Geoff Adrian Mombrun                          Updated:  28 APR 2021

Airman: a118007.htm Surname: Mombrun Init: G A Rank: F/O Service: RAF Sqdn: 570

P_link: p426r.htm Plane: STI LJ645 Operation: Drop in DK Crash_site: Skæring near Århus

Crash_d: d230445 Buried_d: b100545 C_link: c118.htm At_Next: Århus

STI LJ645 skudt i brand af tyske flak på vej til en våbennedkastning. Det styrtede ned her.

3 overlevende flyvere kom 700 m væk fra flyet, inden de fik hjælp. Se mere ved monument og i
Google Map p426r samt i Den sidste våbenflyvning fra Arne Mosgaard.

De 3 omkomne flyvere, der sad fastspændt i flyet, blev næste morgen bjerget ud, bl.a. under
medvirken af Vagtværnet. Også de dræbte flyvere blev bragt til det tyske lazaret. Mombrun blev
begravet senere. Åkrogen i www.findvej.dk er her.  
Royal Air Force WWII 38 Group Squadrons Veterans´ Stories har dette om Mombrun, også med
nogle oplysninger om resten af besætningen på STI LJ645.

Flying Officer (Pilot) Geoff Adrian Mombrun var fra United Kingdom. (Kilde: CWGC)

"Kort før den tyske kapitulation blev der på det tyske feltlazaret i Århus indlagt en britisk flyver med
svære forbrændinger og kvæstelser. Patienten fik blodtransfusion og på grund af forbrændingerne tørserum, der blev fremskaffet fra Århus Kommunehospital. Det lykkedes imidlertid ikke at redde
flyverens liv. Se ham i Flyvere på Aarhus Kommunehospital.
Denne patient må have været G.A. Mombrun. Flyveren var under Arnhem-operationen i september 1944 blevet skudt ned, men han undgik at blive taget til fange og returnerede til England i november 1944.
Mombrun blev sammen med ca. 100 tyskere begravet i den tyske soldaterfællesgrav den 10. maj. 1945. En tysk præst medvirkede ved denne højtidelighed.

Da begravelsesvæsenet modtog fortegnelsen over, hvem der var blevet begravet den 10. maj, kunne
man konstatere, at der blandt de begravede var 2 engelske flyvere, hvoraf Mombrun var opgivet som
ukendt engelsk soldat. Fra sårede flyvere på Århus Kommunehospital fik man imidlertid kort efter
oplyst hans identitet.

De to flyvere (den anden var R.J. Allen) blev ved begravelsesvæsenets foranstaltning gravet op den 8. juni 1945 og begravet i et gravsted kaldet englændergravene. Stiftsprovst Kaj Jensen medvirkede ved denne højtidelighed." (FAF) Se Begravelse 8. juni 1945 af G.A. Mombrun og R.J. Allen.

"Tre overlevende flyvere gik gennem markskellet og vandrede til Karl Høj Nielsens gård, Højsgaard, Mejlbyvej 97, hvor de fik hjælp. En ambulance blev tilkaldt, og
de tre flyvere blev bragt til Kommunehospitalet i Aarhus. Senere blev de af tyskerne overført til det tyske feltlazaret, der var etableret i det gamle amtssygehus i Godthåbsgade."  (Ved syd-enden af Godthåbsgade ses her en stadigt eksisterende bygning derfra. Godthåbsgade 39 vises her kun for at give overblik.)
Se også Niels-Henrik Baumgarten: "En ydmyg mindesten i et markskel nord for Aarhus" i Kristeligt Dagblad 24. marts 2015.

69 omkomne flyvere mindes på Mindetavlen i Rebild og i London, se 69 flyvere - St. Clement Danes.
6 flyvere.

STI LJ645 caught fire, when German flak hit it, while it was on its way to drop weapons. It crashed here.

3 surviving airmen got 700 m away from the plane before they got help. See more at monument, Google Map p426r and
The last weapon flight from Arne Mosgaard.

The 3 perished airmen, who were locked in their seat belts in the plane, were taken out next morning by the security guard and others. Also the deceased airmen
were taken to the German field hospital. Mombrun was buried later. Åkrogen is here in findvej.dk.

Flying Officer (Pilot) Geoff Adrian Mombrun was from the United Kingdom. (Source: CWGC)

"Shortly before the German surrender a British airman was taken to the German field hospital with severe burns and injuries. The patient had a blood transfusion and due to his burns serum was procured for him from Århus Municipal Hospital. Attempts to save his life failed.
This patient must have been G.A. Mombrun. The airman was shot down during the Arnhem-operations in September 1944, but he avoided being caught and returned to England in November 1944.
Together with about 100 Germans Mombrun was buried in the German military common grave on 10 May, 1945. A German chaplain took part in the ceremony.

When the burial authorities received the list of those who were buried on 10 May, they saw that among them were two English airmen of which Mombrun was listed as an unknown English soldier. However, wounded airmen at Århus Municipal Hospital shortly after stated his identity.

At the instance of the burial authorities the two airmen (the other was R.J. Allen) were disinterred on 8 June 1945 and buried in a plot named The English Graves.
Dean Kaj Jensen took part in the ceremony." (FAF) See Burial 8 June 1945 of G.A. Mombrun and R.J. Allen.

See 69 perished airmen on the Memorial Plaque in Rebild and in London, 69 airmen - St. Clement Danes.

Royal Air Force WWII 38 Group Squadrons Veterans´ Stories has this about Mombrun, also with some information about the rest of the crew of STI LJ645.
See No. 570 Squadron RAF  and  570 Squadron. This Stirling took off from RAF Rivenhall.
6 airmen.