Lancaster X - Den tyske rapport - The German Report             Updated:  11 DEC 2011

 

Den 21. april 1943 styrtede Lancaster X ned ved Strandgården (Revvej 167, 4220 Korsør her) ved Halskov.(Kilde: Kurt Rehder) Se Google Map p152.
Dette er en tysk rapport oversat til dansk om dette flystyrt fundet blandt papirer efterladt af Helge W. Gram til brug i arbejdet med www.airmen.dk .

Krigsdagbog fra kommandanten i afsnittet de danske øer 1943-44
Den 21. april 1943 kl. 00:18  Korsør

Flyet styrtede ned i udkanten af flækken Halskov. Ved nedstyrtningsstedet er der et krater på ca. 6 m dybde. Flyet selv er knust i smådele, der ligger spredt i et stort område. Ved dette styrt blev telefonforbindelsen til Fluko (varslingsstationer for jagere) og måleudstyret på Revsklint ødelagt.  Fra 0130 måtte der etableres pendul-
kørsel med Hakas personbiler mellem det militære havnekontor (Dienststelle Haka Korsör) og Revsklint med henblik på at videresende underretninger til København.
(Det fastslås indirekte, at krateret er fra en bombe. Bemærk at tyskerne intet nævner om besætningen. Skaden på telefonlinjerne var vigtigere for dem.)


On 21 April 1943 Lancaster X crashed at Strandgaarden (Revvej 167, 4220 Korsør here) at Halskov. (Source: Kurt Rehder) See also Google Map p152.
This is a German report translated into English about this air crash found among papers left by Helge W. Gram to be used in the work with www.airmen.dk .

War diary of the Commander in Chief of the Danish islands 1943-44
21 April 1943  00.18 hours  Korsør

The aircraft crashed into the edge of the small town of Halskov. At the crash site  there is a crater about 6 metres deep. The aircraft itself has been crushed into small parts scattered over a big area. The telephone lines to Fluko (warning centres for fighters) and the measuring instruments on Revsklint were destroyed by the crash.
From 01.30 hours a shuttle service with Haka’s passenger cars between the military port office (Dienststelle Haka Korsör) and Revsklint had to be established to
forward information to Copenhagen.
(Notice that the Germans do not mention the crew. The damage to the telephone lines was more important to them.)

        

Kriegstagebuch des Kommandanten im Abschnitt Dänische Inseln 1943-44
21.4.43 0018 Uhr  Korsör

Das Flugzeug stürzte am Rand der Ortschaft Halskov ab. Bei der Absturzstelle befindet sich ein Trichter von ca. 6 m Tiefe. Das Flugzeug selbst ist in kleinste Teile zertrümmert, die in einem grossen Umkreis verstreut liegen. Bei diesem Absturz wurden die Telefonverbindungen der Fluko und des Messgeräts auf Revsklint zerstört.
Ab 0130 Uhr musste mit den Pkw. des Haka ein Pendelverkehr zwischen der Dienststelle und Revsklint zwecks Übermittlung von Nachrichten nach Kopenhagen eingerichtet werden.