Nedstyrtningsstedet i skoven - The crash site in the wood   Links    Updated:  25 MAY 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

        
LAN R5679 styrtede ned her, tæt på her, overblik her. Nær nedstyrtningsstedet * De fandt nedstyrtningsstedet * De fandt vragstykker *
Google Map p114 LAN R5679 * Kongenshus Udsigtstårn * Mindedalen
70 år efter styrtet husker kun få det præcise nedstyrtningssted og landskabet ser nu helt anderledes ud. En flyver faldt til jorden i Grønhøj og fru Gudrun Laigaard fra
Grønhøj Kro nævnte i Himlen lyste op, da bombeflyet brændte helt korrekt, at flyet fortsatte mod vest. Det fortsatte dog længere mod vest end hun huskede.
David Geddes havde mistet sin onkel Sgt L. W. Morrison i styrtet. Via www.airmen.dk og kromand Gregers Laigaard skrev redaktør Knud Gaarn-Larsen artiklen
Min onkel faldt ned i Grønhøj og læsere fortalte om et andet nedstyrtningssted. Jeg fik Tom Christensen og Carl Otto Sørensen med på en eftersøgning 8/10 2012.

Fru Kirstine Filbert, fundet via artiklen, viste os nedstyrtningsstedet uden at vi fandt noget. På vej væk mødte vi Kurt Mikkelsen, ejer af marken Nær nedstyrtningsstedet. Han blev født efter krigen, men han sagde: "Min far sagde altid, at det var lige der ovre!" Samme sted som udpeget af fru Kirstine Filbert! Carl Otto fandt en patron på skovvejen! Kromand Gregers Laigaard gav en god frokost på Grønhøj Kro. Om eftermiddagen kom Knud Gaarn-Larsen med øjenvidnet Bent Krath, som havde set
flyvraget dagen efter styrtet. Flyet var styrtet ned mellem skovvejen og den nuværende mark. Det drejer sig ikke om et punkt, men om et område.

En rekonstruktion af begivenhederne: Flyet styrtede ned tæt på marken og trak et spor hen over heden, så vragstykker blev godt spredt. Efter krigen er området bortset
fra skovvejen blevet pløjet, så vragstykkerne kom dybt ned i jorden. Så blev der plantet træer i området. Med almindelige metaldetektorer kunne vi kun finde metaldele
på ca. 25 m af skovvejen, hvor metalstykkerne stadig ligger nær overfladen. Et par enkelte dele blev fundet i et hul nærmere marken, men resten ligger for dybt.
Stykket af skovvejen (markeret med grønne lodrette pinde,  top 2 x 2 cm - se en til venstre for den knælende Tom) er altså et tværsnit af nedstyrtningsområdet!
Se også
Besøg 8 NOV 2012.

LAN R5679 crashed here, at close range here. See Near the crash site*They found the crash site*They found pieces of wreckage*Google Map p114 LAN R5679
Kongenshus Tower * Memorial Valley
70 years after the air crash only a few people remember the exact crash site and the landscape looks quite different. One airman fell to the ground in Grønhøj and Mrs Gudrun Laigaard from Grønhøj Kro stated in The sky lit up when the bomber burned that it flew on to the west. Actually it went on further than she remembered.
David Geddes had lost his uncle
Sgt L. W. Morrison in the air crash. Via www.airmen.dk and innkeeper Gregers Laigaard editor Knud Gaarn-Larsen wrote the article
My uncle fell down in Grønhøj based on the first email and readers came up with a different crash site. Tom Christensen and Carl Otto Sørensen then assisted
me in a search on 8 October 2012.

Mrs Kirstine Filbert, found via the article, showed us the crash site, but we did not find anything. As we were leaving we met Kurt Mikkelsen, the owner of the
field Near the crash site. He was born after the war, but he stated, "My Dad always said that it was over there!" The same area as pointed out by Mrs Kirstine Filbert!
Carl Otto found a cartridge on the forest road! Innkeeper Gregers Laigaard gave a good lunch at Grønhøj Kro. In the afternoon Knud Gaarn-Larsen appeared with the eye witness Bent Krath who had seen the wreckage of the plane the day after the air crash. The plane had crashed between the forest road and the present field.
This is not about a spot. It is about an area.

A reconstruction of the events: The plane crashed close to the field and made a trail across the heath so debris was scattered. After the war the area except the forest
road
was ploughed, so the pieces of metal came deep down into the ground. Then trees were planted in the area. With normal metal detectors we were only able to find pieces of metal on about 25 metres of the forest road where the pieces of metal are still close to the surface. A couple of pieces were found in a hole closer to the field,
but the rest of them are too deep in the ground. See also Visit 8 NOV 2012.

Then the part of the forest road (marked with green vertical sticks, the top 2 x 2 cm - see one to the left of the kneeling Tom) is a cross section of the crash site area!