30 APR 1943Esbjerg - Fovrfeld Gravlund - Cemetery  1943
Updated:
06 JAN 2022 
Esbjerg - Fovrfeld Gravlund  Foto 63419-070-608 fra Esbjerg Byhistoriske Arkiv.
Billedtekst: "Engelsk fællesgrav med 37 kister. Nedskudte engelske flyvere begraves
i Gravlunden." A viser
39 faldne beg. 30 APR 1943: Række 10 nr. 9-26, Række 11 nr. 8-26.
37 flyvere fra angrebet mod Stettin + Rostock 20 - 21 April 1943 
"begravedes om formiddagen den 30. april 1943 ved den største jordfæstelse af allierede
flyvere under besættelsen. Ved højtideligheden medvirkede en tysk feltpræst, og der blev
nedlagt kranse fra både den tyske værnemagt og Esbjerg byråd." (FAF) A3 * A * PLAN * Kors

Et af flyene var LAN ED614 nedstyrtet ved Vester Vedsted. Se 39 flyvere b300443 i listen.

Kirkegårdens personale forestod arbejdet omkring begravelser af allierede flyvere. "I de første
år foregik flyverbegravelserne fra kapellet og med fuld militær honnør. Senere, da også tyskernes
egne døde blev begravet med mindre ceremoniel, blev det kun til en meget kort højtidelighed  ved
graven. Men fhv. graver Hardy Hansen har fortalt, at det gik "ordentlig til" ved samtlige begravelser
under medvirken af en tysk feltpræst. Fra september 1944 ophørte Gravlunden med at være
begravelsesplads for allierede flyvere, idet tyskerne nu gik over til at begrave de i Syd- og Midt-
jylland omkomne flyvere "på stedet"." (FAF)
Danskere sørgede for at begrave flyvere fra Operation 30 AUG 1944 i Dejbjerg*Oue*Estruplund

Esbjerg (Fourfelt) Cemetery  Photo 63419-070-608 from Esbjerg Byhistoriske Arkiv.
Caption: "English common grave with 37 coffins. English airmen shot down buried in this
cemetery." A shows 39 airmen buried 30 APR 1943: Row 10, no.9-26+Row 11 no. 8-26.
37 airmen from the bombing raid on Stettin + Rostock 20 - 21 April 1943
"were buried before noon on 30 April 1943 at the greatest interment of allied airmen during the
occupation. A German army chaplain took part in the ceremony, and wreaths were laid from
the German Wehrmacht and the Town Council of Esbjerg." (FAF) A3 * A *  PLAN * Cross
One of the planes was LAN ED614 that crashed at Vester Vedsted. See 39 airmen b300443.

The staff of the cemetery took care of the burial of allied airmen. "In the first years the burials of
airmen were from the chapel of rest with full military honours. Later, when also the deceased of
the Germans themselves were buried with less ceremonial, a very short ceremony at the grave
would do. However, the then gravedigger Hardy Hansen has stated that all burials took place with
proper ceremonies, German army chaplains officiating at the graveside. From September 1944
this cemetery ceased to be used for burials of allied airmen, as the Germans now buried the
deceased airmen from South- and Central Jutland "on the spot"." (FAF)
Danes buried airmen from Operation 30 AUG 1944 in Dejbjerg*Oue*Estruplund