Halifax III MZ808  -  Langøre, Fyn                                                                            Updated:  08 MAR 2021

Airman Surname Init Rank Service Sqdn P_link Plane Operation Crash_site Crash_d Buried_d C_link At_Next
a098001.htm Clerc J O F/O RCAF 433 p338.htm HAL MZ808 Minelaying Near Langøre, Fyn d160844 b170844 c098.htm Sønderby
o888018.htm Gill G H F/O RCAF 433 p338.htm HAL MZ808 Minelaying Near Langøre, Fyn d160844 o888 o888.htm POW
o888019.htm Marchildon P R F/O RCAF 433 p338.htm HAL MZ808 Minelaying Near Langøre, Fyn d160844 o888 o888.htm POW
a098002.htm Moffat J W F/Sgt RCAF 433 p338.htm HAL MZ808 Minelaying Near Langøre, Fyn d160844 b170844 c098.htm Sønderby
a098003.htm Morgan JAW F/Lt RCAF 433 p338.htm HAL MZ808 Minelaying Near Langøre, Fyn d160844 b170844 c098.htm Sønderby
a098004.htm Stewart C R P/O RCAF 433 p338.htm HAL MZ808 Minelaying Near Langøre, Fyn d160844 b250844 c098.htm Sønderby
a098005.htm Young R F Sgt RAF 433 p338.htm HAL MZ808 Minelaying Near Langøre, Fyn d160844 b170844 c098.htm Sønderby


  Se mindesmærke for besætningen på
HAL MZ808 rejst her, overblik her, i 1950 på landtangen Langøre mellem Fyn og Helnæs. Flyet styrtede ned nær dette sted.
Se Google Map p338 Halifax MZ808. Se artikler og fotos fra Kærum-Sønderby Lokalhistoriske Arkiv. Se også Fotos 2019.

"Under en mission til Kiel natten til den 17. august 1944 blev en Halifax bomber ramt over dansk område. Besætningen sprang ud med faldskærm over den sydlige del af Lillebælt, på strækningen mellem Torø (her) og Helnæs. Flyet styrtede ned ved Langøre, der fra fastlandet fører over til Helnæs.

Det blev en bevæget nat for en del yngre mennesker i Sønderby Bjerge, idet de forsøgte at komme de nedstyrtede flyvere til hjælp i en robåd. Oppe fra land kunne de høre dem råbe om hjælp, og sammen med ”Falcks redningskorps” fik de etableret nødbelysning ud over vandet, men da de kom ud på vandet, kunne de ingenting se og ingenting høre. Det blæste kraftigt den nat, og der var ret høj søgang. Efter nogen tids forløb blev eftersøgningen derfor opgivet.
J. O. Clerc, R. F. Young og J. W. Moffat blev den 17. august fundet druknet på stranden udfor Sønderby klint (her). Samme dag fandt man piloten J. A. Morgan druknet på stranden ved Aa (her).

Da flyvraget blev hævet op af vandet ved Langøre fandt man i vraget radiotelegrafisten C. R. Stewart. De 4 førstnævnte flyvere blev alle begravet den 17. august (på Sønderby Kirkegård) af den tyske værnemagt uden nogen gejstlig medvirken. Sognepræst A. C. Kien holdt dog samme aften sammen med folk fra sognet en mindehøjtidelighed ved graven. Dette skete også den 25. august, da tyskerne begravede den sidste flyver.
Efter en mindegudstjeneste onsdag aften den 9. juli 1947 afslørede en af de dræbte flyveres far, professor Charly Clerc, Zürich, den af sognet rejste mindemur." (FAF)
Se de bemærkelsesværdige Breve fra en flyver, Jacques-Olivier Clerc.

Flyet styrtede ned på Langøre den 16. august 1944 kl. 23:52. Omkring kl. 01:00 hørte folk, der boede i området ved Sønderby Klint råb om hjælp fra havet, og en motorbåd ført af skipper Jørgen Hansen fra Assens, gik ud for at prøve at redde flyverne. Motorbåden fandt navigatør F/O George H. Gill og skytte F/O Philippe R. Marchildon 1 km ud for gården Strandlyst (omkring her) og tog dem til sygehuset i Assens. De blev undersøgt, og bortset fra at de var trætte efter deres ophold i vandet fejlede de ikke noget. De blev så taget til den tyske kaserne i Assens. Om eftermiddagen blev de sendt til krigsfangelejren Dulag Luft Oberursel til afhøring. Efter nogle få dage blev Gill sendt til Stalag Luft I Barth, og Marchildon blev sendt til Stalag Luft III Sagan. (Kilde: AOD) Se Halifax Print og folk bag en Halifax klar til en mission.

