Korsør Avis om flystyrt 21. april 1943                In English                       Updated:  31 MAR 2014

Udklip fra Korsør Avis til www.airmen.dk modtaget fra Kurt Rehder den 4. marts 2010.
Artiklen må være fra onsdag den 21. april 1943, skrevet om morgenen for at komme i avisen udgivet om eftermiddagen samme dag.

"Der faldt en Bombe ved Strandgaarden, som antændtes. (Se p152x LAN X ikke HAL DT628)
Ogsaa
Maskiner skudt ned ved Drøsselbjerg og Kongsmark.
(Se p158 HAL HR722 og p157 STI R9261)
Ingen Mennesker kom alvorligt til Skade.

Luftkrigen satte i Nat ind over Vestsjælland med ret voldsom Styrke, idet der fra Kl. 24 til 2,30 skete overflyvninger, og det kom flere Steder til Luftkampe, der bl. a. medførte, at 3 fremmede Maskiner blev skudt ned. Den ene blev skudt ned ved Strandgaarden paa Revet ved Korsør, den anden eksploderede over Kongsmark ved Gaardejer N. P. Frandsens Ejendom, medens den 3. styrtede i Vandet 50 m ud for Drøsselbjerg Klint.

De første Maskiner hørtes ved 23,30-Tiden, og i den maanelyse Nat havde Observationsposterne et let Arbejde. Fra Korsør satte en livlig Luftværnsild ind, Projektørerne trak lange Lyskegler over Himlen og tvang de fremmede Maskiner til at flyve lavt. Befolkningen mærkede i høj Grad Luftkrigen, og sikkert mange gik i Kældrene.

Ved 24-Tiden ramtes en stor amerikansk Maskine, der kom fra Bæltet. Den søgte ind Nord for Sprogøvej og fortsatte ind over Strandgaarden, hvor den blev ramt igen,
idet der gik Ild i Maskinen, og den eksploderede. Gnister fra Maskinen slyngedes vidt omkring, og en Bombe faldt 20 m Nord for Gaarden, hvor et stort Krater i Dag
minder om, hvor nær Ejendommen havde været ved at blive helt udslettet. Selve Maskinen faldt ned paa Marken paa den anden Side af Vejen, hvor høje Flammer
slog op og Maskinen i Løbet af kort Tid brændte. Besætningen er utvivlsomt omkommet ved Eksplosionen.

Begivenheden ved Kongsmark fik et tilsvarende dramatisk Forløb. Her havde der været Luftkamp, og den fremmede Maskine faldt ned lige over Gaardejer Frandsens Ejendom, idet den forinden eksploderede i Luften, og dens Maskindele spredtes over flere Tønder Land, lige som Besætningen ogsaa her blev pulveriseret i uhygge-
ligste Grad.

Der skete ingen Antændelse af Ejendommen, hvilket derimod lige som ved Strandgaarden blev Tilfældet i Drøsselbjerg. Her styrtede Maskinen i Vandet 50 m uden for Drøsselbjerg Klint, og paa Grund af Maskingeværild eller Brandbomber opstod der Ild i Forpagter Løjstrups Ejendom (her), der saa godt som nedbrændte. Stuehuset
blev reddet, og af Besætningen reddedes kun Hestene. Flyvemaskinen, der var styrtet i Vandet, bar tydelige Tegn paa Luftkamp. Dens Skrog var splintret, og
Maskindele
laa spredt langs hele Stranden, og de 3 Lig, der drev i Land, havde Skudsaar, hvoraf man kan skønne, at Mandskabet maaske har været dræbt, forinden Maskinen styrtede ned.

En Del Bomber faldt ligeledes her på Egnen. I Korsør af en særlig betænkelig Karakter, idet der konstateredes en Forsager ved "Villa Nelletidda", hvorfor Politiet foranledigede Ejendommen evakueret sammen med et Par Naboejendomme. De mange Mennesker blev anbragt paa Halskovskolen, hvor D. K. B. tog sig af dem.

I Morges ankom en Sprængningskolonne fra Næstved, men paa nuværende Tidspunkt kan intet meddeles om Bomben. Ogsaa i det nordlige Opland er konstateret Forsagere, og et Par Landejendomme har maattet evakueres, lige som Politiet har foretaget de nødvendige Afspærringer.

De dræbte Flyvere fra Drøsselbjerg og Ligene fra Strandgaarden og Kongsmark er blevet ført til Kapellet i Stillinge Kirke."   
PS. Den sidste linje er ikke korrekt. 4 lig fra HAL HR722 ved Drøsselbjerg og 7 lig fra STI R9261 ved Kongsmark blev ført fra Kirke Stillinge til Svinø Kirkegård.
Resten af flyverne fra
HAL HR722 ved Drøsselbjerg blev ført til Svinø Kirkegård og begravet der efterhånden som de blev fundet. Der kan ikke have været nogen fra
LAN X ved Strandgården!
Pastor K. F. Olesen skrev i 1943 i Kirke Stillinges Liber Daticus: "Under Overflyvning af engelske Bombemaskiner forekom en Luftkamp, hvorunder en engelsk
Maskine brændende styrtede ned i Kongsmark på Ølandsgaardens mark ved Aaen. Alle omkom. Ligene herfra og fra andre Nedstyrtninger i Drøsselbjerg, ialt 11
ligger de første Paaskedage i vort Kapel, hvorefter de bortføres og begraves paa Svinø. Mange sprængt i flere Stykker, saa Tallet 11 er et Skøn."
(Kopi fra Helge Christiansen)