Efter styrtet - After the crash                                          Updated:  01 MAR 2015

To af mændene, der kom ned med HAL BB378, har fortalt om situationen efter styrtet på forskellig vis:

Major Flemming B. Muus  foto:
”Jeg kravlede ud og medens Peter (Pilot, Fl/Lt A.C. Bartter) fulgte efter, rev jeg min overtræksdragt af og smed den i ilden. Vi løb de hundrede meter hen til de andre. Et øjeblik efter lød et brag – der røg den første benzintank. - - - Vi var havnet på en mark, og det så ikke ud som om tyskerne var der til at tage imod os. - - - Jeg var ganske vist civil nu, men mine lommer var stoppet med koder, krystaller, nye radiosendeplaner, pistol, titusinde kroner i danske penge og breve i form af filmruller til mange forskellige mennesker. Så sagde Peter: ”Nu har du kommandoen, Flemming – vi er på dansk grund.”
Jeg delte besætningens otte mand op – de fem underofficerer i et hold og de tre officerer i et andet. Hvis de blev taget til fange af tyskerne, ville de alligevel blive sendt i fangelejre for henholdsvis officerer og underofficerer. De fem underofficerer sendte jeg i nordvestlig retning - - -. De tre officerer sendte jeg i østlig retning - - -.”
(Flemming B. Muus: Gjort Gerning, Berlingske forlag 1979, bd. 2, s. 32)

Navigator, P/O C.W. Fry:
"Alle kom ud og væk fra flyet i tide. - - - Vi kom af med flyverdragterne og begyndte at løbe hen mod et hegn omkring 200 yards væk. 'Majoren' tog straks den modsatte retning. Det ville være temmelig slemt, hvis vi nogen sinde blev fanget sammen med ham. Aldrig så snart var vi kommet ind i skyggen bag hegnet før flyet eksploderede. Vi stod og kiggede et minuts tid på at det brændte, og så begyndte vi at lægge planer.
Vi bestemte efter forslag fra Tommy (Bomb Aimer, F/Sgt B.A. Atkins) at officererne skulle gå sammen og sergenterne skulle dele sig op. Hvis vi blev taget til fange, ville officererne komme i et fængsel og stregbefalingsmændene i et andet. Vi gav hånd hele vejen rundt og Bart, Bill og jeg gik mod nord. De andre delte sig op, to og tre, og gik mod øst. Det er det sidste jeg nogen sinde så til dem."
F/O C.W. Fry: Mission to Sjaelland, Contact, Volume 15, Number 2, April 1998, s. 9, udgivet af the Commonwealh Air Training Plan Museum Inc. Brandon, Manitoba, Canada – kopi fra Helge W. Gram. Se den fulde beretning i Mission til Sjælland.

Two of the men who came down with HAL BB378 have told about the situation after the crash in different ways.

Major Flemming B. Muus  photo:
”I climbed out followed by Peter (Pilot, Fl/Lt A.C. Bartter), I tore off my flying suit and tossed it into the fire. We ran the 100 metres to the others. A moment later a bang was heard from the first fuel tank that blew up. - - - We had ended up in a field and apparently there were no Germans there to receive us. - - - I was in plain clothes now, but my pockets were loaded with codes, crystals, new plans for radio transmissions, a pistol, 10,000 Danish kroner, and letters in microfilm for quite a number of people. Then Peter said, “Now you are in charge , Flemming, we are on Danish soil.” I split up the crew of eight – five NCOs in one team and the three officers in another. If they were captured by the Germans they were bound to be sent to Prisoner of War-Camps for officers and Non Commissioned Officers respectively. I sent the 5 NCO’s in a north westerly direction - - -. I sent the three officers in an easterly direction - - -.”
(Flemming B. Muus: Gjort Gerning, Berlingske forlag 1979, bd. 2, p. 32 - translated by AS)

Navigator, P/O C.W. Fry:
“Everybody got out and away from the aircraft in time. - - - We got rid of our flying suits and then started to run for a nearby hedge about 200 yards away. The ‘Major’ headed in the opposite direction at once. It would be rather bad if we were ever caught with him. We no sooner got in the shadows behind the hedge when the aircraft blew up. We stood for a minute watching her burn and then started making our plans.
We decided on Tommy’s suggestion (Bomb Aimer, F/Sgt B.A. Atkins) that the officers go together and the sergeants split up. If we were taken prisoner, officers would go to one prison and NCOs to another. So we shook hands all around and Bart, Bill and I headed north. The others split up into two’s and three’s and headed east. That’s the last I ever saw of them.”
F/O C.W. Fry: Mission to Sjaelland, Contact, Volume 15, Number 2, April 1998, p. 9, published by the Commonwealh Air Training Plan Museum Inc. Brandon, Manitoba, Canada – copy from Helge W. Gram. See the full account Mission to Sjaelland
.