Carsten Petersen: Mosquitoes and Grove      Carsten Petersen: Grove 26 SEP 1944         Updated:  08 OCT 2014

Grove 26 SEP 1944 photos*Grove 26 SEP 1944 painting*Wassermann Radar

Carsten Petersen, forfatter til Luftkrig over Danmark, bind I-V og andre
emner, skrev om angrebet på Fliegerhorst Grove 26 SEP 1944.

Han tilføjede: Ja, Karup blev angrebet flere gange i løbet af krigen, men
angrebet 26 SEP 1944 var mig bekendt den eneste gang, de fik besøg om
dagen.

Til gengæld gæstede No. 100 Group Fliegerhorst Grove adskillige gange i de sidste uger af krigen. Dette er et lille udsnit af eskadrilledagbøger fra de sidste 10 dage af april 1945 (og her har jeg kun dem med Grove. AS):

20./21. april 1945
No. 406 Squadron
Mosquito XXX MM741 - F/O A T Sherrett og F/Lt. K McKenzie (22.30-04.00)
Patruljeflyvning i lav højde til Grove, 0045-0145. Flyvepladsen (her) ikke oplyst, lysmast 0.15 miles mod sydøst. Patruljen begivenhedsløs. 8/10 lavt skydække.

22./23. april 1945
No. 23 Squadron
Mosquito VI RS608 - F/Lt. R F Cooke og F/Sgt. J Gilbertson (22.-33-02.59)
Patrulje ‘V’ Grove. Flyet hilst med let antiluftskyts ved ankomsten. Små brande antændt af brandbomber kastet i det nordøstlige hjørne af flyvepladsen. Ingen kontakter opnået.

No. 515 Squadron
Mosquito VI No. 
337 - W/O L J Tite og Sgt. J B Ginn (2125-0140 hours)
Fuldført begivenhedsløs patrulje mod Grove fra  2310 til 0012. Flyvepladsen
ikke oplyst og ingen aktivitet. Kastede 40 4 punds brandbomber kl. 23.50 som forårsagede små brande mellem standpladser for fly og bygninger på nord-
siden af flyvepladsen. Kl. 2355 blev der kastet 1 500 punds bombe.

Set fra dansk side:
Ved Kølkjær 10 km sydøst for Herning blev der kastet en sprængbombe,
som detonerede kun 30 meter fra en lade. Taget på laden lettede og gårdejer Jensen måtte ofre et nyt tag, ligesom han blev nødt til at udskifte ruderne i stuehuset. Knud Knudsen var nabo og hos ham landede en del af brand-bomberne. Heldigvis landede de på bar mark og forårsagede ingen skader.
Der blev ialt kastet 40 brandbomber og af disse var 3 forsagere. Det svarer til Mosquitoens bombelast. I nærheden af det sted hvor bomberne landede var der tændt en række lys.
Kølkjær lå ved de store brunkulslejer (omkring her) og her havde arbejderne ikke tid til at indstille arbejdet, fordi der fandt en overflyvning sted. Belysningen i brunkulslejet bestod af en række frithængende lamper og kunne sagtens blive forvekslet med en dårligt oplyst startbane på Fliegerhorst Grove. Der er 28 km i luftlinie mellem startbanen på Grove (her) og brunkulslejerne syd for Kølkjær.

(Note: Svært at finde det rigtige mål. Se tidlige eksempler i Navigation. AS)

25./26. april 1945
No. 239 Squadron
Mosquito NF.30 NT278 - F/Lt. R J B Crabb, DFC og F/O D J Millard (22.05-02.30)
Mosquito NF.30 NT330 - S/Ldr D J Raby, DFC og P/O S J Flint, DFM (21.00-01.30)
Patruljeflyvning i lav højde til Grove. To fly fik til opgave at udføre disse patrulje- flyvninger i lav højde. Søgelys og antiluftskytsstillinger i den sydvestlige side af flyvepladsen blev beskudt af  F/Lt. R J L Crabb, DFC og F/O D J Millard, og
hangarer og hvad der syntes at være et fly i flyvefeltet blev beskudt af  S/Ldr
D J Raby, DFC og P/O S J Flint, DFM. Træffere og en eksplosion i hjørnet ved hangarerne blev også set.

No. 85 Squadron
Mosquito NF.30 ‘Z’ - F/Lt. B C Jarvis og F/O J A Carter (23.10-03.10)
Patruljeflyvning i lav højde til Grove.

