Stirling I W7531  -  Galsklint                                                                   Updated: 07 MAR 2022

Airman Surname Init Rank Service Sqdn P_link Plane Operation Crash_site Crash_d Buried_d C_link At_Next
a069005.htm Booth NGR F/Lt RAF 15 p083.htm STI W7531 Minelaying Galsklint, Fyn d180542 b210542 c069.htm Odense
a069006.htm Butterworth J B Sgt RAF 15 p083.htm STI W7531 Minelaying Galsklint, Fyn d180542 b210542 c069.htm Odense
a069007.htm Hall J C S/Ldr RAF 15 p083.htm STI W7531 Minelaying Galsklint, Fyn d180542 b210542 c069.htm Odense
o888012.htm Jeffs D J Sgt RAF 15 p083.htm STI W7531 Minelaying Galsklint, Fyn d180542 o888 o888.htm POW
a069008.htm Maycock R Sgt RAF 15 p083.htm STI W7531 Minelaying Galsklint, Fyn d180542 b210542 c069.htm Odense
a069009.htm Nicholson R Sgt RAF 15 p083.htm STI W7531 Minelaying Galsklint, Fyn d180542 b210542 c069.htm Odense
a069010.htm Ryan J P F/O RAF 15 p083.htm STI W7531 Minelaying Galsklint, Fyn d180542 b210542 c069.htm Odense
a069011.htm Sharp F L Sgt RAF 15 p083.htm STI W7531 Minelaying Galsklint, Fyn d180542 b210542 c069.htm Odense
a069012.htm Spriggs A Sgt RAF 15 p083.htm STI W7531 Minelaying Galsklint, Fyn d180542 b210542 c069.htm Odense


FAF: "Under en mineudlægningsoperation over Øresund blev et "Stirling" fly ramt af tysk flak, hvorpå det med en motor i brand satte kursen mod vest. Ved Lillebæltsbroen blev flyet imidlertid atter ramt af flak, hvorefter det styrtede ned. I nedstyrtningen pløjede flyet sig vej gennem en granskov ved Galsklint, vest for Middelfart og eksploderede.
Begravelsen af  7 dræbte besætningsmedlemmer fandt sted den 21. maj 1942 kl. 7 om morgenen. Kisterne ankom fra Middelfart ved 5,30 tiden og blev modtaget af kirkegårdsinspektør Askegaard og politikommissær Frost, hvorpå de blev henstillet i kapellet.
Ved graven holdt feltpræst Johannes Vorrath en tale og foretog derpå jordpåkastelsen. De tilstedeværende tyske officerer kastede ligeledes jord på kisterne. Derpå affyredes æressalut.
Ved den efterfølgende kransenedlæggelse nedlagde to danske officerer en stor krans fra 6. regiment, ligesom der også var kranse fra Odense byråd, politimesteren i Odense, konsul Muus, kirkegårdens personale og den tyske værnemagt.
Et besætningsmedlem overlevede nedstyrtningen i såret tilstand og blev taget til fange.
I et smukt anlæg på nedstyrtningsstedet har sammenslutningen af soldaterforeninger i Middelfart rejst en mindesten." Google Map p083 * p083MACR * Short Stirling.
Se Mindesten og Mindelund i Batteriplantagen ved Galsklint af Jørgen Peder Clausager og Axel Sommerby om flystyrt ved Gals Klint. Se også fotos fra Axel Sommerby.

På nedstyrtningsstedet her er "Mindelunden" godt 300 m nord for P på Galsklintvej nær Galsklint Camping, Galsklintvej 11, 5500 Middelfart i Middelfart Kommune.
Se Galsklint 2009 og Galsklint 2011 med ceremonien.

