Stirling III BF506 - At Bøgballe - At monument 2008 Photos and manuscript from Signe Rømer See 21 April 2013 23 APR 2013

Tale af Signe Rømer 4. maj 2008 ved mindesten for besætningen på STI BF506
Goddag alle sammen, jeg hedder Signe Rømer og er datter af købmand Kirstine og Mads Nielsen.
Min far var uddannet snedker og byggede forretningen i 1910, året efter at de var blevet gift.
Foruden købmand havde far også travlt med at lave hønseriartikler og han var bedemand i sognet.

2. verdenskrig var så uhyggelig. Onsdag den 21. april 1943 var der svære luftkampe over Danmark.
Vi sov ikke trygt, og kl. 3 om natten hørte vi pludselig et frygteligt brag. En flyvemaskine var styrtet ned.
Vi stod op i en fart, fik tøj på og gik langsomt op ad grusvejen her og kunne se store ildflammer på marken.
Det var så uhyggeligt. Kl. 5 var Bøgballe omringet af tyske soldater. 

Far fik til opgave at levere kister til de døde soldater. Det var en alvorlig sag, som han aldrig kunne glemme.
Og far tænkte meget på de stakkels soldater, som måtte ofre livet for krigen, og han tænkte på de
pårørende, der har mistet deres kære. 

Derfor har far skænket en mindesten for den indsats England gjorde under 2. verdenskrig i kampen mod
nazismen og for Danmarks befrielse.
Ja, der var nogle der mistede livet i kamp mod det onde, for at andre kunne leve trygt i frihed.
Men desværre kan ondskab ikke helt bekæmpes. Der er stadig nogle, der i 2008 vil have magt over andre
og af misundelse ikke kan lade andres ting være i fred. Det gælder både privat og internationalt.
Danmark har i dag soldater og civile udsendt på fredsbevarende arbejde i fremmede lande,
og desværre ser vi at der er nogle, der mister livet i det arbejde. Dem vil vi også tænke på i dag.

”Æret være deres minde.”
- - -
Den tyske overgivelse og Danmarks befrielse blev meddelt i BBC aftennyhederne
den 4. maj for 63 år siden.

Fanerne er Hedensted afd. af Danmarks-Samfundet og HVK Hedensted,
Hjemmeværnet.
Mindesten for 7 flyvere fra STI BF506 rejst her af Mads Nielsen, Bøgballe.
Se Officielt besøg 1985 og Gæster fra New Zealand 1998 og 2004.
Se Om mindeceremonier 4. maj 2011 og tale af Anders Straarup samt Hanne Jørgensen i 2011
 

Signe Rømer´s speech on 4 May 2008 at the monument to the crew of STI BF506
Hello everyone, my name is Signe Rømer, and I am the daughter of grocer Kirstine and Mads Nielsen.
My father was a skilled cabinetmaker and built the shop in 1910, the year after their wedding.
Besides being a grocer he was also busy producing appliances for hen houses and he was the undertaker of the parish.

World War II was so terrible. On Wednesday 21 April 1943 there were heavy aerial battles over Denmark.
We did not sleep peacefully, and at 3 in the night we suddenly heard a terrible sound. A plane had crashed.
We got up in a hurry, dressed and walked slowly up the gravel road here and saw big flames in the field.
It was so terrible.  At 5 a.m. Bøgballe was surrounded by German soldiers.

Dad was commissioned to provide coffins for the deceased soldiers. It was a serious matter, which he could never forget.
And Dad thought much of the poor soldiers, who had to sacrifice their lives for the war, and he thought of the relatives,
who have lost their loved ones.

That is why Dad gave a memorial stone to the effort England made during World War II in the battle against nazism
and for the liberation of Denmark.

Yes, some lost their lives fighting the evil, so that others could live safely in freedom.

But unfortunately the evil cannot be fought entirely. There are still some who in 2008 want to obtain power over others
and from envy cannot leave alone what others own. This holds good both at private and at international levels.
Today Danish soldiers and civilians have been sent out on peacekeeping assignments in foreign countries,
and unfortunately we see that some lose their lives in that work. We also think of them today.

"We will remember them."

- - -

The German surrender and the liberation of Denmark was announced in the BBC evening news on 4 May 63 years ago.

The flags are from the Hedensted branch of Danmarks-Samfundet and HVK Hedensted, the Danish Home Guard.

Monument to 7 airmen from STI BF506 erected here by Mads Nielsen, Bøgballe.
See Official visit 1985 and Visitors from New Zealand 1998 and 2004.
Also the eye witness account from Hanne Jørgensen in 2011. 
See also About memorial ceremonies 2011 and speeches by Anders Straarup in
Korning * Bøgballe * Aale.