Mustang IV KH860 - Near Hornum                                                         Updated: 18 JAN 2023

Airman Surname Init Rank Service Sqdn P_link Plane Operation Crash_site Crash_d Buried_d C_link At_Next
v996060.htm Bell PJW P/O RAF 234 p432.htm MUS KH860 Anti ship Near Hornum d040545 v996 v996.htm EVD in DK


Den korte version: MUS KH860 blev ramt af flak under anti shipping patrulje i Kattegat (her). Pilot Officer (Pilot) P.J.W. Bell nødlandede den 4. maj 1945 ved
Hornum, omkring her omkring 400 m øst for Aalborgvej 64, 9600 Aars (Kilde: Simon Schødt)
Lokale modstandsfolk bragte ham til læge Bülow Johansen i Hornum.
Herfra til Løgstør Sygehus
(dengang her - Kilde: Simon Schødt via Ole Rønnest) Han fik god behandling og mange blomster, se foto. Se flyet og Zonens bjærgning.

Den lange version: "41 Mosquitos eskorteret af 18 Mustangs og 3 Warwicks angreb tyske skibe i Kattegat. Kl. 15:35 blev en lille minestryger angrebet øst for Mariager Fjord (måske omkring her). Skibet sprang i luften og blev efterladt brændende. Sydøst for Helgenæs (måske omkring her) blev en tysk konvoj på 6 skibe angrebet. "Wolfgang L. M. Russ" på 3.000 BRT var lastet med 700 tons ammunition, fødevarer og troppeforsyninger. Skibet brød i brand, og 10 minutter senere eksploderede
også dette skib. Kun 8 af besætningsmedlemmerne overlevede.

2 eskorteskibe, "M301" og "K1", blev også sænket, medens det tomme troppetransportskib "Angamos", eskorteskibet "K3" samt minestrygeren "Stettin" blev svært beskadigede. Flakbeskydningen fra skibene havde dog været intens, og 3 Mosquitos måtte søge mod Sverige, hvor 2 landede uskadt på Sätenäs flyveplads, mens
den sidste Mosquito mislykkede en nødlanding på en motor, og 1 besætningsmedlem blev dræbt og 1 hårdt kvæstet.

De resterende fly i formationen krydsede den jyske østkyst omkring Mariager Fjord kl. 16:13. En enkelt tysk flakstilling åbnede ild, og P/O P.J.W. Bell i Mustang KH860 meldte få minutter efter, at han var ramt i den ene arm af et sporlysprojektil. Flyet var gennemhullet af kugler, og han måtte foretage en nødlanding ved Hornum.
De andre piloter så ham gå væk fra flyet og lægge sig til hvile på jorden. Bell blev bragt til hospitalet i Løgstør, og i de efterfølgende befrielsesdage strømmede folk til hospitalet med blomster og gaver. Den 15. maj var Bell tilbage i England." (FT 89-74-47)
Se Poul Erik Pedersen: U-bådskrig - pdf, 44 sider - om de 3 fly nævnt her s. 42.

Den 4. maj 1945 kolliderede MUS KH818 med MUS KH674 måske omkring her ud for Randers Fjord under den samme operation. P-51 Mustang - Fotos.
Hjemmeværnets Historiske Samling i Himmerland har mere om dette fly og dets besætning. 1 flyver.

The short version: MUS KH860 was hit by flak on an anti shipping patrol in the Kattegat. On 4 May 1945 Pilot Officer (Pilot) P. J. W. Bell made a forced landing at Hornum, about here app. 400 m east of Aalborgvej 64, DK-9600 Aars (Source: Simon Schødt). Local members of the resistance took him to Doctor Bülow Johansen in Hornum. From here to Løgstør Hospital (then here - Source: Simon Schødt via Ole Rønnest). He received a good treatment and many flowers, see photo
See photos of the plane and the Salvage Operation by the Zonen.

The long version: “41 Mosquitos escorted by 18 Mustangs and 3 Warwicks attacked German ships in the Kattegat. At 15.35 hours a small minesweeper was attacked east of the Mariager Fjord (maybe about here). The ship blew up and was left burning. South east of Helgenæs (maybe about here) a German convoy of 6 ships was attacked.  “Wolfgang L. M. Russ”, 3,000 BRT, was loaded with 700 tons of ammunition, food and supply for troops. The ship caught fire, and 10 minutes later also this ship exploded. Only 8 of the crew members survived.

Two escort vessels, “M301” and “K1”, were also sunk, while the empty troop carrier vessel “Angamos”, the escort vessel “K3” and the minesweeper “Stettin” were
heavily damaged. However, flak from the ships had been intense, and 3 Mosquitos went to Sweden, where 2 landed unharmed in Sätenäs Airfield, while the last
Mosquito failed a forced landing with one engine, and 1 crew member was killed and 1 severely injured.

The remaining planes in the formation crossed over the coast of east Jutland about the Mariager Fjord at 16.13 hours. A single German flak position opened fire, and
a few minutes later P/O P. J. W. Bell in Mustang KH860 reported that he had been hit in an arm by a tracer bullet. The plane had been pierced by bullets, and he had
to make a forced landing at Hornum. The other pilots saw him walk away from the plane and lie down to rest on the ground. Bell was taken to the hospital in Løgstør. People crowded to the hospital with flowers and presents in the days following the liberation. On 15 May Bell was back in England.” (FT 89-74-47)

(The German surrender was announced in the BBC evening news on the radio at 20.35 on 4 May 1945.)

On 4 May 1945 MUS KH818 and MUS KH674 collided maybe about here off the Randers Fjord on the same operation.

This Mustang took off from RAF Bannf. See No. 234 Squadron RAF * Secret Scotland - RAF Banff  * RAF Coastal Command * P-51 Mustang - Photos.