Shellhuset og Den Franske Skole The Shell House and the French School Updated:  21 JAN 2013


 

Fotos fra Kjeld Mahler Sasbye: Operation Carthage, s. 170 og 276. Indflyvningsretninger på Google Map Shellhouse Shellhuset er baseret på hans bog.
Venstre
: Shellhuset angrebet ved pilen ved hjørnet her, hvor der i 1995 blev opsat en RAF mindetavle, se også Gadevisning. Hjørnet til højre ses på fotos af Huset.
Billedet er af den model som flyverne studerede under forberedelsen. Squadron Leader E. B. Sismore angav den planlagte indflyvning med en snor.
Det lykkedes 4 fly fra Box I at angribe målet fulgt af 3 fly fra Box II. Se også
Kort over angrebet på Shellhuset fra Derek Carter.
Højre: Den Franske Skole - M ved det nuværende Monument. Billedet er forstørret, så flyvehøjden er 150 m. Mosquitoerne fra Box II var nede i 50-75 m højde!
MOS SZ977 med W/Cdr P.A. Kleboe styrtede ved MOS på dette foto. Ild og røg drev med vinden, 12 m/sek, ind foran skolen. 2 fly fra Box II bombede, mens andre
andre fortsatte mod Shellhuset. Box III kom aldrig til Shellhuset. Efter angrebene fortsatte flyene i en bue mod nord og blev beskudt fra krydseren Nürnberg, se kort.

MOS SZ977 med Kleboe og Hall styrtede som angivet. MUS HK460 med Drew styrtede i Fælledparken efter flak fra Nyboder Skole. MOS NT123 med Pattison og
Pygram blev også ramt af flak og styrtede i Øresund ved Hven. MOS SZ999 med Dawson og Murray blev ramt af flak fra Hundested og styrtede i Nyrup Bugt.
MOS RS609  med Palmer og Becker blev også ramt af flak fra Hundested og styrtede i havet øst for Samsø. 
MUS KH446 med Hamilton nødlandede i Vestjylland. Han var eneste overlevende af de nævnte! Zoom ud
Google Map Shellhuset for at se alle positioner.

Photos from Kjeld Mahler Sasbye: Operation Carthage, s. 170 and 276. Tracks of run in on Google Map Shell House Shellhuset are based on his book.
Left: The Shell House attacked at the arrow at the corner here where an RAF memorial was placed in 1995, see Street View. The corner to the right is seen in photos
of The House. The photo shows the model which was studied by the airmen during the preparation.
Squadron Leader E. B. Sismore indicated the planned run in with
a string. 4 planes from Box I managed to attack the target followed by 3 planes from Box II. See also
Map of the air raid on the Shell House from Derek Carter.
Right: The French School - M at the present Monument. The photo is enlarged, so the flight altitude is 150 m. The Mosquitoes in Box II flew at 50-75 m!
MOS SZ977 with W/Cdr P.A. Kleboe crashed at MOS in this photo. Smoke and fire drifted with the wind, 12 m/sek, in front of the school. 2 planes from Box II bombed,
others flew on to the Shellhouse.
Box III never got to the Shellhouse. After the attacks the planes flew in a curve to the north, exposed to flak from the Nürnberg.

MOS SZ977 with Kleboe and Hall crashed as told. MUS HK460 with Drew crashed in Fælledparken hit by flak from Nyboder Skole. MOS NT123 with Pattison and
Pygram was also hit by flak and crashed into the Sound at Hven. MOS SZ999 with Dawson and Murray was hit by flak from Hundested and
crashed into the Nyrup Bay. MOS RS609 with Palmer and Becker was also hit by flak from Hundested and crashed into the sea east of Samsø.
MUS KH446 with Hamilton force landed in Jutland. He was the only survivor of the above mentioned. Zoom out in
Google Map Shell House to see all positions.