Wassermann M II Radar 1944 - Ringelnatter CP: Grove 26 SEP 1944 CP: Mosquitoes and Grove Updated: 19 DEC 2014

 
Grove 26 SEP 1944 photos*Grove 26 SEP 1944 painting*Wassermann Radar

Wassermann M
her, overblik her og her. Se Wassermann M II Radar 2014
(Nord for Krogen 45, 6950 R. BA)  Grove her, overblik her. Se Kort.
(Wassermann S her ved Klitdalen 19, 6950 Ringkøbing, overblik her.  BA)

                                      
VENSTRE: Foto: Kameraskud 26 SEP 1944 af George Stewart.
Carsten Petersen, forfatter til Luftkrig over Danmark, bind I-V og andre om emnet, om denne radar den dag: Wassermann M II med serienummer 1268
i radarstillingen Ringelnatter. Radaren blev lettere beskadiget, da nogle af kablerne blev skudt over. Ellers led den ikke større overlast.
Det var nødvendigt at trække enkelte nye kabler og omkalibrere radaren.
Det tog "nogle dage". (En anden Wa M II allernederst)

HØJRE: "I den nordlige del af Houvig blev radaren Wassermann M (= mellem) bygget på en høj klittop, men på et ganske lille fundament, som stadig findes
i dag. Ved foden af klitten på østsiden blev der bygget 2 mandskabsbarakker med beskyttende jordvolde."
(Foto/tekst: Bent Anthonisen: Fæstningsværker fra Nymindegab til Thyborøn
s. 37)
 (Bemærk de to personer på billedet. AS)   

Radar: Freya var en radar fra tidligt i krigen, se Foto og Radarstationer på kort. Bemærk de zoologiske navne på stationerne. Ringelnatter = snog.
Nogle af de senere typer bestod af et antal Freya-antenner. Wassermann S havde 8 Freya-antenner på en 60 m høj drejelig stålmast. På en afstand af
ca. 200 km kunne denne radar vise om fjendtlige fly lå i 1.000 eller 4.000 m højde. (Kilde: Vestallierede Luftangreb s. 94)
Google-søgning på Wassermann radar er nyttig. Normalt var der radarer af forskellige typer i en radarstilling. Ringelnatter havde 8 radarer.
Wassermann M Radar 2014*George Stewart*George Stewart - Ansons*Grove-Karup

Wassermann M here, overview here and here.See Wassermann M II Radar 2014
(North of Krogen 45, 6950 R. BA) Grove here, overview here. See Map.
(Wassermann S here at
Klitdalen 19, 6950 Ringkøbing, overview here. BA)

 LEFT: Photo: Camera gun shot 26 SEP 1944 by George Stewart.
Carsten Petersen, the author of Air War over Denmark, vol. I-V, and others about the subject, about this radar that day: Wassermann M II, Serial No. 1268 in the radar
station Ringelnatter. The radar was slightly damaged when some of the cables were
shot through. Otherwise no great harm was done to it. It became necessary to draw
a few new cables and calibrate the radar again. It took some days.
(See photos at the very bottom of another Wassermann M II)

RIGHT: "This Wassermann M (=medium) radar was built on the top of a high dune in
the northern part of Houvig, but on a very small base that still exists. Near the foot of
the eastern side of the dune 2 living quarters for the crew were built with protective ramparts." (Photo and text from a book by Bent Anthonisen on German fortifications)
(Notice the two persons in the photo. AS)

Radar: Freya was a radar from the early part of the war - see Photo and Radar stations on a map. Notice the zoological names of stations. Ringelnatter=grass snake.

Some of the later types comprised a number of Freya-antennas. Wassermann S had
8 Freya-antennas on a 60 metre high revolving steel mast. At a range of app. 200 kilometres this radar could show whether enemy planes were in a height of 1,000 or 4,000 metres. (Source: Western Allied Air Raids - p 94)

A Google search on Wassermann radar is useful. Normally there were radars of different types on a radar station. Ringelnatter had 8 radars!