Stirling IV LJ645 - Skæring near Århus - Monument    STI LJ645   Photos: AS 02 MAY 2008       Updated: 18 NOV 2016 
  

Mindesten mellem træer

På vej med våben til Ørting syd for Odder blev STI LJ645 skudt i brand af
tysk flak. Det vides ikke med sikkerhed, om det var fra flakstillinger ved Århus
Havn eller ved Åkrogen. Flyet fortsatte mod nord, hvor det ramte trætoppe ved
huset vest for Koldbogaard og styrtede ned mellem huset og Koldbogaard, se Google Map p426r. Det lykkedes Rawlings og Flannigan at få Mombrun med
ud af flyet. De gik gennem markskellet, og på den anden side af det fandt Sofus Pouli og Mogens Pouli brændende tøj. De forbrændte flyvere gik mod vinden til Mejlbyvej 110, hvor de ikke fik nogen hjælp. Derefter vandrede de til Karl Høj
Nielsens gård Højsgaard, Mejlbyvej 97, hvor de fik hjælp af bl.a. Hans Høj Nielsen, den nuværende ejer af Højsgaard. En ambulance blev tilkaldt. De 3 flyvere blev
bragt til Kommunehospitalet i Århus. (Kilde: Mogens Pouli) Senere blev de af tyskerne overført til det tyske feltlazaret, der var etableret i det gamle amtssygehus
i Godthåbsgade.

Gårdejer Sofus Pouli, Koldbogaard, og hans søn Mogens Pouli, der hørte styrtet
midt om natten, fik snart selskab af mange tyskere på nedstyrtningsstedet.
Se fotos fra nedstyrtningsstedet. Flyet havde ramt trætoppe inden styrtet. Mindestenen er i markskellet. Mogens Pouli ses 2. maj 2008 ved bøgen og de to ege, som hans far plantede ved det mindesmærke med nedstyrtnings-datoen,
som han rejste på eget initiativ lige efter krigen. Der har gennem årene været
jævnlige kontakter mellem nogle af flyvernes familier og familien på Koldbogaard.

"De 3 omkomne flyvere, der sad fastspændt i flyet, blev næste morgen bjerget ud, bl.a. under medvirken af Vagtværnet. Også de dræbte flyvere blev bragt til det
tyske lazaret." (FAF)

F/O G.A. Mombrun var så hårdt kvæstet, at han døde få dage senere.

Mindesten i hegn

 On its way to Ørting south of Odder STI LJ645 caught fire after being hit by German flak. It is uncertain if the flak came from flak positions at Aarhus Harbour
or from a position at Åkrogen. The plane flew on to the north, where it hit treetops
at the house west of Koldbogaard and crashed between the house and Koldbo-gaard, see Google Map p426r. Rawlings and Flannigan managed to
get Mombrun out of the plane. They walked through the field boundary, and on
the other side of it Sofus Pouli and Mogens Pouli found some burning clothes.
The airmen with severe burns walked against the wind to Mejlbyvej 110 where
they got no help. They went on to Karl Høj Nielsen's farm Højsgaard, Mejlbyvej 97,  where they received help, also from Hans Høj Nielsen, the present owner of Højsgaard. An ambulance was called for. The 3 airmen were taken to the Municipal Hospital in Aarhus. (Source: Mogens Pouli) Later the Germans transferred them to the German field hospital established in the old county hospital in Godthåbsgade.

Farmer Sofus Pauli, Koldbogaard, and his son Mogens Pauli, who heard the crash
in the middle of the night, were soon joined by a lot of Germans at the crash site.
See photos from the crash site. The plane had hit treetops before the crash.
The memorial stone is in the field boundary. Mogens Pauli is seen on 2 May 2008
at the beech and the two oaks, which his father planted at the memorial stone with the crash date erected on his own initiative just after the war. Over the years there have regular contacts between families of some of the airmen and the family on Koldbogaard.

"The 3 perished airmen, who were locked in their seat belts in the plane, were
taken out next morning by the security guard and others. Also the deceased
airmen were taken to the German field hospital." (FAF)
 F/O G.A. Mombrun was so severely injured that he died a few days later.