Stirling III BF476 LS-P - Kragelund Fælled                                                  Updated: 10 JUN 2022

Airman Surname Init Rank Service Sqdn P_link Plane Operation Crash_site Crash_d Buried_d C_link At_Next
o888142.htm Hipwell H W Sgt RAF 10 p166.htm STI BF476 Bomb G Kragelund Fælled d210443 o888 o888.htm POW
o888138.htm Howland R P Sgt RAF 10 p166.htm STI BF476 Bomb G Kragelund Fælled d210443 o888 o888.htm POW
o888137.htm Huggett M C Sgt RAF 10 p166.htm STI BF476 Bomb G Kragelund Fælled d210443 o888 o888.htm POW
o888140.htm Lockwood R P/O RAF 10 p166.htm STI BF476 Bomb G Kragelund Fælled d210443 o888 o888.htm POW
o888143.htm Lyons C S F/Lt RNZAF 10 p166.htm STI BF476 Bomb G Kragelund Fælled d210443 o888 o888.htm POW
o888139.htm Marshall J R Sgt RNZAF 10 p166.htm STI BF476 Bomb G Kragelund Fælled d210443 o888 o888.htm POW
o888141.htm Shaw J Sgt RAF 10 p166.htm STI BF476 Bomb G Kragelund Fælled d210443 o888 o888.htm POW


Den 21. april 1943 p
å hjemvejen fra et bombetogt til Rostock blev STI BF476 ramt og så alvorligt beskadiget, at F/Lt (Pilot) Charles S. Lyons valgte at lave
en mavelanding kl. 02.46 (Kilde: Chorley) nær
Kristen Hansens gård Fælledvej 27, Kragelund Fælled, 8723 Løsning, her hvor der siden er opført en ny landbrugsbygning.
Se Fotos fra nedstyrtningsstedet og Flere fotos - fra Vejle Stadsarkiv. Det er 1050 m syd for Mindestenen rejst her for flyet ved Bøgballe STI BF506.
Se også Hans Hermann Müllers fotos - fra den tyske pilot
Oberleutnant Hans Hermann Müller, som skød dette og mindst 15 andre fly ned.

"Haletårnet med haleskytten blev revet af ved mavelandingen, og haleskytte Sgt M.C. Huggett fik beskadiget den ene fod. Enkelte beboere ilede til hjælp, og købmand
Jens Christensen hjalp den humpende haleskytte ind til Kristen Hansen. Læge Bense fra Løsning blev tilkaldt. Resten af besætningen blev ude ved flyet, hvor de drak deres medbragte te og spiste sandwiches. Derpå skød de ind i motorerne, som brød i brand. - Læge Bense ankom og tilså den sårede og en ambulance blev tilkaldt,
og den bragte M.C. Huggett til Vejle Sygehus. - Radiooperatøren Sgt R.P. Howland (såret i den ene fod og med et brandsår i ansigtet) opgav hurtigt flugten, og han
endte med at spise morgenmad hos læge Bense i Løsning. Desværre var for mange blev kendt med hans tilstedeværelse, så efter æggene og baconen blev tyskerne tilkaldt. -

Det lykkedes de fem øvrige flyvere at gå 15 km mod nord ad Bygholm Å. Undervejs delte de gavmildt ud af tyggegummi og chokolade.  Om formiddagen den 22. april
blev de opdaget i en lade mellem Vinten og Vinten Skov (måske omkring her) og politiet i Horsens blev tilkaldt." (FT 90-48-11) Se foto af de 5 flyvere.
Om eftermiddagen blev flyverne overgivet til tyskere fra Rye Flyveplads som var her. (Kilde: AOD) De blev sendt til Tyske krigsfangelejre.
Hipwell til 357 Thorn/Fallingbostel, Howland til 357 Thorn/Fallingbostel, Huggett til L6 Heydekrug, Lockwood til L3 Sagan, Lyons til L3 Sagan, Marshall til
L6 Heydekrug og Shaw til 357 Thorn/Fallingbostel. (Kilde: Air Force PoWs 1939 to 1945.)

Se også Kostbar gave på Hitlers fødselsdag - Horsens Folkeblad den 20. april 1988 og
Stettin + Rostock 20 - 21 April 1943. 7 flyvere.

On 21 April 1943 on the return flight from a bombing raid on Rostock  STI BF476 was hit and so severely damaged that F/Lt (Pilot) Charles S. Lyons had to make a wheels up landing at 02.46 hrs (Source: Chorley) near Kristen Hansen´s farm Fælledvej 27, Kragelund Fælled, 8723 Løsning here where a new farm building
was built later.

See Photos from the crash site and
More photos - from the Vejle Stadsarkiv. It is 1050 m south of the Memorial erected here to the crew of STI BF506 near Bøgballe.
See also Hans Hermann Müller's Photos - from the German pilot
Oberleutnant Hans Hermann Müller who shot down this and at least 15 other planes.

"The rear turret with the rear gunner was torn off at the crash landing, and Sergeant (Tail Gunner) M.C. Huggett´s foot was wounded. Some residents hurried to
assistance, and grocer Jens Christensen helped the limping airman to Kristen Hansen´s house. Doctor Bense from Løsning was called. The rest of the crew stayed
at the plane, where they had tea and sandwiches, which they had brought along. Then they shot into the engines, which caught fire. - Doctor Bense arrived and
attended the wounded airman and an ambulance was called. It took M.C. Huggett to hospital in Vejle. - Sergeant (Wireless Operator) R.P. Howland (wounded in a foot
and with a burn on his face) was quick to give up his evasion and he ended up at the breakfast table of Doctor Bense in Løsning. Unfortunately too many knew about
his presence, so the Germans were called after bacon and eggs.

The 5 other airmen managed to walk 15 km to the north along Bygholm Stream. On their way they generously distributed  chewing gum and chocolate. Before noon
on 22 April they were discovered in a barn between Vinten and Vinten Forest (maybe about here) and the police in Horsens were called." (FT 90-48-11)  See photo.
 In the afternoon the airmen were handed over to Germans from Rye Airfield, which was here. (Source: AOD) They were taken to
German POW-Camps.
Hipwell to 357 Thorn/Fallingbostel, Howland to 357 Thorn/Fallingbostel, Huggett to L6 Heydekrug, Lockwood to L3 Sagan, Lyons to L3 Sagan, Marshall to
L6 Heydekrug and Shaw to 357 Thorn/Fallingbostel. (Source: Air Force PoWs 1939 to 1945.)

See also Expensive present on Hitler's birthday -
Horsens Folkeblad on 20 April 1988 and Stettin + Rostock 20 - 21 April 1943.
See No. 10 Squadron RAF * RAF 10 Squadron Association * Short Stirling

Stirling III BF476 LS-P took off from RAF Mildenhall at 22:30 on 20 APR 1943. (Source: Aircrew Remembered has this.)   7 airmen.