Arthur G. White                                                                                        Updated: 28 JAN 2022

Airman: v999009.htm Surname: White Init: A G Rank: F/Sgt Service: RAF Sqdn: 100

P_link: p290.htm Plane: LAN ND675 Operation: Minelaying Crash_site: Near Filskov

Crash_d: d100444 Buried_d: v999 C_link: v999.htm At_Next: EVD

Den 10. april 1944 styrtede LAN ND675 ned ved jernbanelinjen nord for Filskov omkring her på hjemtur efter en minelægningsoperation. (FAF) Se p290MACR.
Det lykkedes for Sergeant Arthur G. White at komme fra Jylland til København som fortalt i AOD. I næste afsnit ses Whites Rapport på engelsk.   

Modtagechef på Sjælland Stig Jensen fortæller i "Sandfærdige løgnehistorier fra Besættelsen":

"I København bliver White betroet i min varetægt. Han bliver midlertidigt anbragt i Dronningegården og dagen efter afhenter jeg ham om formiddagen for at bringe ham
ud til konsul Duelunds domicil i Bagsværd.

Det må have været i slutningen af april. Udenfor Hotel Cosmopolite, på hjørnet af Gothersgade og St. Kongensgade, sad værnemagtens ypperste i deres martialske
pragt og solede sig i det prægtige forårsvejr. Det gibbede i White, da vi passerede på det modsatte fortov. "Så nær har jeg ikke været dem før," sagde han, "det er
nogle slemme børster at se på." Jeg gav ham ret. Det var en grim samling.

På Kgs. Nytorv skulle vores illegale taxa afhente os. Jeg placerede White på en bænk med en avis, mens jeg selv telefonerede. Der sad han og skulede over avisen til Cosmopolite, hvor fjenden gassede sig i solen. Han var iført den typiske RAF pullover.

Vognen kom og vi rumlede afsted. Mellem os havde White anbragt skotøjsæsken, der gjorde det ud for kuffert. Jeg blev nysgerrig og spurgte ham, hvad han havde i
æsken. "Åh," sagde han, "en pyjamas, mit barbergrej og nogle småting."

Småtingene interesserede mig og jeg åbnede æsken med hans tilladelse. Ud over de nævnte ting fandt jeg en samling kort over Danmark, det sydlige Sverige, Nordtyskland, Holland og Belgien, trykt på tyndt lærred. Ved siden af lå der de pæneste små pengeposer med danske, svenske, tyske og hollandske penge.

Det ville være temmelig vanskeligt at bortforklare disse ting, hvis en patrulje skulle ønske at visitere os. Jeg stak æsken frem til chaufføren og forklarede ham, at den
måtte være "glemt" af en tidligere passager. Så sendte jeg White et bebrejdende blik: "Er De klar over at Deres ledsagere på denne tur fra Give til København
uvægerligt ville blive stillet for den tyske krigsret og i bedste fald ende i en koncentrationslejr, hvis en visitation bragte disse ting for dagen."

Han så noget brødebetynget ud og det tog lidt tid, før han svarede: "De skulle kende vores "paymaster", jeg ville hellere komme hjem uden hoved end uden de penge."
De kompromitterende sager blev druknet i Bagsværd Sø, og White vendte hjem uden penge, men med hovedet i behold."

On 10 April 1944 LAN ND675 crashed near the railway line north of Filskov about here on the return flight from a minelaying operation. (FAF) See p290MACR.
Sergeant Arthur G. White managed to get from Jutland to Copenhagen as told in AOD. More in the entry about Dickie: The Canadian Virtual War Memorial has this.
See Report by Flt Sgt Arthur G. White, the Navigator of  LAN ND675, Part A * B * C * D (19 pages - from the crash to Sweden) from Ida Filskov on 28 JAN 2022.

The chief of supply operations in Zealand Stig Jensen in his book "Sandfærdige løgnehistorier fra Besættelsen" (True stories from the occupation) has this:

"In Copenhagen I was entrusted with being in charge of  White. Temporarily he was taken to Dronningegården and the next day I fetched him before noon to take him
to consul Duelund's domicile in Bagsværd.

It must have been at the end of April. Outside Hotel Cosmopolite at the corner of Gothersgade and St. Kongensgade the most outstanding officers of the Wehrmacht
in their martial splendour were basking in the sun in the magnificent spring weather. White gave a start when we were passing by on the opposite pavement. "I have
never been so close to them before," he stated, "some nasty brutes to look at." I agreed. It was an ugly bunch of people.

Our illegal taxi was to fetch us at Kgs. Nytorv. I placed White on a bench with a newspaper, while I made telephone calls. Over his newspaper he was scowling at the
Hotel  Cosmopolite where officers from the enemy were making themselves cosy in the sun. He was wearing the typical RAF pullover.

The car came and we rumbled along. White had no suitcase but a shoe box which he placed between us. I became curious and asked him what was in the box.
"Well," he said, "my pyjamas, my shaving things and some small things." The small things caught my attention and with his permission I opened the box. In addition
to what he had mentioned I found a collection of maps of Denmark, the South of Sweden, the North of Germany, the Netherlands and Belgium printed on thin linen next
to neat bags with Danish, Swedish, German and Dutch money.

These things would be rather difficult to explain away, if a patrol would like to search us. I handed the box to the driver and explained to him that it must have been "forgotten" by an earlier passenger. Then I gave White a reproachful look: "Do you realise that your companions on your tour from Give to Copenhagen inevitably would
be taken to a German court-martial and at best end in a concentration camp, if a search brought these things to light?"

He looked guilty and it took him some time to answer, "You should know our paymaster. I'd rather return without my head than without the money."
The compromising things were drowned in the lake Bagsværd Sø, and White went home without money but with his head."