Stirling III BF506 AA-P - Bøgballe - Hanne Jørgensen                Photos 29 SEP 2011  Updated:  30 MAR 2013

 

 

 


                Fælledvej 32                  Fælledvej 34                Camera position 1943 = 2011.                                       Fælledvej 36                                Monument

Fru Hanne Jørgensen var 9 år, da STI BF506 styrtede ned på denne mark mellem mindestenen og hendes hjem. Mindestenen står her 1 km syd for Bøgballe
ved Fælledvej 36, 7171 Uldum. Hun og familien boede dengang på Fælledvej 38, der ses på foto fra 2005. Styrtet var den 21. april 1943 kl. 03.15, omkring 10 minutter
før
STI BF476 lavede en hård nødlanding her 1 km længere mod syd.

Den 29. september 2011 fortalte hun om sine oplevelser af styrtet med et langt bælte af vragrester fra øst mod vest omkring 50 m nord for deres gård. Midten af nedstyrtningsområdet er her. Hendes mand Niels O. Jørgensen kørte os til området.

Hanne Jørgensen fortalte: "Vi vågnede ved et højt brag. Vores forældre havde haft en ubeskrivelig og forfærdelig nat med kraftig overflyvning. Flyet styrtede ned, og
de så en kraftig ildsøjle lige uden for huset. Vi blev vækket af det forfærdelige brag. Der var et ildhav over det hele. Vi troede, at huset ville brænde, så vi fik næsten
ikke noget tøj på, før vi skyndte os ud af huset. Vi kunne ikke se andet end ild, og vi hørte skud. Store dele af flyvemaskinen med ild i fløj over os og huset. De blev
spredt over store arealer.

Vi løb over til naboerne. Der var mange flyvemaskiner i luften. Det var grusomt det hele. Om morgenen vendte vi tilbage, men da var tyskerne kommet. De gik vagt
ved flyet, og de havde overtaget hele gården. Vi måtte flytte hjemmefra, og vi måtte have køerne over til en nabo. Der var bomber på marken og i flyet, sagde tyskerne.

Flyvraget var spredt over store dele af marken. Det var grusomt at se lig og ligdele spredt over det hele. Der var også en støvle med et ben i. De blev samlet op af
Mads Nielsen.  7 ligkister blev sat ind i vores vognport. En stor lastbil kørte dem til Esbjerg."  Se også Mads Nielsens datter Signe Rømer om styrtet.

Hanne Jørgensen bor nu med sin mand Niels O. Jørgensen i Hedensted nogle kilometer borte. Han var 10 år ved styrtet og boede i Ulkjær. Han cyklede som så
mange andre nogle kilometer for at se vraget, men det var umuligt at komme tæt på. Flyet havde lavet et hul som en mergelgrav, 6-8 m dybt, og motorerne havde
boret sig ned i jorden. Brændstof flød hen til grøften vest for nedstyrtningsstedet.

Mrs. Hanne Jørgensen was 9 years old, when STI BF506 crashed into this field between the monument and her home. The monument is here 1 km south of Bøgballe at Fælledvej 36, 7171 Uldum. Then she and her family lived at Fælledvej 38, which is seen in the photo from 2005. The crash was on 21 April 1943
at 03.15 hours, about 10 minutes before
STI BF476 made a hard crash landing here 1 km further to the sourth. On 29 September 2011 she related how she
experienced the crash with a long belt of pieces of wreckage from east towards west about 50 m north of their farm. The centre of the crash site area is
here.
Her husband Niels O. Jørgensen drove us to the area.

Hanne Jørgensen stated, "We were waked up by a loud crash. Our parents had spent an indescribable and terrible night with heavy overflights. The plane crashed,
and they saw a powerful column of fire just outside the house. The horrible crash woke us up. There was a sea of fire all over the place. We thought that the house
was going to catch fire, so we hardly got dressed before we hurried out of the house. We only saw fire and we heard shots. Big burning parts of the plane flew over
us and the house. They were scattered over big areas.

We ran to our neighbours. There were many planes in the air. Everything was so horrible. In the morning we returned, but then the Germans had arrived. They
were guarding the plane and they had occupied all of the farm. We had to move away from our home, and we had to take our cows to a neighbour. The Germans
claimed that there were bombs in the field and in the plane.

The wreckage was scattered over most of the field. It was horrible to see bodies and human remains everywhere. There was also a boot with a leg in. They were
collected by Mads Nielsen. 7 coffins were placed in our coach house. A big lorry took them to Esbjerg."
See also Mads Nielsen's daughter Signe Rømer about the crash.

Now Hanne Jørgensen and her husband Niels O. Jørgensen live in Hedensted a few kilometres away. He was 10 years old at the time of the crash and lived in Ulkjær. Like so many others he rode some kilometres on his bike to see the wreckage, but it was impossible to get near. The plane had made a hole like a marl pit, 6-8 m
deep, and the engines had penetrated into the ground. Fuel was flowing to the ditch west of the crash site.