Karen Margrethe Nørregaard om flystyrtet - about the air crash         Updated:  26 FEB 2012

Fru Karen Margrethe Nørregaard (født Næsted) var 14 år, da Lancaster X styrtede ned den 21. april 1943.
Hun og familien boede i den højtliggende Næsteds "Villa Nelletidda", Bragesvej 49 (her og
Google Map p152),
der ses på Fotos taget af Holger Christiansen og Fotos fra Finn Hansen.
Se det fra Revvej 167 i Gadevisning mellem de to flagstænger. Se også Næsteds villa 2011.

Se også interview i Berlingske Tidende med hendes far fabrikant Næsted. Andre øjenvidner: Villy SkaarupD. Hansen * Jørgen Bech Nielsen * Bjarne Johansen.

Den 27. november 2011 skrev Karen Margrethe Nørregaard  til www.airmen.dk om natten, hvor flyet styrtede ned. Hun skrev om nedstyrtningsområdet:

Jeg erindrer, at vi så, at piloten sad foroverbøjet i maskinen næsten skeletteret af branden, og et andet medlem af besætningen var faldet ned i vores havehæk med indvoldene hængende ud af kroppen. I hækken fandt man forskellige skeletdele som fingre, arme og ben, og ca. 15 frugttræer var
blevet skeletteret til rene træstubbe ca. 20 cm høje. Resten var brændt væk.
 
Alle vinduer i forsiden af vort hus var smadret. Døre incl. karmene var revet ud af væggene. En stump af min fars natbord var blevet slået af af en metalstump fra
maskinen. 2.100 tagsten måtte fornyes på huset. Reparationerne af huset tog et halvt år, så meget var ødelagt.
 
Det skal tilføjes, at tyskerne var meget omhyggelige med at fjerne alle ligrester og selvfølgelig også metaldele, hvilket min bekendt, Hans Jørgen Christensen, 81 år, tidligere Suhrsvej i Korsør, nu bosat på Frederiksberg, netop har bekræftet, da jeg ringede til ham, mens dette brev er ved at blive udfærdiget.

Mrs. Karen Margrethe Nørregaard (née Næsted) was 14 years old when Lancaster X crashed on 21 April 2011.
She and her family lived in Næsted's "Villa Nelletidda" on a hilltop, Bragesvej 49 (here and
Google Map p152),
also seen in Photos taken by Holger Christiansen and
Photos from Finn Hansen. See it from Revvej 167 in Streetview between the flagpoles.

See also interview in Berlingske Tidende with her father, factory owner Næsted.

On 27 November 2011 Karen Margrethe Nørregaard wrote to www.airmen.dk about the night of the air crash. She  wrote about the crash site area:

I recall that we saw the pilot sitting bent forward in the plane nearly skeletonized by the fire, and another crew member had fallen down into our
garden hedge with his entrails hanging out of his body. A number of skeleton parts such as fingers, arms and legs were found in the hedge, and
about 15 fruit trees had been skeletonized down to stumps about 20 cm high. The rest had burned away.

All windows of the front side of our house had been smashed up. Doors including the door frames had been torn out of the walls. A bit of my father's bedside table had been knocked off by a metal fragment from the plane. 2,100 roof tiles on the house had to be replaced. The repair works on the house took about half a year, so much
had been destroyed.

It must be added that the Germans very carefully removed all parts of bodies and of course also metal parts, which my acquaintance Hans Jørgen Christensen, 81,
earlier Suhrsvej in Korsør, now a resident of Frederiksberg, has just confirmed when I called him while this letter was being drawn up.