Stirling III EF191 - At Hemmet                             RKSK                Monument              Updated: 17 SEP 2023

Airman Surname Init Rank Service Sqdn P_link Plane Operation Crash_site Crash_d Buried_d C_link At_Next
a014180.htm Blackwood J L Sgt RAF 90 p245.htm STI EF191 Minelaying At Hemmet d021243 b171243 c014.htm Esbjerg
a014181.htm Draper E Sgt RAF 90 p245.htm STI EF191 Minelaying At Hemmet d021243 b171243 c014.htm Esbjerg
a014182.htm Flack J H Sgt RAF 90 p245.htm STI EF191 Minelaying At Hemmet d021243 b171243 c014.htm Esbjerg
a014183.htm Nixon D J Wt/O RAF 90 p245.htm STI EF191 Minelaying At Hemmet d021243 b171243 c014.htm Esbjerg
a014184.htm Quickfall C E F/Sgt RCAF 90 p245.htm STI EF191 Minelaying At Hemmet d021243 b171243 c014.htm Esbjerg
a014185.htm Steele H E Sgt RAF 90 p245.htm STI EF191 Minelaying At Hemmet d021243 b171243 c014.htm Esbjerg
a014186.htm Whitmarsh R G Sgt RAF 90 p245.htm STI EF191 Minelaying At Hemmet d021243 b171243 c014.htm Esbjerg


 STI EF191 styrtede ned ved Hemmet i Vestjylland natten til den 2. december 1943 i forbindelse med en minelægningsoperation. Hele besætningen blev dræbt.
Alle 7 flyvere blev begravet i Esbjerg den 17. december 1943. (Kilde: FAF) Se monument for besætningen fra STI EF191 - og EF191 Guide til stedet!  p245MACR

Damgaard Hansen og hans hustru så i den stjerneklare nat den brændende maskine tabe højde, mens den stadig skød tilbage mod en angribende natjager. Det så
ud som om maskinen ville styrte ned i landsbyen Hemmet, inden den pludselig drejede til venstre og kom ud over et øde område. Den eksploderede nogle hundrede
meter over jorden, styrtede ned og dannede et stort hul, der snart blev fyldt med vand. Tyskerne samlede kun de rester af de ligene, der lå oven på jorden. De blev
begravet i Esbjerg. De, der lå indfiltret i den begravede maskine, blev liggende.
Damgaard Hansen og "Stur Jens", en gammel fisker og jæger, fik juleaften 1943 rejst et hjemmelavet kors med inskriptionen "God bless you" på nedstyrtningsstedet. (Kilde: Beretning om flystyrtet i Houm Enge den 1. december 1943, samlet i oktober 1993 af Niels Andreas Jensen, Hemmet)  Se beretning fra Ove Medum.
Se også Monument * Nyhuus fotos 1943 * Dam fotos 2014 * Straarup fotos 2019 * krans 2018 * Fotos Hemmet 2023.

Flyet forlod basen kl. 15.13 1 DEC 1943 (også 15.13 dansk tid). I blanket om det tabte fly (MACR) nævnes det, at et andet fly har set en Stirling skudt ned
kl. 17.52 af luftværnsild i en højde af godt 3 km på en position nord for Ringkøbing, godt 30 km nord for nedstyrtningsstedet! (Se i version på engelsk.)
AOD nævner, at da flyet med området Krauts i Kattegat som mål (se Minelægningsområder) nåede ind over kysten, blev det angrebet og skudt ned af en tysk natjager. Kl. 17.52 styrtede det ned nær Hemmet. Samme aften blev STI EF154 skudt ned ved Frederikshavn.
Rapport i det civile danske luftmeldesystem kl. 19.57: "Tarm melder: Ved Hemmet ca. 10 km SV f. Tarm er nedstyrtet en engelsk Maskine." Hvornår var styrtet?
Både Damgaard Hansen og Ove Medum nævner den stjerneklare nat.  1 DEC 2014 (sol op/ned) blev det mørkt kl. 18.15, og det må også have været tilfældet i 1943.
CWGC fastslår, at flyverne døde 2 DEC 1943. Flyet vendte ikke som planlagt tilbage 2 DEC 1943, så besætningen angives som omkommet på den dato.  7 flyvere.

STI EF191 crashed at Hemmet in western Jutland on the night before 2 December 1943 in connection with a minelaying operation. All of the crew perished.
All 7 airmen were buried in Esbjerg on 17 December 1943. (Source: FAF)
See monument to the crew of STI EF191 - and EF191 Guide to the crash site.   p245MACR

In the starry night Damgaard Hansen and his wife saw the burning plane lose altitude, while it was still firing back at an attacking night fighter. It looked as if the plane would crash in the village of Hemmet, until it suddenly turned left and came over a desolate area. It exploded some hundred metres above the ground, crashed and
made a big crater, which soon was filled with water. The Germans only collected parts of the bodies visible on the ground. They were buried in Esbjerg. Parts of
bodies entangled in the wreck of the plane in the crater were just left.
On Christmas Eve 1943 Damgaard Hansen and "Big Jens", an old fisherman and hunter, erected a wooden cross of their own making with the inscription "God bless
you" at the crash site. (Source: Account of the air crash in Houm Enge on 1 December 1943, collected in October 1993 by Niels Andreas Jensen, Hemmet)

See Monument*Nyhuus photos 1943*Dam photos 2014*Straarup photos 2019*Wreath*Photos Hemmet 2023.
Account from Ove Medum*No. 90 Squadron RAF - Wikipedia*Short Stirling.
Stirling III EF191 WP-H took off from RAF Wratting Common at 1513 hrs on 1 DEC 1943. (Source: Aircrew Remembered has this.) (Time in DK also 1513.)    
MACR: "Crew of EF153 "D" saw Stirling shot down at 56°07½N 08°15' E at 1752 hrs. 1st Dec. from 10,000 feet by flak." (North of Ringkøbing, 30 km N of crash site!)
AOD: When the plane targeting the area Krauts in the Kattegat (see Minelaying areas) reached the Danish coast it was attacked and shot down by a nightfighter.
At 1752 hrs it crashed near Hemmet. In the same operation STI EF154 was shot down at Frederikshavn.
Report to the Danish Civil Air Defence at 1952 hrs: "Tarm reports: An English plane has crashed near Hemmet app. 10 km SW of Tarm." When was the crash?
Both Damgaard Hansen and Ove Medum mention the starry night. On 1 DEC 2014 it was dark at 1815 hrs, and that must also have been the case in 1943.
CWGC states that the airmen died on 2 DEC 1943. The plane failed to return as planned on 2 DEC 1943, so the crew was listed as perished on that date.
No. 90 Squadron RAF - Wikipedia * Short Stirling. 7 airmen.