Halifax II W7886 - Near Sdr. Stenderup                                            Updated: 10 MAY 2022

Airman Surname Init Rank Service Sqdn P_link Plane Operation Crash_site Crash_d Buried_d C_link At_Next
a014084.htm Adcock L R P/O RAF 35 p131.htm HAL W7886 Bomb G Near Sdr.Stenderup d170143 b230143 c014.htm Esbjerg
a014085.htm Braybrook F A P/O RAF 35 p131.htm HAL W7886 Bomb G Near Sdr.Stenderup d170143 b230143 c014.htm Esbjerg
o888265.htm Brownlie IMR S/Ldr RAF 35 p131.htm HAL W7886 Bomb G Near Sdr.Stenderup d170143 o888 o888.htm POW
o888266.htm Corke J K F/Lt RAF 35 p131.htm HAL W7886 Bomb G Near Sdr.Stenderup d170143 o888 o888.htm POW
a014086.htm McColl F D F/Sgt RAF 35 p131.htm HAL W7886 Bomb G Near Sdr.Stenderup d170143 b230143 c014.htm Esbjerg
a014087.htm McMullan W A P/O RAF 35 p131.htm HAL W7886 Bomb G Near Sdr.Stenderup d170143 b230143 c014.htm Esbjerg
o888267.htm Taylor A M Sgt RAF 35 p131.htm HAL W7886 Bomb G Near Sdr.Stenderup d170143 o888 o888.htm POW


Den 17. januar 1943 styrtede HAL W7886 ned her nær skovkanten mellem Mørkholtgård og Hørregård. En vinge landede her 2 km derfra. (Kilde: Harry Skov)
Se Kolding Folkeblad 19 JAN 1943 og
monument rejst her i 1995 nær nedstyrtningsstedet. Se Google Map p131 Halifax W7886.

"Kl. 17.03 lettede Halifax W7886 for sammen med 170 Lancasters og 16 andre Halifaxes at bombe Berlin for anden nat i træk efter at RAF i næsten 14 måneder ikke
var fløjet til
dette mål. Det første angreb havde været en fiasko pga. dårligt vejr, men kun en Lancaster gik tabt. Det andet angreb fandt sted under betydelig bedre vejrforhold, men ad den samme rute, hvilket gav de tyske natjagere en betydelig fordel. 19 Lancasters og 3 Halifaxes eller 12% af styrken gik tabt." (FT 90-47-8)
På vej mod Berlin fik dette fly motorproblemer efter at have passeret vest om Stettin (her). Eneste mulighed var at vende om. (Kilde: "Skidthøgen"
af Henry Pedersen)
"Telegrafisten P/O Frederick Arthur Braybrook (DFM), sendte kl. 20.30 en kort radiomelding tilbage til England. »Just maintaining height« lød melding,
og en halv time senere lød »Three engines now working«."(FT 90-47-8) p131MACR

Over Lillebælt blev flyet angrebet af en tysk natjager. 4 af flyverne klarede at springe ud med faldskærm, men  P/O L. R. Adcock landede i Lillebælt og hans lig blev
fundet ved Hagenør (her) på nordsiden af Kolding Fjord den 19. januar 1943. Flyet styrtede ned
her nær skovkanten mellem Mørkholtgård og Hørregård. Da ilden i
vraget var døet ud fandt man 3 omkomne flyvere:
F/S Frederick D. McColl, P/O F. A. Braybrook og P/O W. A. McMullan. De 4 omkomne flyvere blev begravet i
Esbjerg den 23. januar 1943.

S/Ldr I.M.R. Brownlie landede i en skov (her - kilde: Harry Skov som talte med Brownlie i 1995). Han fulgte en vej til skovridergården her, hvor skovrider Lassen bød
ham velkommen. Efter en længere samtale gik Brownlie med til at overgive sig. Det ville ikke være muligt at nå Sverige. Brownlie og Corke blev senere ført til lejrene
21 B Schubin og 3 Sagan.

F/Lt J.K. Corke landede ved Hørregaard, som er her. Han gik mod nordvest op i nærheden af Løver Odde (her), hvor han mødte fiskerne Peter og Niels Vogesen.
De to brødre tog ham med hjem og hentede Arne Lykkebo, som de vidste forstod engelsk. Igen var konklusionen at det ikke ville være muligt at nå Sverige. Corke forærede sine flugtrationer til sine værter, inden han blev hentet af dansk politi. Brownlie og Corke blev senere ført til lejrene 21 B Schubin og 3 Sagan.

