Merlin - Avro Lancaster  2  Erklæringer                                        Statements         Updated:  13 OCT 2016

Erklæring af 19 JUL 2016 fra Thijs Hellings, Planehunters, Belgien - se fotos.
Nogle ting jeg mener at kunne se:
- Merlin-motoren er temmelig intakt. Jeg kan ikke se om den er Rolls-Royce
eller Packard. Den blev sat ind i alle Lancasters bortset fra Mk II, der havde
Hercules motorer.
- Udstødningen er typisk Lancaster. Jeg kender ikke andre fly med dem. Samme slags som i den foregående bestemmelse af et Lancaster-fly, husker du det?
- Propelbladene ser ud til at være kantstillet. Deres stilling kan minimere bremse- effekten efter motorstop.
- Noget af den bageste del af spidsen af propellens næse hænger stadig ved,
ligner meget Lancaster. Ved styrt med høj fart bliver de sædvanligvis ødelagt.
- At koble en motor til et fly er altid vanskeligt, næsten umuligt. Meget tit blev
motorer skiftet i forbindelse med vedligeholdelse.

Veteran Lester Schrenk pegede på at navnet Maytag i foto 4 er vigtigt.
Se Maytag - Company History med disse linjer: "Under Anden Verdenskrig producerede Maytag ikke længere vaskemaskiner. I stedet koncentrerede man
sig om krigsindsatsen. Fra 1941 til 1945 lavede man  designforbedringer på og fremstillede specielle komponenter til militærfly. Disse dele blev brugt i 16
forskellige typer af kampfly - - -."
Mine spørgsmålt til indlysende kilder i USA er til nu ikke blevet besvaret.

Den 30 AUG pegede RAF Museum i London på at tilgængelige "overflytningskort"
kun nævnte motortypen og ikke nogen numre på motoren. Yderligere information
om Lancaster-fly vist i Ringkøbing i FLYVERE I NATTEN: ED709 (6) og R5905 (4) havde Merlin XX motorer - se links på engelsk - mens ED620 (5) med Merlin 28 og    LM479 (12) med Merlin 38 havde motorer produceret i USA - se en række links på engelsk, også i næste afsnit.

Thijs Hellings fandt mere: "Continental Motors byggede et nyt fabrikskompleks i Muskegon, Michigan i 1942, til at begynde med for at bygge Pratt & Whitney
R-1340 motorer til North American T-6 avancerede træningsfly. Da denne kontrakt
var opfyldt, omstillede Continental sig til Merlin produktion og brugt nogle af
Packards underleverandører til større støbte artikler som hoved, cylinderrække og krumtaphus. Interessant nok var en af de vigtigste leverandører af støbte artikler Maytag Vaskemaskiner. Maytag kvalificerede sig til dette arbejde med deres brede erfaring med store komplicerede aluminiumsstøbninger, som i stor udstrækning
blev brugt i deres vaskemaskiner fremstillet før krigen. Dette forklarer øgenavnet,
som  P-51 fik under Anden Verdenskrig som "Maytag Messerschmitt."
Continentals produktion kom op på næsten 1.000 motorer.
Se også fotos af Ophæng til Merlin motor fra en Lancaster.

Den 20 SEP 2016 svarede inspektøren fra Rolls-Royce samlingen: "Desværre kan
der ikke på billederne ses nogen særlige numre på motoren til at bekræfte dens identitet. Imidlertid var Maytag en underleverandør, der lavede dække til motordele
og andet under Anden Verdenskrig. Ked af at vi ikke kunne hjælpe yderligere."

19 SEP 2016 afsendte arkivaren fra SMITHSONIAN INSTITUTION
National Air and Space Museum et brev:
"Vi kan ikke give nogen oplysninger om netop det fly, som denne motor måske stammer fra. Jeg prøvede at finde numrene (808722 eller 608722) i vores kataloger med dele til Packard Merlin, men det kunne jeg ikke."
Detaljer om Maytag blev venligt vedlagt i kopi.

Statement of 19 JUL from Thijs Hellings, Planehunters, Belgium - see photos.
Some things that I think I can see:
-The Merlin engine is pretty intact. I cannot see if it is a Rolls-Royce or Packard.
It was fitted to all Lancasters apart from the MK II that had Hercules engines.
- The exhaust are typical Lancaster. I do not know any other planes carrying these as well. Same type as the previous Lancaster wreck determination we did, remember?
- Propeller blades seem to be feathered. They are in a position to minimize drag
after engine failure.
- Remains of the back plate of the nose cone of the propeller still attached, very similar to Lancaster. On a high speed impact these usually are destroyed.
- Linking an engine to an aircraft is always very difficult, almost impossible. Very often engines were changed for maintenance.

Veteran Lester Schrenk pointed out that the name Maytag on photo 4 is important. See Maytag - Company History with these lines: "During World War II Maytag no longer produced washing machines and instead concentrated on the war effort.
From 1941 to 1945, Maytag made design improvements on, and manufactured special components for, military airplanes. These parts were used in sixteen
different types of combat aircraft - - -."
My questions to obvious sources in the U.S.A. have not been answered so far.

On 30 AUG The RAF Museum in London pointed out that available "movement cards" only mentioned Type of engine and no Engine Numbers. Further information about Lancasters shown in Ringkøbing in Bombers in the night: ED709 (6) and R5905 (4) had Merlin XX engines - Rolls-Royce Merlin Engines, whilst ED620 (5)
with Merlin 28 and LM479 (12) with Merlin 38 had engines produced in the U.S.A. - see Packard V-1650 Merlin, a version of the Merlin - upwards 55,000 engines!
See Rolls-Royce Merlin and List of Rolls-Royce Merlin variants.

Thijs Hellings found more: "Continental Motors built a new manufacturing facility
in Muskegon, Michigan, in 1942 initially to build Pratt & Whitney R-1340s for
North American T-6 advanced trainers. When this contract was complete, Continental tooled up for Merlin production using some of Packard's subcontractors for major castings such af head, cylinder bank, and crankcase. Interestingly, one of the primary suppliers of casting was the Maytag Washing Machine Company.
Maytag qualified for this work due to their broad experience with large intricate aluminium castings, which were used extensively in prewar washing machines.
This explains the nickname for P-51 received during World War II of "Maytag Messerschmitt"! Continental's production amounted to nearly 1,000 engines." 
See also photos of Mount of a Merlin engine of a Lancaster.

On 20 SEP 2016 the Rolls-Royce Collections Curator answered: "Unfortunately
from the images cannot see any build numbers on the engine to confirm its identity, however Maytag was a sub-contractor making parts for Merlin cam covers etc.
during the Second World War. Sorry we were not able to help further."

On 19 SEP 2016 the Reference Services Archivist of Archives Division, SMITHSONIAN INSTITUTION, National Air and Space Museum, sent a snail mail: "We cannot provide any information about the specific aircraft from which this
engine may have originated. I tried to match the part numbers (808722 or 608722)
to an individual part in our Packard Merlin parts catalogues, but could not."
Details about Maytag were kindly added.