Aage Astrup - McDougall,  Nakskov Hospital                                        Updated:  09 SEP 2016

Den unge nyklækkede læge Aage Astrup,
27 år i 1940, klar til at begynde på et nyt afsnit
af livet.

Den erfarne overlæge McDougall tegnet i 1940.

Aage Astrup var 1. reservelæge på
Nakskov Sygehus 1944 - 1946.
(Foto og tegning fra Aage Astrup 2015)
Han sov stille ind i sit hjem i Terndrup
16 AUG 2018, 105 år gammel.

The newly graduated doctor Aage Astrup,
27 years old in 1940, ready to start a new part
of his life.

The experienced chief surgeon McDougall drawn
in 1940.

Aage Astrup was the assistant surgeon of
Nakskov Hospital 1944 - 1946.
(Photo and drawing from Aage Astrup 2015)
He died on 16 AUG 2018, 105 years old.

 
Overlæge Aage Astrup, 102 år, var en meget interesseret tilhører under Foredrag
i SKELUND om Allierede flyvere skudt ned over egnen og resten af Danmark.
Han fortalte den 28. september 2015 om sin tid på Nakskov Sygehus, hvor han var
1. reservelæge 1944-46, mens McDougall var overlæge. Dengang var der på Nakskov Sygehus plads til omkring 125 patienter, næsten alle kirurgiske patienter, mens medicinske patienter var på Maribo Sygehus.             Se Nakskov 2016.

Aage Astrup fortalte, hvordan
Earl F. Green blev indlagt den 9. april 1944 med benbrud. Når det var helet, ville tyskerne sende ham til Tyske krigsfangelejre.
Astrup og McDougall trak behandlingen i langdrag. Et røntgenbillede 2 måneder gammelt fik den gamle dato klippet af og aktuel dato blev skrevet på!
Den 9. august 1944 mistede tyskerne tålmodigheden og hentede Green.

Lægerne var nødt til at amputere Charles F. Hoppers arm, men de reddede hans liv. Diagnosen var gasgangræn (koldbrand) - altså ikke gasangreb, fastslog
Aage Astrup under interview 21. oktober 2015 af Anders Straarup. Den 5. juni blev Hopper udskrevet til fortsat behandling i Tyskland.

Lynn H. Barbour havde også benbrud. Det lykkedes Aage Astrup at sende et brev
via Sverige til hans kone i U.S.A. som hun modtog 14 dage inden et officielt brev fra luftvåbnet om at hendes mands fly var blevet skudt ned, så han blev meldt savnet, muligvis omkommet.
Læs
om Aage Astrup og McDougall's behandling af 3 sårede amerikanske flyvere i 1944: Earl F. Green * Charles F. Hopper * Lynn H. Barbour
i artikel i
Lolland-Falsters FOLKETIDENDE 6. februar 2002 af Mogens Warrer:
Flyveren og sygeplejersken (kopi fra Aage Astrup via Ib Walbum) og fra Peter Gade,

Lolland-Falsters FOLKETIDENDE 8. maj 2015:
På færten - Snød tyskerne med   flyverbehandlinger - Likvidering skabte frygt.

Mange danske læger og sygeplejersker hjalp allierede flyvere med medicinsk behandling - og mere end det!

 
Chief surgeon Aage Astrup, 102, listened with great interest to my Lecture
in SKELUND about Allied airmen shot down over the area and the rest of
Denmark. On 28 September 2015 Chief surgeon Aage Astrup told the audience about his time at Nakskov Hospital where he was the assistant surgeon 1944-46 while McDougall was the Chief surgeon. Then Nakskov Hospital had room for about 125 patients, nearly all of them surgical patients, while medical patients were taken to Maribo.                        See Nakskov 2016.

Aage Astrup related how Earl F. Green was taken to the hospital on 9 April
1944 with a fracture of his leg. When it had healed the Germans wanted to take him to
German POW-Camps. Astrup and McDougall dragged his treatment out.
An X-ray photo 2 months old had the old date cut off and replaced with the
present date! On 9 August 1944 the Germans lost their patience and fetched Green. The doctors had to amputate Charles F. Hopper's arm, but they saved
his life. (In the article the diagnosis was wrong, but in the translation it is correct after an interview with Aage Astrup by Anders Straarup on 21 October 2015.)
On 5 June Hopper was discharged and taken to further treatment in Germany.

Lynn H. Barbour also had a fracture of his leg. Aage Astrup managed to
send a letter via Sweden to his wife in the U.S.A. which she received a
fortnight before she received an official letter from the United States Army Air Forces that her husband's plane had been shot down, and that he was
Missing in Action, possibly Killed in Action.

Read about Aage Astrup and McDougall's treatment of 3 wounded American airmen in 1944: Earl F. Green * Charles F. Hopper * Lynn H. Barbour
in an article in Lolland-Falsters FOLKETIDENDE 6 February 2002 by Mogens
Warrer:
The airman and the nurse (Copy from Aage Astrup via Ib Walbum)
and from Peter Gade, Lolland-Falsters FOLKETIDENDE 8 May 2015:
Sensing the presense of history * Fooled the Germans * Liquidations.
Many Danish doctors and nurses helped Allied airmen with medical treatment - and more than that!