26./27. april 1945
No. 239 Squadron
Mosquito NF.30 NT361 - F/Lt. D A D Cather, AFM og W/O L J S Spicer, BEM (21.50-02.20)
Mosquito NF.30 NT362 - W/O L Gallavin og W/O A T Tanner (23.10-03.35)
Patruljeflyvning i lav højde til Grove. En begivenhedsløs patrulje for de to eneste fly, der blev sat ind.

CP: Grove 26 SEP 1944 * George Stewart * George Stewart - Ansons * Grove-Karup

Carsten Petersen, the author of Air War over Denmark, vol. I-V, and others
about the subject, wrote about the raid on Fliegerhorst Grove 26 SEP 1944.

He added: Yes, Karup was attacked a number of times during the war, but as far as
I know the raid on Fliegerhorst Grove 26 SEP 1944 was the only time during the war
they were paid a visit in daylight.

On the other hand No. 100 Group were frequent visitors to Grove during the last weeks
of the war. This is a small excerpt of Operational Record Books from Squadrons from
the last 10 days of April 1945 (and here I only include the ORBs about Grove. AS)

20/21 April 1945
No. 406 Squadron
Mosquito XXX MM741 - F/O A T Sherrett and F/Lt. K McKenzie (22.30-04.00)
Low level Intruder to Grove, 0045-0145. A/F (here)  unlit, beacon 0.15 miles S.E.
Patrol uneventful. 8/10ths low cloud.

22/23 April 1945
No. 23 Squadron
Mosquito VI RS608 - F/Lt. R F Cooke and F/Sgt. J Gilbertson (22.-33-02.59)
Patrol ‘V’ Grove. Aircraft greeted with light flak on arrival. Small fires were caused by incendiaries which were dropped on NE corner of air field.
No contacts obtained.

No. 515 Squadron
Mosquito VI No. 
337 - W/O L J Tite and Sgt. J B Ginn (2125-0140 hours)
Completed uneventful patrol of Grove from 2310 to 0012 hours. Airfield not lit and no activity. Dropped 40 4 lb incendiaries at 2350 which caused small fires among
dispersal bays and buildings north side of the airfield. At 2355 hours dropped one
500 lb MC Instant to fires. No Ash contacts.

Seen from the Danish side:

A high explosive bomb that detonated only 30 m from a barn was dropped near
Kølkjær 10 km south east of Herning. The roof of the barn was lifted up and farmer Jensen had to spend a new roof and replace the windows of the farmhouse. A
number of the incendiary bombs landed on his neighbour Knud Knudsen's farm - fortunately in open fields causing no damage. A total of 40 incendiaries were dropped
and 3 of them did not explode. That equals the bomb load of the Mosquito.

Kølkjær was near the big lignite pits (about here) and here the workers had no time to stop working when an overflight took place. The lignite pit was lit up by a number of
lamps in the air that could easily be taken for a badly lit runway on Fliegerhorst Grove.

The distance between the runway in Grove and the lignite pits south of Kølkjær is
28 km as the crow flies.
 

(Note: Hard to find the right target. See early examples in Navigation. AS)

25/26 April 1945

No. 239 Squadron
Mosquito NF.30 NT278 - F/Lt. R J B Crabb, DFC and F/O D J Millard (22.05-02.30)
Mosquito NF.30 NT330 - S/Ldr D J Raby, DFC og P/O S J Flint, DFM (21.00-01.30)
Low level intruder to Grove. Two aircraft were detailed to carry out these low level
intruder patrols. Searchlights and flak positions in the s.w. side of the airfield were straffed by F/Lt. R J L Crabb, DFC and F/O D J Millard, and hangars and what
appeared to be an aircraft in the dispersal area were straffed by S/Ldr D J Raby, DFC
and P/O S J Flint, DFM, strikes were seen also an explosion in the corner by the hangars.

No. 85 Squadron
Mosquito NF.30 ‘Z’ - F/Lt. B C Jarvis and F/O J A Carter (23.10-03.10)
Low level intruder to Grove.

26/27 April 1945

No. 239 Squadron
Mosquito NF.30 NT361 - F/Lt. D A D Cather, AFM and W/O L J S Spicer, BEM (21.50-02.20)
Mosquito NF.30 NT362 - W/O L Gallavin og W/O A T Tanner (23.10-03.35)
Low level intruder patrol Grove. An uneventful patrol for the only two aircraft detailed.