Lystårnet ramt af MOS SZ977 - The light tower hit by MOS SZ977           Updated:  23 MAR 2023

MOS SZ977 tog del i angrebet på Gestapos hovedkvarter i København den 21. marts 1945. Se links om Shellhuset, også  RAF mindetavle.
Se Fotos og Google Map Shellhuset og Lystårnet fra et fly. Mere om Lystårnet ramt af MOS SZ977.

"Da 1. gruppe i meget lav højde indfløj over Godsbanegården kl. 11.20 ramte Wing Commander Kleboes fly et tårn med projektører, blev slået ud af kurs og styrtede
ned ved Den Franske Skole på Frederiksberg. Røgudviklingen fra denne nedstyrtning fik 7-8 fly fra de to efterfølgende grupper til at bombe Frederiksberg i stedet for Shellhuset, der på dette tidspunkt stod i lys lue efter 1. gruppes nøjagtige angreb. - - - " (FAF)

Nøjagtigt hvor var lystårnet? Med Kjeld Mahler Sasbye: Operation Carthage s. 213 og 215 som kilde angav jeg i Google Map Shellhuset placeringen her.

Seniorsergent L. Larsen fandt i EVP - Kommandoposten, "Det Gule Palæ" en skitse, se Position for lystårn ramt af MOS SZ977, med placeringen her.
Det er nær Enghavevej 81, 2450 København SV. Se også foto af Udsigt fra lystårn ramt af MOS SZ977 i retning mod København og MOS SZ977 ramte dette lystårn.
Det må være den korrekte position. Bekræftes af Foto af Enghave Lystårnet og Kort over angrebet på Shellhuset fra Derek Carter.
Per Norup sendte 22 MAR 2023 med den helt præcise position af lystårnet lidt tættere på Enghavevej end angivet af EVP, bekræftet 23 MAR 2023 af Derek Carter.
2 sider pdf. Side 1: del af luftfoto, grøn pil præcis, rød pil som EVP, hele luftfoto 12 MAJ 1945. Side 2: Foto af Enghave Lystårnet med samme farver.

Når alle kilder kombineres, må indflyvningsretningen fra lysmasten mod Shellhuset gå over Ingerslevsgade 174 her i venstre af kant af Udsigt fra lystårn -.
Gavltrekanten er unik. Passer med andre detaljer!

MOS SZ977 took part in the attack on the Gestapo HQ in Copenhagen on 21 March, 1945. See links about the Shell House, also RAF memorial tablet.
See Photos * Google Map Shell House * The light tower from the air.

"When 1. group at a very low altitude flew in over the goods yard at 11.20 Wing Commander Kleboe´s plane hit a tower with floodlight projectors, got off course and
crashed at The French School on Frederiksberg. The smoke from this crash made 7-8 planes from the next two groups bomb Frederiksberg instead of the Shell
Building, which at this time had burst into flames after the precise attack by 1. group.

Exactly where was the light tower? Based on Kjeld Mahler Sasbye: Operation Carthage p. 213 and 215 I indicated the position as here.
Staff Sergeant L. Larsen found in EVP - Kommandoposten, "Det Gule Palæ" a draft, see Position of light tower  here. It is near Enghavevej 81, 2450 København SV.
See also photo of View from light tower and MOS SZ977 hit this light tower. It must be the correct position, confirmed by Photo of the Enghave Light Tower,
Map of the air raid on the Shell House from Derek Carter.
On 22 MAR 2023 Per Norup sent the quite exact position of the Light Tower a little closer to Enghavevej than stated by EVP, confirmed 23 MAR 2023 by Derek Carter.
2 pages pdf. Page 1 part of aerial photo, green arow exact,  rød arrow as EVP, all of photo 12 MAY 1945. Page 2:Photo of the Enghave Light Tower,same colours.

When all sources are combined the run in from the light tower towards the Shell House must be over Ingerslevsgade 174 here to the left in View from light tower -.
The gable is unique. Matches other details!