Bjarne Johansen om flystyrtet - about the air crash      Photo from Korsør Lokalarkiv     Updated:  16 DEC 2011

Uddrag af interview af Signe Ravn ”Det er hos mig den dag i dag”med Bjarne Johansen, 85 år, i Korsør Posten den 22. februar 2011 s. 4.
Han kom ind i området, hvor
Lancaster X var styrtet ned. Se også D. Hansen * Jørgen Bech Nielsen * Karen Margrethe Nørregaard f. Næsted om flystyrtet.
Strandgaarden fotos
Google Map p152

”Han viste en bog til de tyske vagter og bildte dem ind, at hans familie ejede det afspærrede område. Så fik han lov til at komme igennem. Det syn, der mødte den
18-årige unge mand var grusomt. ”Menneskestumper, kroppe, alt muligt. Det så så uhyggeligt ud. Det er hos mig den dag i dag. Så lå der et hoved. Jeg så på den
tyske vagt og sagde: Pas på, du bliver den næste, der ender sådan,” mindes Bjarne Johansen. ”Så sagde vagten: Hvad sagde du? Og han pegede sin riffel på mig.
Så var det en dansker i tysk uniform. Men han turde ikke skyde mig. Tyskerne gik og samlede ligstumperne op. Fire zinkkister kom de i. Det var frygteligt.”

Den engelske flyver nåede at smide en enkelt bombe, og det krater fik Bjarne Johansen
chancen for at undersøge nærmere. - Bjarne Johansen viser to små fotografier frem.

Fyldte krater op
”Det er mig, der står der til venstre. Jeg var med til at jævne hullet. Ved du, hvad der var i det? Menneskestumper og ammunition. Vi brugte en hest og en plov, og fyldte hullet op med alt
muligt. Det er en kirkegård og et ammunitionsdepot,” siger Bjarne Johansen og ryster på
hovedet.

Han peger på det ene billede. ”Kan du se træerne der bagved? Der hang menneskestumper
oppe i træerne. Oppe bag ved huset i skoven, der lå flymotorerne. Jeg trådte mine barnesko derude. Det står levende for mig.”

Excerpts from the interview by Signe Ravn "It haunts me to this day" with Bjarne Johansen, 85, in the Korsør Posten 22 February 2011 translated by AS.
He walked into the area where
Lancaster X had crashed. See D. Hansen and Jørgen Bech Nielsen about the air crash. Strandgaarden photos Google Map p152

"He showed a book to the German guards and made them believe that his family owned the area which was sealed off. Then he was allowed to get through. A terrible sight met the young man, 18 years old. "Bits of bodies, corpses, everything. It looked so ghoulish. It haunts me to this day. Then a head was lying there. I looked at
the German guard and said, "Watch out! You will be the next to end like this," Bjarne Johansen recalls. "Then the guard said, "What did you say?" and he pointed at
me with his rifle. He was a Dane in a German uniform, but he did not dare to shoot me. The Germans walked about picking up parts of bodies. They were put
into 4 zinc coffins.
It was terrible."

The English plane managed to drop one bomb, and Bjarne Johansen had the opportunity for a further examination of the crater. - Bjarne Johansen shows two small photos.

Filled up the crater
"I am the one standing to the left. I also worked on levelling the hole. Do you know what is in it? Bits of bodies and ammunition. We used a horse and a plough and
filled up the hole with anything. It is a church yard and an ammunition depot," Bjarne Johansen says, shaking his head.

He points at one of the photos. "Do you see the trees up there in the background? Bits of human bodies were hanging in the trees. The engines were lying  in the
wood behind the house. I was a kid out there. I have a vivid recollection of it."