5 flyvere fra
HAL MZ808 begravet i Sønderby og 4 navne er indgraveret på Mindemur på BC Museum, 2 krigsfanger blev ført til Tyske krigsfangelejre. 7 flyvere.

See memorial stone to the crew of HAL MZ808 erected here, overview here, in 1950 on the isthmus of Langøre between Fyn and Helnæs.
The plane crashed near this spot. See Google Map p338 Halifax MZ808. See articles and photos from Kærum-Sønderby Lokalhistoriske Arkiv. See also Photos 2019.

"On a mission to Kiel on the night before 17 August 1944 a Halifax was hit over Danish territory. The crew bailed out with parachutes over the southern part of Lillebælt, between Torø (here) and Helnæs. The plane crashed near Langøre, which connects Fyn and Helnæs.

It became a dramatic night to a number of young people in Sønderby Bjerge, as they tried to come to the rescue of the crashed airmen in a rowing boat. From the hills they heard the airmen cry for help, and together with "Falck" (a private company dealing with all kinds of accidents and fires) they established emergency lighting over the water, but when they came out there, they could neither see nor hear anything. There were strong winds and a heavy sea that night. After some time they gave up the search.

On 17 August J. O. Clerc, R. F. Young og J. W. Moffat were found drowned on the beach off Sønderby klint (here). On the same day the pilot J. A. Morgan was found drowned on the beach at Aa (here).

When the wreck of the plane was raised out of the water at Langøre Wireless Operator C. R. Stewart was found in the wreck. The first mentioned 4 airmen were all buried on 17 August (in Sønderby Churchyard) by the German Wehrmacht without any ecclesiastical assistance. However, together with parishioners vicar A.C. Kien  held a memorial ceremony at the grave at the end of the day. This also happened on 25 August, when the Germans buried the last airman.

After a memorial service on Wednesday 9 July 1947 in the evening a father of one of the killed airmen, Professor Charly Clerc, Zurich, unveiled the memorial wall erected by the parish." (FAF) Notice the remarkable Letters from an Airman, Jacques-Olivier Clerc.

Around 01:00 hours people living in the area of Sønderby Klint heard shouts for help from the sea and a motor boat was launched to try to rescue the flyers.
It found Navigator F/O George H. Gill and Air Gnr. F/O Philippe R. Marchildon 1 kilometre off the farm “Strandlyst” (about here) and took them to the hospital in Assens. They were examined and apart from being tired from the time in the water found to be otherwise all right. They were then taken to the German barracks in town. In the afternoon they were sent to
Dulag Luft Oberursel for questioning. After a few days Gill was sent to Stalag Luft I Barth and Marchildon was sent to Stalag Luft III Sagan. (Source: AOD)

5 airmen from HAL MZ808 were buried in Sønderby and 4 of the names are engraved on the Memorial Wall at the BC Museum of Canada,
2 POWs
were taken to German POW-Camps.

No. 433 (Porcupine) Squadron was formed within No. 6 Group, see No. 6 Group and the Canadian Squadrons
HalifaxHalifax-BC Museum.Canada * Halifax-RAF Museum * Halifax-The Yorkshire Air Museum * Halifax Print and Halifax - Bless 'Em All.
Halifax III MZ808 BM-P
took off from RAF Skipton-on-Swale at 21.27 hrs on 16 AUG 1944. (Source: Aircrew Remembered has this + Archive Report.) 
While an attack was made on Kiel  15 aircraft of No. 433 Sqdn. were detailed to drop mines in the Kiel Harbour area. (Forget-me-not, see Minelaying areas)
HAL MZ863 and HAL MZ899 also lost from squadron. (Source: p338MACR)                                                                                                              
7 airmen.