C. Dillon                                                                                                    Updated:  22 NOV 2021

Airman: v999013.htm Surname: Dillon Init: C Rank: P/O Service: RAF Sqdn: 299

P_link: p418r.htm Plane: STI LJ942 Operation: Drop in DK Crash_site: Roskilde Fjord

Crash_d: d030445 Buried_d: v999 C_link: v999.htm At_Next: EVD

Natten til den 3. april 1945 styrtede STI LJ942 i Roskilde Fjord her nord for Frederikssund.  Flyet blev ramt af flak og styrtede i vandet. Se Google Map p418r.
Se også www.gunnarmarboe.dk om Besættelsen og hverdagsliv 1940-1945 og især Pilot under jorden om Dillon og andre flyvere fra dette fly.
3 flyvere nåede Sverige, 2 blev krigsfanger og 1 blev begravet i Kirke Værløse. (Kilde: FT 88-44-51) Her er uddrag af den lange historie:

Natten mellem den 2. og 3. april 1945 skulle tre Stirlings nedkaste våben til et større dansk modtagehold på Orø (her) i Isefjorden. Skydækket over Danmark var
meget kraftigt, og to af flyene vendte om, medens LJ942 fortsatte. Piloten, P/O Charles Thomas Dillon, og flere af besætningsmedlemmeme var kommet til 299
Squadron  i maj 1944, og de havde fløjet med forsyninger og tropper på D-dag, til Arnhem og under angrebet over Rhinen. Derudover havde de fløjet adskillige
togter med forsyninger til modstandsbevægelsen i Frankrig, Holland og Norge, samt to bombetogter. LJ942 kom ind over Sjælland på højde med Nykøbing S
(her), men det var svært at få en god landkending, så P/O Dillon begyndte at cirkle over Hundested. Tyske flak ved Melby (her) åbnede ild, og flyet blev ramt i
halepartiet. Hurtigt drejede flyet væk fra området og fløj nu i lav højde sydpå langs Roskilde fjord. P/O Dillon var overbevist om, at det var den rigtige fjord og ville
begynde at stige, men beskadigede kabler til højderoret sprang og med voldsom kraft ramte flyet vandet (her) 600 meter nord for Stenø og ca. 100 meter fra land (nærbillede her). Charles Dillon slog hovedet og havde et mindre sår over næsen.

De fem søgte mod land, hvor de fik hjælp hos fisker Alfred Olsen. De tre sårede flyvere blev afhentet af en ambulance og bragt til Frederikssund sygehus (her).
Overlæge Gejlager mente at Dillon sagtens kunne bringes til Sverige, så han kontaktede hurtigt medlemmer af modstandsbevægelsen. Kl. 11 blev Dillon afhentet
og bragt ud af bagdøren. Det var i sidste øjeblik, fordi tyskerne gik i det samme ind af hoveddøren. Dillon tilbragte et par dage på Strandgården ved Over Dråby (her) før turen gik videre til Sverige, hvor han ankom kort før befrielsen.

P/O Dillon deltog efter befrielsen i No. 299 Squadron's mange transportaktiviteter. Han fløj adskillige ture til Norge, og den 21. juli landede han i Kastrup (her).
Da flyet først skulle returnere næste dag, nåede Dillon at hilse på flere af sine danske hjælpere. Den 6. oktober 1945 fløj F/O Dillon og besætning i Stirling L1668
(5G-J) fra Cairo med 20 passagerer. Den 7. oktober kl. 00.30 gik Dillon igennem et tykt skydække i 200 fods højde 1 mile syd for Rennes i Frankrig under et
forsøg på at finde den lokale flyveplads. Med hjulene nede og under et svagt drej mistede flyet pludselig højde, ramte jorden og eksploderede.
Alle 25 ombordværende, inklusive tre ægtepar, blev dræbt.                                  Se mere om hele besætningen i
den lange historie.
     
On the night before 3 April 1945
STI LJ942 crashed into the Roskilde Fjord here north of Frederikssund. The plane was hit by flak and crashed into the water.
See also www.gunnarmarboe.dk about a family 1940-1945 and Pilot under jorden about Dillon and other airmen from this plane. In Danish but with some photos.
See Google Map p418r. 3 airmen evaded to Sweden, 2 became POWs and 1 one buried in Kirke Værløse. (Source: FT 88-44-51) Excerpts from the long story:

In the night between 2 and 3 April 1945 three Stirlings were to drop weapons to a large Danish team who were ready to receive them in Orø (here) in the Isefjorden.
The cloud cover was very thick and two of the planes returned, while LJ942 carried on. Pilot, P/O Charles Thomas Dillon and several of the crew members had
joined 299 Squadron in May 1944, and they had flown with supplies and troops on D-Day, to Arnhem and during the attack across the Rhine. In addition to that
they had flown several sorties with supplies to the resistance movements in France, Holland and Norway - and two bombing raids. LJ942 approached Sjælland
(Zealand) near Nykøbing Sjælland (here), but it was difficult to get a good sight of land to establish their position, so P/O Dillon started circling over Hundested.
German flak at Melby (here) opened fire, and the plane was hit in the tail section. Quickly the plane turned away from the area and now flew south at a low
height along the Roskilde Fjord. P/O Dillon was convinced that it was the right fjord (inlet). He tried to climb but damaged cables to the elevator broke and the plane
crashed heavily into the water (here) 600 metres north of Stenø and about 100 metres from land (at close range here). Charles Dillon had hurt his head as well and he had a minor cut over his nose.

The five airmen went ashore and got help from fisherman Alfred Olsen. The three wounded airmen were taken in an ambulance to Frederikssund Hospital
(here). Consultant Gejlager thought that it was obvious to take Dillon to Sweden, so he quickly contacted members of the resistance. At 11:00 Dillon was fetched and taken out of the back door. It was at the last moment, as the Germans were just entering via the main entrance. Dillon spent a couple of days on Strandgården at Over Dråby (here) before he went on to Sweden, where he arrived shortly before the liberation.

After the liberation P/O Dillon participated in the many transports carried out by No. 299 Squadron. He flew a number of sorties to Norway, and on 21 July he
landed in Kastrup (here). As the plane was not to return until next day Dillon found time to meet several of the Danes, who had helped him. On 6 October 1945
F/O Dillon and his crew of Stirling L1668 flew from Cairo with 20 passengers. On 7 October at 00:30 Dillon went through a thick cloud cover at an altitude of
200 feet 1 mile south of Rennes in France trying to find the local airfield. With the wheels down and in a slight turn the plane suddenly lost altitude, hit the ground
and exploded. All on board including three married couples were killed.                                    See more about all of the crew in
the long story.