Stadil - Historien - The story                                                                           Updated:  08 APR 2021

Stadil, 8 flyvere. Flyverne hviler på nedstyrtningsstedet! Se Skilt ved Stadiløvej her. Det vandfyldte hul her syd for Stadiløvej 8, 6980 Tim blev lavet af LAN EE138.
FAF: "I forbindelse med et bombetogt til Berlin natten til den 4. september 1943 blev Lancaster EE 138 skudt i brand over Vestjylland. Flyet styrtede ned vest for Stadil
og eksploderede, da det ramte jorden, ca. 400 m syd for Ingemann Halkjærs gård.
Trods spærretid måtte gårdejeren ledsage en dansk ambulance og nogle tyskere til det ret vanskeligt tilgængelige nedstyrtningssted.
Her fandt man resterne af et fly, der var sprængt i 1000 stykker, og et stort hul, som allerede var fyldt med vand, idet stedet lå på kanten mellem land og rørskov.
I. Halkjær og andre fra sognet lavede kort efter et trækors, der blev sat over nedstyrtningsstedet. Teksten lød: "Minde over allierede flyvere".
I 1949 besøgte moderen til en af de omkomne flyvere nedstyrtningsstedet, og da Halkjær så, hvor rørt hun blev over det simple trækors, besluttede han sig til at sætte
sig i spidsen for en indsamling med det formål at få rejst en mindesten på stedet. Sognepræsten, sognerådsformanden og Halkjær dannede et udvalg.
Den 5. maj 1950 var man klar til at afsløre stenen. Flere hundrede af egnens beboere var mødt op, da sognepræst F. Frederiksen, Stadil, påbegyndte sin mindetale
for de dræbte flyvere. Efter talen foretog Ingemann Halkjær afsløringen af stenen med de 8 navne, som man havde fået fra England. (S/Ldr Kelaher´s lommebog blev
af værnemagten fundet på stedet). Efter taler af amtmand  A.V. Karberg, Ringkøbing, og oberstløjtnant Olsen, Viborg, nedlagde kaptajn H. Bork-Larsen en krans på Hjemmeværnets vegne. Dermed havde beboerne i Stadil givet S/Ldr Kelaher og hans besætning en gravsten."
Se mindestenen og fotos fra nedstyrtningsstedet set den
15. marts 2008 og den 30. juni 2009.
(Notat 2008: Navnene skrives i www.airmen.dk som angivet hos CWGC) Se mange links ved LAN EE138. Se nye bronzetavler og trækorset fra 2008.

Stadil, 8 airmen. The airmen rest at the crash site! See Sign at Stadiløvej here. The hole here south of Stadiløvej 8, DK-6980 Tim was made by LAN EE138.
FAF: "In connection with a raid to Berlin on the night before 4 September, 1943 Lancaster EE 138 was hit and caught fire over the western part of Jutland. The plane crashed west of Stadil and exploded, when it hit the ground, about 400 m south of Ingemann Halkjær´s farm.
In spite of the curfew the farmer had to lead a Danish ambulance and some Germans to the crash site, which was not easy to get to.
Debris of a plane blown to pieces was found here, and a big hole already filled with water, as the site was on the edge between land and a vegetation of reeds.
I. Halkjær and others of the parish shortly after made a wooden cross, which was placed at the crash site. It read, "Memorial to allied airmen".
In 1949 the mother of one of the perished airmen visited the crash site, and when Halkjær saw how moved she was to see the simple wooden cross, he decided to
start a public subscription to erect a memorial stone at the site. The vicar, the chairman of the parish council and Halkjær set up a committee. On 5 May, 1950
they were ready to unveil the stone. Several hundreds of the local residents were present, when vicar F. Frederiksen, Stadil, started his commemorative words to
the fallen airmen. Then Ingemann Halkjær unveiled the stone with the 8 names that they had from England. (S/Ldr Kelaher´s notebook was found by the Wehrmacht
at the site). After speeches by prefect A.V. Karberg, the county of Ringkøbing, and by Lieutenant Colonel Olsen, Viborg, Captain H. Bork-Larsen laid a wreath on
behalf of the Home Guard. With that the residents of Stadil had given S/Ldr Kelaher and his crew a gravestone."
See the memorial stone and photos from the crash site seen on 15 March 2008 and on 30 June 2009.
(Note 2008. Names are written in www.airmen.dk as listed by the CWGC)  See many links at LAN EE138. See new bronze plaques and wooden cross 2008.

         

Airman Surname Init Rank Service Sqdn P_link Plane Operation Crash_site Crash_d Buried_d C_link At_Next
a120001.htm Carthew E G Wt/O RAAF 460 p216.htm LAN EE138 Bomb G Near Stadil. d040943 b111111 c120.htm Stadil
a120002.htm Combes J C Sgt RAF 460 p216.htm LAN EE138 Bomb G Near Stadil. d040943 b111111 c120.htm Stadil
a120003.htm Forrester S M F/O RAAF 460 p216.htm LAN EE138 Bomb G Near Stadil. d040943 b111111 c120.htm Stadil
a120004.htm Jowett H F Sgt RAF 460 p216.htm LAN EE138 Bomb G Near Stadil. d040943 b111111 c120.htm Stadil
a120005.htm Kelaher C R S/Ldr RAAF 460 p216.htm LAN EE138 Bomb G Near Stadil. d040943 b111111 c120.htm Stadil
a120006.htm Rolfe A Sgt RAF 460 p216.htm LAN EE138 Bomb G Near Stadil. d040943 b111111 c120.htm Stadil
a120007.htm Thirkettle EAC Sgt RAF 460 p216.htm LAN EE138 Bomb G Near Stadil. d040943 b111111 c120.htm Stadil
a120008.htm Walsh C A Wt/O RAAF 460 p216.htm LAN EE138 Bomb G Near Stadil. d040943 b111111 c120.htm Stadil