Vadum Kirkegård, 3 begravelser - Cemetery, 3 burials                                  Updated: 11 MAY 2009
 

4 flyvere fra WHI N1383 styrtet 26. april 1940 i Vildmosen, begravet 28. april 1940 på  Vadum Kirkegård.
"Begravelsen af flyverne fandt sted den 28. april under medvirken af en tysk feltpræst. Da præsten havde bedt Fadervor, blev der affyret æressalut, og mandskabet fra
den kanon, der havde skudt flyet i brand, hilste en for en de faldne modstandere." (FAF)

20 flyvere fra angreb på flyvepladsen Fliegerhorst Aalborg West 13. august 1940, begravet 16. august 1940 på  Vadum Kirkegård.
"Begravelsen af de 20 dræbte flyvere fandt sted den 16. august med fuld militær honnør fra tysk side, hvorunder der blev talt af en tysk feltpræst, affyret æressalut og nedlagt kranse. I følget sås bl.a. den stedlige danske sognepræst." (FAF)

6 flyvere fra HAL MZ826 styrtet 15. oktober 1944 ved Nørre Halne, straks begravet på stedet - på Vadum Kirkegård.
"De dræbte blev af tyskerne  nedgravet i et område, der var stærkt dækket af tyske barakker. Den lokale befolkning var godt klar over nedgravningen og dens placering, inden krigen sluttede, hvorfor Vadum sogneråd straks efter den 5. maj 1945 kunne træffe beslutning om at overføre ligene af de dræbte flyvere til indviet jord. Det skete
den 2. juni, hvor et ligtog med 6 kister førtes mod Vadum Kirke, hvorfra begravelsen fandt sted den følgende dag, søndag den 3. Juni.

I følget, der talte ca. 3000 personer, sås bl.a. stiftamtmand J.A. Berner, politimester C.L. Bach, samt engelske officerer og danske modstandsfolk.
Mange faner og talrige blomster sås på kirkegården, da sognepræst N. Møller foretog jordpåkastelsen." (FAF)

4 airmen from WHI N1383 crashed on 26 April, 1940 in  Vildmosen, buried on 28 April, 1940 at Vadum Cemetery.
"The burial of the airmen took place on 28 April officiated by a German army chaplain. When he had said the Lord´s Prayer a salute of honour was fired, and the crew
from the gun which had hit the plane so it caught fire, saluted the fallen adversaries one by one." (FAF)

20 airmen from the attack on Aalborg airfield, Fliegerhorst Aalborg West on 13 August, 1940, buried on 16 August, 1940 at Vadum Cemetery.
"The burial of the 20 killed airmen took place on 16 August with full military honours from the German side officiated by a German army chaplain, who delivered a speech.
A salute of honour was fired and wreaths were laid. Among the mourners was the local Danish vicar." (FAF)

6 airmen from HAL MZ826 crashed on 15 October,  1944 at Nørre Halne, at once buried on the spot  - at Vadum Cemetery on 3 June, 1945.
The deceased were dug down by the Germans in an area with a strong military presence. The local citizens knew about the burial and where it was, before the war
ended. This enabled the parish council of Vadum to decide just after 5 May, 1945, when Denmark was liberated, to transfer the bodies of the deceased airmen to consecrated soil. This happened on 2 June, when a funeral procession headed for Vadum Church, where the funeral took place the next day, Sunday 3 June.

Amoung the mourners of about 3000 people were prefect J.A. Berner, police commissioner C.L. Bach, British officers and Danish members of the resistance.
Many flags and numerous flowers were seen on the churchyard, as vicar N. Møller officiated at the graveside. (Source: FAF)