Den 8. mand som mistede livet var Sgt. Ronald Maycock, der var med som observatør. Han fik en gravsten i 1999! Det overlevende besætningsmedlem var
Sgt. Donald J. Jeffs, hvis søn Philip Jeffs har lavet en omfattende hjemmeside om flyet MacRobert´s Reply og dets besætning. Minelægningsområder

Navnet "MacRobert´s svar" hentyder til at Lady MacRobert skrev til ministeriet for luftvåbnet, da den sidste af hendes 3 sønner var dræbt i kamp:
"Det er mit ønske som mor at svare på en måde mine sønner ville bifalde - angrib med stor ildstyrke, lige på og hårdt. Beløbet  £25.000 er til at købe et bombefly for at fortsætte min søns arbejde på den mest effektive måde. Dette udtrykker mine følelser, da jeg modtog besked om mine sønner... De ville blive glade for at deres mor ville hævne dem og hjælpe med at angribe fjenden. Derfor føler jeg, at et passende navn til bombeflyet vil være "MacRobert´s svar"."
Se hele teksten i MacRobert´s Reply i afsnittet The Family MacRobert. Hendes brev og beløbet fra en enkelt person er enestående!

En dansk parallel med private bidrag fra mange personer er at frie danske i London i 9. april 1942 overrakte premierminister Winston Churchill £38.000 til indkøb af 3
Spitfire-fly, hvor flyverløjtnant Jørgen Thalbitzer blev pilot på den ene. (Kilde: Billy Thalbitzer: Med R.A.F. for Danmark, 1945) 9 flyvere.
See Prime Minister Winston Churchill's Message to Free Danes.

FAF: "During a minelaying operation over Øresund a "Stirling" aircraft was hit by German flak. With one engine on fire it headed west. At the Little Belt Bridge the aircraft was hit again by flak, and it crashed. In the crash the plane ploughed its way through a wood of spruces at Galsklint west of Middelfart, and exploded.
The burial of 7 killed members of the crew took place on 21 May, 1942 at 7 in the morning. The coffins arrived from Middelfart at about 5.30 and were received by head
of the cemetery Askegaard and superintendant Frost. Then they were placed in the chapel of rest.
At the grave the German chaplain Johannes Vorrath made a funeral oration and officiated at the graveside ceremony. The German officers present also sprinkled earth
on the coffins. Then a salute of honour was fired.
When wreaths were laid, two Danish officers from 6th regiment laid a big wreath and there were wreaths from the city council of Odense, the chief constable of Odense, consul Muus (for UK), the staff of the cemetery, and the German Wehrmacht.
One member of the crew survived the crash. He was injured and became a prisoner of war.
The association of unions for soldiers in Middelfart have erected a memorial stone in a beautiful memorial grove at the crash site."

At the crash site here is the memorial grove Mindelunden about 300 m north of P at Galsklintvej near Galsklint Camping, Galsklintvej 11, 5500 Middelfart in the municipality of Middelfart. See Galsklint 2009 and Galsklint 2011 with the memorial ceremony. See also photos from Axel Sommerby.

The 8th man who lost his life was Sgt. Ronald Maycock, observer. He had a headstone in 1999!
The surviving member of the crew was Sgt. Donald J. Jeffs, whose son Philip Jeffs has made a comprehensive website about the plane MacRobert´s Reply and its crew.

The name "Mac Robert´s Reply" refers to a letter written by Lady MacRobert to the Air Ministry, when the last of her three sons had been killed in action:
"It is my wish, as a mother, to reply in a way my sons would applaud - attack with great fire power, head on and hard. The amount of £25,000 is to buy a bomber aircraft
to continue my son´s work in the most effective way. This expresses my feelings on receiving notice about my sons... They would be happy that their mother would
avenge them and help to attack the enemy. I, therefore, feel that an appropriate name for the bomber would be MacRobert´s Reply." Read all of the text at
MacRobert´s Reply in the section The Family MacRobert. Her letter and the amount from a single person is outstanding!

A Danish parallel with private contributions from many persons is that Free Danes in London on 9 April, 1942 presented Prime Minister Winston Churchill with £38,000
to buy 3 Spitfires. F/Lt Jørgen Thalbitzer became a pilot on one of them. (Source: Billy Thalbitzer: Med R.A.F. for Danmark, 1945)
See Prime Minister Winston Churchill's Message to Free Danes.

See No. 15 Squadron RAF - Wikipedia * XV (R) Squadron * Stirling * Google Map p083 * p083MACR * Minelaying areas * photos from Axel Sommerby
Stirling I W7531 LS-F
took off from RAF Wyton at 21:40 on 17 MAY 1942. (Source: Aircrew Remembered has this.) 9 airmen.