George R. Reed                                                                                        Updated: 30 JUL 2018

Airman: v999003.htm Surname: Reed Init: G R Rank: 2ndLt Service: USAAF Sqdn: 755

P_link: p278.htm Plane: B24 42-52432 Operation: Bomb G Crash_site: Venslev.

Crash_d: d090444 Buried_d: s999 C_link: v999.htm At_Next: EVD

AOD: "Murphy og Reed landede tæt sammen på en mark mellem Venslevvej og vejen mod syd fra Hyllested. Den unge Ejvind Friis så dem lande og viste dem
ud af landsbyen til en skov nær hans hjem. Ejvind gik så hjem for at vente på at tyskerne skulle holde op med at lede efter dem, før han ville komme tilbage til dem.
Da han kom tilbage, var de taget afsted med buschauffør Bernhard Hansen og Sven Anker Brøns, som havde fået øje på dem i skoven. Da de havde sat de sidste passagerer af, havde de vendt bussen, samlet flyverne op og taget dem til Haarslev-Tingjellinge skole, hvor flyverne blev gemt i kælderen. Om aftenen blev de samlet
op af Dr. Thorsteinson og kørt til falckredder Svend Aage Nielsens hjem i Slagelse."

Et antal danskere blev indblandet i deres flugt til Sverige. Tre af dem mistede livet i løbet af krigen! DFEV: "Leif Bruhn Petersen blev kort efter, i maj, skudt ned og
dræbt af Gestapo på Rådhuspladsen. Ejnar Larsen blev henrettet i Ryvangen den 27. februar 1945. Stationsleder de Neergaard, der havde været Finlands-frivillig, og
som havde deltaget i næsten alle former for illegalt arbejde blev også henrettet, den 28. marts 1945."

Henning Lindhardt 19 JUL 2018: ”En af de centrale personer var den unge premierløjtnant, senere oberst, Bent Jakobsen. Han var til påskefrokost hos svigerfamilien
Brøns. De hører en kraftig brummende lyd og forlader staks påskebordet. De ser den store amerikanske maskine og et antal faldskærme, der daler ned fra flyet.
Jakobsen springer på en cykel og kører i retning af nedstyrtningsstedet. Da Jakobsen et stykke tid efter kommer tilbage til frokosten, ser han, at der sidder to
amerikanske flyvere i sofaen. Det er Reed og Murphy. De skal naturligvis reddes til Sverige og Jakobsen vil med, Jakobsen finder også ud af at, Logie opholder sig
på en gård i nærheden. Jakobsen tager kontakt til de Neergaard og alle tre bliver kørt til København.

 

Reed og Murphy bor hos Leif Bruhn Petersen. Bruhn Petersen tager kontakt til sin bror Fritz, der er læge i Nykøbing Sj. Lægen aftaler en transport med en stenfisker. 

Reed, Murphy, Bent Jakobsen og en mor med to små børn tager toget til Nykøbing. Det svenske rigsarkiv har bekræftet ankomsten til Sverige. Det var den korte version. Jeg har udførligt beskrevet hændelsen i min bog  "Modstandskampen i Odsherred 1943 til 1945" – se uddrag.” Se svensk politirapport s. 1 * 2 * 3 om Reed og Murphy.

Pilot Logie klarede også at flygte. En del af tiden var han sammen med Murphy og Reed.
På Venslev Kirkegård blev der 2/9 1945 rejst en mindesten for de faldne, som er begravet på Svinø Kirkegård.

Se også Photo of Crew 68 of 755th Squadron, 458th Bombardment Group, MACR, links to Reports, list of Missions and account from Pilot, 2nd Lt B.E. Logie.
10 flyvere.

AOD: "Murphy and Reed landed close together in a field between Venslevvej road and the road going south from Hyllested.Young Ejvind Friis saw them land and showed them out of the village to a wood near his home. Ejvind then walked home to wait for the Germans to stop searching before he would come back to them.
When he came back they had left with Busdriver Bernhard Hansen and Sven Anker Brøns who had spotted them in the woods. When they had delivered the last passengers they had turned the bus around and picked the flyers up and taken them to Haarslev-Tingjellinge school, where the flyers were hidden in the basement.

In the evening they were picked up by Doctor Thorsteinson and driven to the home of Falck employee Svend Aage Nielsen in Slagelse."

A number of Danes were involved in their evasion to Sweden. Three of them lost their lives during the war! DFEV: "Leif Bruhn Petersen was shot down and killed by
Gestapo in the City Hall Square of Copenhagen in May 1944. Ejnar Larsen was executed in Ryvangen 27 February, 1945.  Head of Falck in Slagelse,
Bruno de Neergaard, who had been a volunteer in Finland´s war and who had participated in nearly all kinds of illegal work was also executed, on 28 March 1945."

Henning Lindhardt 19 JUL 2018: "
One of the central figures was the young First Lieutenant, later Colonel, Bent Jakobsen. He was having an Easter Lunch with his
family-by-marriage, the Brøns family. They hear a powerful humming sound and immediately they leave the Easter table. They see the big American plane and a
number of parachutes falling down from the plane. Jakobsen jumps onto a bicycle and heads for the crash site. When Jakobsen after some time returns to the lunch
he sees two American airmen sitting in the settee, Reed and Murphy. Of course they have to be rescued to Sweden, and Jakobsen wants to join them. Jakobsen also
finds out that Logie is staying on a neighbouring farm. Jakobsen contacts de Neergaard and the three of them are driven to Copenhagen.

Reed and Murphy stay with Leif Bruhn Petersen. Bruhn Petersen contacts his brother Fritz, who is a doctor in Nykøbing Zealand. The doctor arranges a transport with a man who had a boat for fishing up boulders from the sea bed. Reed, Murphy, Bent Jakobsen, and a mother with two small children go by train to Nykøbing. The Swedish National Archives has confirmed their arrival in Sweden.

That was the short version. I have described the event in detail in my book The Resistance in Odsherred 1943 – 1945.” See excerpt - in Danish, but with some photos.

Pilot Logie also managed to evade and he was with Murphy and Reed part of the time.

A memorial stone commemorating the fallen, who are buried in Svinø Churchyard, was erected on Venslev Churchyard on 2 September 1945.

See Photo of Crew 68 of 755th Squadron, 458th Bombardment Group, MACR, links to Reports, list of Missions and account from Pilot, 2nd Lt B.E. Logie.
This B-24 Liberator belonged to 755 BS, 458 BG, 96 CBW, 2 BD. It took off from Royal Air Force Station Horsham St Faith USAAF Station 123. 10 airmen.