Mustang III FX955 - Lundby Krat                                                          Updated: 03 MAY 2021

Airman Surname Init Rank Service Sqdn P_link Plane Operation Crash_site Crash_d Buried_d C_link At_Next
a019052.htm Germain E L F/O RAF 19 p308.htm MUS FX955 Day ranger Lundby Krat d060544 b170544 c019.htm Frederikshavn


"Efter et angreb på Aalborg Lufthavn den 6. maj 1944 blev et "Mustang" jagerfly skudt ned af tyske jagere.
Nedstyrtningen skete ved Lundby, sydøst for Aalborg." (FAF)

På nedstyrtningsstedet her er rejst en mindesten for Flying Officer Eric Lionel Germain, der var pilot på MUS FX955. Se fotos af ham. Se Foto: Sten + INFO.
Informationstavle set 16 APR 2021 ved Mindestenen. Se Tur til FLYVERSTENEN og infotavle ca. 500 m fra P ved Hadsund Landevej 430 ved Grill & Ishytten.

Den 17. maj 1944 blev F/O Germain fra MUS FX955 begravet, og samme dag blev Aalborg flyveplads (Aalborg West, nu Aalborg Lufthavn) her
igen angrebet af 8 Mustangs. MUS FX993 blev skudt ned omkring her, mens MUS FZ110 nødlandede ved Hjallerup omkring her. Se Tyske flyvepladser ved Aalborg.
Se allierede fly skudt ned nær Aalborg.

Flyvehistorisk Tidsskrift skriver:
"No. 32, 6. maj 1944 (kl. 19.20). Lundby Krat, 8 km Sø for Aalborg. Mustang Mk III, FX955 (QV- ).

I den første Mustang Day Ranger til Danmark  fløj to Mustangs fra 19 FS og to Mustangs fra 122 FS fra Coltishall mod flyvepladserne ved Grove og Aalborg.
W/O M. H. Bell fra 19 FS fik  startvanskeligheder og kom ikke på vingerne. De tre øvrige lettede  kl. 16.45 med det norske flyver, Lt Nyerod, som leder i Mustang FX954.

Formationen krydsede Vestkysten ved Thorsminde og fortsatte over Aggersund til Rødslet. F/Lt. L. Burra-Robinson i FZ168 overtog ledelsen, da Lt Nyerod fik olie på vindspejlet. Ved Rødslet angreb F/0 Eric Lionel Germain i Mustang FX955 og Lt. Nyerod to parkerede Ju88'ere. Det lykkedes at beskadige de to tyske fly trods intensiv beskydning fra let flak. Formationen fortsatte mod Rørdal øst for Aalborg hvor Burra-Robinson skød en parkeret Henschel 129 i brand.

Da formationen samledes efter angrebet fik Burra-Robinson og Nyerod øje på fire Fw190'ere, som angreb fra syd. De tre Mustangs brød af, men Germain, der lå bagest, reagerede lidt langsomt og blev ramt. De to andre flyvere så, at flammer stod ud af Germains fly, og at det gik i et vertikalt spin mod jorden. Nyerod og Burra-Robinson søgte beskyttelse i nærliggende skyer, og da de senere kom ud, var tyskerne forsvundet, men de kunne tydelig se Germains brændende fly i en lille skov.

Kl. 2130 landede to Mustangs på Coltishall . F/0 Germain omkom og blev begravet på  Frederikshavn kirkegård den 17. maj 1944."  (FT 89-71-32)

Se P-51 Mustang - Photos. Historisk Samling og Arkiv Himmerland har mere om dette fly og dets besætning. 1 flyver.

 "After an attack on Aalborg Airfield on 6 May, 1944 a "Mustang" fighter was shot down by German fighters. The crash was at Lundby, south east of Aalborg." (FAF)
At the crash site in Lundby Krat here a memorial stone has been erected to Flying Officer Eric Lionel Germain, who piloted MUS FX955. See photos of him.
See Information board translated from Informationstavle. See Photo: Stone + INFO.

F/O Germain from MUS FX955 was buried on 17 May 1944, and the very same day Aalborg Air Station (Aalborg West, now Aalborg Airport) here
was again attacked by 8 Mustangs. MUS FX993 was shot down maybe about here, while MUS FZ110 crash landed at Hjallerup about here. See P-51 Mustang Photos.
See German airfields near Aalborg.  See Allied planes shot down near Aalborg.

(Danish) Aviation Historical Review writes:
"No. 32, 6 May 1944 (19.20 hrs). Lundby Coppice, 8 km South East of Aalborg. Mustang Mk III, FX955 (QV- ).

On the first Mustang Day Ranger to Denmark 2 Mustangs of 19 Fighter Squadron and 2 Mustangs from 122 FS from RAF Coltishall targeted the airfields near Grove and Aalborg. W/O M.H. Bell from 19 FS had engine trouble and failed to take off. The other 3 took off at 16.45 hrs lead by the Norwegian airman Lt Nyerod in MUS FX954.

The formation made landfall at Thorsminde and went on over Aggersund to Rødslet. F/Lt. L. Burra-Robinson in FZ168 took charge when Lt Nyerod got oil on his windscreen. At Rødslet F/0 Eric Lionel Germain in Mustang FX955 and Lt Nyerod attacked 2 parked JU88s. They managed to damage the 2 German planes in spite of heavy fire from light flak. The formation went on towards Rørdal east of Aalborg, where Burra-Robinson shot a parked Henschel 129 ablaze.

When the formation was assembled after the attack, Burra-Robinson and Nyerod spotted 4 Fw190s which attacked from the south. The 3 Mustangs broke away, but Germain at the rear reacted a bit slowly and was hit. The 2 other airmen saw flames from Germain's plane, and that it went down towards the ground in a vertical spin. Nyerod and Burra-Robinson found protection in clouds nearby, and later, when they got out, the Germans had disappeared, but they clearly saw Germain's burning plane in a small wood.

At 21.30 hrs 2 Mustangs landed at RAF Coltishall. F/O Germain perished. He was buried at Frederikshavn Cemetery on 17 May 1944." (FT 89-71-32)
1 airman.