. Da vi krydsede den danske kyst
på vejen hjem, skød vi mod denne Freya radar
(se mere her) og blev ramt som et resultat."
Se mere fra George Stewart under disse fotos
taget under flyvningen.

From from George Stewart's album. See more from George Stewart underneath these photos taken during the flight.

 
Den 26. september 1944 startede 2 Mosquitos fra 23 Squadron på et togt til Danmark. "Vestallierede luftangreb i Danmark under 2. verdenskrig" s. 580 har detaljer, der her uddybes af George Stewart i 2014 i en beretning via Robert Peel,
hvis far Richard Peel var navigatør under Shellhusangrebet.

Et gigantisk bombeangreb på Grove og 5 andre flyvepladser med 447 B-17 og
261 B-24 eskorteret af 52 P-47 og 566 P-51 planlagt til 2. april 1945 blev aflyst grundet dårligt vejr i målområdet.
(Kilde:
"Vestallierede luftangreb i Danmark under 2. verdenskrig" s. 601)

"Ja, jeg var leder af en flyvning med to Mosquitoer fra 23 Squadron på dag angreb
med Flight Lieutenant Bud Badley den 26. september 1944. (Day Ranger - dag angreb, hvor målene ikke er nøjagtigt udpeget før starten. Ødelæg fly og transport.
Se MUS FZ110 ved Aalborg og MOS NS906 Grib Skov. AS)

Vi mente vi gerne ville prøve dette og have skud på nært hold mod nogle få
fjendtlige fly under skydække på et "slå til og slip væk"-togt.

Vi krydsede Nordsøen under lavt skydække kun for at se det forsvinde ved kysten
af Danmark. Vi fortsatte dog videre mod Grove for et hurtigt angreb, hvis vi kunne finde stedet. Under flyvningen tog jeg billeder af en gård, hvor det danske flag
vajede og fortsatte videre.

Pludselig over min venstre vinge så jeg en mand trække kamouflagenet hen over
et fly et overdækket sted. Vi var i omkring 100 fods højde.

Da jeg kiggede frem, fik jeg øje på et fly i horisonten parkeret længst væk på flyvepladsen! Jeg trak brat op for at forberede skydning mod det og kom tæt på
for at afgive ild. Bud (piloten i den anden Mosquito) råbte: "George, pas på!"
Jeg så træffere og en eller anden, der løb mod højre, da jeg fløj over stedet og vi
drejede skarpt til venstre for at skynde os tilbage til kysten og flyve hjem i skydække.

Ved kysten skød jeg mod en Freya radar (se mere her) med kanoner og maskingeværer, idet jeg huskede de mange gange vi var blevet set af dem om
natten under vores natpatruljer! Da jeg fløj hen over stedet, så jeg en maskingevær-rede og hørte en lille kugle komme ind forbi Pauls skulder og ramme ned i en instrumentknap. Jeg rettede op og satte kursen hjemad.
(Paul = Paul Beaudet, George Stewarts navigatør) 

Tilsyneladende gjorde Bud det samme, og jeg forsvandt ind i skydækket og fløj sikkert mod vest til England.

Jeg kaldte ham op over radioen uden at få svar, og da der var skyer hele vejen
rundt, ville jeg aldrig have kunnet finde ham. Triste fortsatte vi og håbede, at han
bare havde radioproblemer!

Jeg landede tilbage i Little Snoring, da denne "tingest" i en skør vinkel fløj hen
over os. Det var Bud, som fortsatte til Woodbridge for at lande sikkert.

Han blev hårdt ramt, da han fulgte mig under mit angreb. Han mistede en motor,
ror og højdekontrol, men mirakuløst genvandt han kontrollen lige akkurat over
vandoverfladen og bragte flyet hjem. Det var genialt at han fuldførte det!!!!!

Sammy Hoare blev rasende og aflyste alle ture af den slags i fremtiden.

Trist nok mistede vi Bud for nogle få måneder siden, men hans brillante flyvning
og hans mod vil altid være en inspiration for mig!!!!!"

Da George Stewart så dette den 15. august 2014 tilføjede han:
"Jeg vil meget gerne høre om nogen under vores angreb som kan give det noget
perspektiv som tilskuer, vagt, mekaniker eller andet."

 
On 26 SEP 1944 2 Mosquitos from 23 Squadron took off on a Day Ranger
to Denmark. "Western Allied Air Raids in Denmark during World War II" p 580
has details, here with more from George Stewart in 2014 in an account via
Robert Peel whose father Richard Peel was a Navigator in the Shell House Attack.

A gigantic bombing raid on Grove and 5 other airfields with 447 B-17s and
261 B-24s escorted by 52 P-47s and 566 P-51s planned for 02 APR 1945 was cancelled due to bad weather in the target area.
(Source: "Western Allied Air Raids in Denmark during World War II" p. 601)

"Yes, I led a flight of 2 Mosquitos from 23 Sqdn, on a Day Ranger, with F/L
Bud Badley 26th Sept 1944. (Day Ranger: Target not exactly pointed out before take off. Destroy planes and transport.

See MUS FZ110 at Aalborg and MOS NS906 Grib Skov. AS)

We thought would like to try this, and have a "Pot Shot" at a few enemy aircraft, under cloud cover in a "Hit and Run" raid.

We crossed the North Sea, under this low cloud. only to find it disappear at the Danish coast. We continued on to Grove anyway for a quick pass if we could find
it. I took a camera gun shot of a farm house, flying the Danish flag, and carried on.

Suddenly, over my port wing, I saw a man pulling  camouflage netting over an
aircraft in a sheltered spot. We were at about 100 feet.

Looking ahead, I spotted an aircraft on the horizon parked at the far side of the aerodrome! I pulled up sharply to prepare to strafe it, and closed in to fire! Bud
(the Pilot of the other Mosquito) yelled, "George, watch your cover!" I saw strikes, and someone running off to the right, as I passed overhead, and we turned sharply left to race back to the coast and fly home in cloud cover!!

At the coast, I took a pass at a Freya (see more here), with cannons and
machine guns, remembering those many times we had been scanned by them
at night, in our intruder patrols! As I passed overhead, I saw a machine gun nest,
and heard a small bullet came in past Paul's shoulder, and hit the base of the starboard feathering button. I straightened out heading home.
(Paul = Paul Beaudet, George Stewart's Navigator) 

Apparently Bud did the same, and I disappeared into cloud I flew safely west to England!

I radioed him, but had no reply, and as there was cloud all around, I couldn't have found him.  Sadly we carried on, hoping he just had radio problems!

I landed back at Little Snoring, when ages later, this "Thing" came flying at a crazy angle flew overhead. It was Bud, who carried on to Woodbridge, to land safely.

He was hit severely, as he followed me in my attack. He lost one engine, rudder
and elevator control, but miraculously recovered  control, just barely over the water, and brought it home! It was a stroke of genius, that he accomplished it!!!!!!!

Sammy Hoare in a rage, cancelled all such trips in the future.

Sadly we lost Bud a few months ago, but his brilliant flying and courageous spirit
will always be an inspiration to me!!!!!"

Seeing this on 15 AUG 2014 George Stewart added,
"
I would sure like to hear about anyone there at the time of our pass, who may
give it some perspective as a bystander, or guard, or mechanic etc."