Walter Lowery - den lange historie - the long story             Updated: 17 DEC 2016 

 Den 29. april 1943 kl. 00.15 styrtede STI BF447 ned 8 km vest for Horsens nær det sted, hvor der er rejst et monument . Det er her.
Det lykkedes Sgt (Flight Engineer) Walter Lowery at springe ud med faldskærm kort før styrtet efter midnat. Dette er den lange historie om ham.
Bemærk at dette fandt sted 4 måneder før det vanskelige samarbejde mellem danske myndigheder og de tyske besættelsesstyrker standsede.
Tyskerne tog magten den 29. august 1943, da den danske regering ikke ville bruge dødsstraf mod danske sabotører. Politiet fortsatte til 19. september 1944!

"Politiet fandt næste morgen en faldskærm ved Bisgård (her) syd for Tamdrup Kirke, men Sgt Lowery var som sunket i jorden. Han gemte sig i stalde og udhuse og fik mad hos flere lokale, men ingen af dem kunne hjælpe ham til Sverige. På et tidspunkt blev han fundet på et høloft på en mindre ejendom mellem Lund og Bisgaard.
Han fik serveret et måltid mad, men flygtede gennem haven, da han forstod, der blev ringet efter politiet.

Først den 14. maj besluttede han at gå ind til Horsens. Han fik selskab af en snakkesalig sælger, der muligvis kunne hjælpe ham. Kl. 21.00 kom de til Vestergade i Horsens (her), og pludselig kørte en politibil med tre danske betjente op på siden af de to, og den ene betjent spurgte Sgt Lowery på perfekt engelsk: "Are you
English?" Der var intet at gøre. Lowery blev afleveret til tyskerne i Horsens, og derfra gik turen til Dulag Luft. Efter et par uger blev han overflyttet til Stalag Luft I ved
Barth på Rügen.

I november 1943 blev alt RAF personel flyttet til Stalag Luft VI ved Heydekrug i Østprøjsen. I juli 1944 var Lowery blandt 900 RAF flyvere, der blev evakueret fra
Heydekrug. Med et lille skib blev de sejlet til Swinemünde, hvor de blev stuvet sammen i kreaturvogne og kørt til Kiefheide. Herfra blev flyverne tvunget til at løbe det
sidste stykke til Stalag Luft IV i Gross Tyckow, hvor allerede flere tusinde amerikanere var indespærret på et meget lille område.

I februar blev denne lejr også evakueret og en lang og umenneskelig march mod vest fandt sted. Undervejs blev kolonnen angrebet flere gange af allierede jagerfly,
og Sgt Lowery blev såret i begge ben. De sårede blev bragt til et lazaret i en fangelejr for franskmænd i nærheden af Schwerin. I begyndelsen af maj befriede
amerikanerne byen, og derefter fulgte 2½ måned på RAF-hospitalet i Cosford." (FT 90-50-14)

Flere links i engelsk version. Se også Tyske krigsfangelejre.

On 29 April 1943 at 00.15 hrs STI BF447 crashed 8 km west of Horsens near the spot where a monument was erected. It is here.
Shortly before the crash
after midnight Sgt (Flight Engineer) Walter Lowery managed to bail out. This is the long story about him.
Notice that this took place 4 months before the difficult cooperation between Danish authorities and the German occupation forces stopped.
The Germans took control on 29 August 1943, as the Danish government would not impose death penalty on Danish saboteurs. However, the police went on with
their work till 19 September 1944.

"Next morning the police found a parachute at Bisgaard (here) south of Tamdrup Church, but Sgt Lowery appeared to have sunk into the ground. He hid in stables and
outbuildings and got food from a number of local people, but none of them could help him to Sweden. At one time he was found in a hayloft at a small farm between
Lund and Bisgaard.
A meal was served to him, but he escaped through the garden, as he understood that the police was called for on the telephone.

Not until 14 May did he decide to walk to Horsens. He was accompanied by a talkative salesman who might be able to help him. At 9 p.m. they came to Vestergade
in Horsens (here), and suddenly a police car with three Danish policemen drove up next to them, and one of the policemen asked Sgt Lowery in perfect English,
"Are you English?" There was nothing to be done about it. Lowery was handed over to the Germans in Horsens, and from there his journey went on to Dulag Luft.
After a couple of weeks he was transferred to Stalag Luft I at Barth in Rügen.

In November 1943 all personnel of the RAF were taken to Stalag Luft VI at Heydekrug in East Prussia. In July 1944 Lowery was among 900 airmen of the RAF who
were evacuated from Heydekrug. In a small ship they were sailed to Swinemünde, where they were squeezed into cattle wagons and taken to Kiefheide. From here
the airmen were forced to run the last part of the way to Stalag Luft IV in Gross Tyckow, where several thousand Americans were already confined in a very small area.

In February also this camp was evacuated and a long and inhuman march towards the west took place. On their way the prisoners and guards were attacked several times by allied fighters, and Sgt Lowery was wounded in both of his legs. The injured were taken to a camp hospital in a camp for French prisoners of war near Schwerin.
In the beginning of May the Americans liberated the town, and then Lowery spent 2½ months at the RAF-hospital in Cosford." (FT 90-50-14)

See also German Prisoner of War Camps.