Sgt A.M. Taylor blev ramt af kugler fra natjageren. Han klarede at komme ud af det brændende fly. Hans faldskærm kom til at sidde fast i høje træer på Fænø, hvor
han landede måske omkring her. Han åbnede låsen i seletøjet - og faldt omkring 5 m ned! Han fik alvorlige kvæstelser. Efter nogle timer blev han fundet af en tysk
patrulje og ført til det tyske militærhospital i Hald (her) ved Viborg. Efter nogle måneder blev han overført til hospitalet i Lamsdorf og lejr 8 B Lamsdorf. (Hovedkilder: "Skidthøgen" og AOD) Læs mere om Tyske krigsfangelejre.   Halifax Print og folk bag en Halifax klar til en mission. p131MACR   7 flyvere. 

On 17 January 1943 HAL W7886 crashed here near the edge of the forest between Mørkholtgård and Hørregård. See Kolding Folkeblad on 19 JAN 1943.
A wing landed here 2 km away. (Source: Harry Skov) See the
monument erected here in 1995 near the crash site. See Google Map p131 Halifax W7886.

“At 17.03 hours Halifax W7886 took off to bomb Berlin for the second night in succession together with 170 Lancasters and 16 other Halifaxes after nearly 14 months without raids on this target. The first attack had been a fiasco due to bad weather, but only one Lancaster was lost. The second attack was carried out under
considerably better weather conditions but along the same route which gave the German night fighters a significant advantage. 19 Lancasters and 3 Halifaxes or 12%
of the force were lost.”  (FT 90-47-8)

On its way to Berlin this plane had engine trouble after having passed west of Stettin (here). The only option was to turn around. (Source: "Skidthøgen"
(The Shitehawk) by Henry Pedersen)

“At 20.30 hours Wireless Operator, P/O F. A. Braybrook DFM sent a short message on the radio back to England: “Just maintaining height” and half an hour later he added »Three engines now working«."(FT 90-47-8)

Over the Lillebælt the plane was attacked by a German night fighter. 4 of the airmen managed to bail out, but P/O L. R. Adcock landed in the Lillebælt and his body
was found at Hagenør (
here) on the north side of the Kolding Fjord on 19 January1943. The plane crashed here near the edge of the forest between Mørkholtgård and Hørregård. When the fire in the wreckage had died out 3 perished airmen were found: F/S Frederick D. McColl, P/O F. A. Braybrook and P/O W. A. McMullan.
The 4 perished airmen were buried in Esbjerg on 23 January 1943.

S/Ldr I.M.R. Brownlie landed in a forest (here - source: Harry Skov who talked to Brownlie in 1995). He followed a road to the forester’s house here where he was welcomed by forester Lassen. After a longish conversation Brownlie agreed to surrender. It would not be possible to reach Sweden.

F/Lt J.K. Corke landed at Hørregaard which is here. He walked to the north west to a place near Løver Odde (here) where he met the fishermen Peter and Niels
Vogesen. The two brothers took him to their home and fetched Arne Lykkebo who, they knew, understood English. Again the conclusion was that it would not be
possible to reach Sweden. Corke gave his escape rations to his hosts before he was fetched by Danish police.
Later Brownlie and Corke were taken to the camps 21B Schubin and 3 Sagan.

Sgt A.M. Taylor was hit by bullets from the night fighter. He managed to get out of the burning plane. His parachute got stuck in tall trees on Fænø where he landed maybe about here. He opened the lock of his harness – and fell about 5 m down! He was severely injured. Some hours later he was found by a German patrol and
taken to the German field hospital in Hald (here) near Viborg. Some months later he was transferred to the hospital in Lamsdorf and camp 8B Lamsdorf.

(Main sources: "Skidthøgen" (The Shitehawk) and AOD)
Read more about German POW-Camps.

See Halifax * Halifax Print *  Halifax - Bless 'Em All * No. 35 Squadron RAF - Wikipedia -  one of the Pathfinder Squadrons of No. 8 Group RAF
led by Air Vice Marshall Don Bennett. At the end of information about each of the perished airmen you see that the IBCC has sad operational details. p131MACR
Halifax II W7886 TL-C took off from RAF Graveley at 17.03 hrs on 17 JAN 1943 heading for Berlin. (Source: Aircrew Remembered has this and more.)  7 airmen.