Lancaster III LM694 - Aastruplund    Monument                                                    Updated:   30 MAY 2010

LAN LM694 blev på tilbagevejen efter mineudlægning i Danzig-bugten skudt ned af en tysk natjager over Midtjylland ved Aastruplund. Se nedstyrtningsstedet 30 m SV for
mindekorset her,
omkring 370 m fra informationstavle her ved Sandvej 15, 8740 Brædstrup. Hele besætningen omkom.
Alle flyverne ligger på Gl. Rye Kirkegård.

KM: Korset er fremstillet af dele fra et Lancaster fly, som nedstyrtede på stedet. En karl på Åstrupgård fik en bjælke bjerget hjem til gården, hvor den lå skjult på et halmloft til befrielsen i 1945. Gårdens ejer, Svend Andersen, fik derpå smedemester Ibsgaard i Træden til at lave et kors af vragdelen. En oval metalplade med flyvernes navne blev lavet hos en guldsmed i Brædstrup. Det vides ikke nøjagtigt, hvornår korset blev rejst, men Svend Andersen fik i juni 1946 kontakt med moderen til en af de omkomne, som opgav navne og adresser på familiemedlemmer til de øvrige omkomne. Fotograf Jørgensen i Brædstrup tog billeder af korset, som derpå blev sendt til flyvernes pårørende.

2008: Mrs. Eliza White, som oplyste navne og adresser, havde jævnligt kontakt til Åstrupgård, hvor Svend Andersen var meget optaget af alt omkring det flystyrt, der bragte krigen meget tæt på. Især i de første år var der mange kontakter mellem flyvernes familier og gården i Danmark. Kontakten er der stadig mellem nye generationer. P/O Flight Engineer Jack Whites søsters søn sendte i 2007 som hvert år siden 1946 fra familien White julehilsen og penge til en krans – og Svend Andersens barnebarn Anders Lund, nuværende ejer af Åstrupgård, lagde den ved mindekorset. (Fotos: Anders Lund) Se Anders Lund: Mine 7 flyverhelte og Vragdele på siden Åstrupgård.
Hør fra P4 Østjylland (ialt 9 minutter) 27/8 2008 reportage med Anders Lund og interview med Anders Straarup.

On the return flight after minelaying in the Danzig Bay LAN LM694 was shot down by a German night fighter
over the central part of Jutland at Aastruplund. See the crash site 30 m SW of the memorial cross
here, about 370 m from an information board here at Sandvej 15,
DK-8740 Brædstrup. Text: Memorial to 7 English airmen, who lost their lives on 27 August 1944. All of the crew perished. They rest in Gl. Rye churchyard.

KM: The cross is made of parts from the Lancaster, which crashed at this site. A farmhand from Aastrupgaard managed to get a beam back to the farm, where it was hidden in a loft with straw till the liberation in 1945. The owner of the farm, Svend Andersen, then had blacksmith Ibsgaard in Træden make a cross of the piece of wreckage. An oval metal plate with the names of the airmen was then made by a goldsmith in Brædstrup. It is uncertain when the cross was erected, but Svend Andersen made contact with the mother of one of those who died, who gave names and addresses of family members of the rest of the crew. Photographer Jørgensen in Brædstrup took photos of the cross, which then were sent to relatives of the airmen.

2008: Mrs. Eliza White, who gave names and addresses, had a regular contact with Aastrupgaard, where Svend Andersen was very absorbed in everything about the air crash that brought the war so close. Particularly during the first years after the war there were many contacts between the airmen´s families and the farm in Denmark.
The contact is still there between new generations. P/O Flight Engineer Jack White´s sister´s son in 200
7, as every year since 1946, sent a Christmas greeting and
money for a wreath – and Svend Andersen´s grandchild Anders Lund, the present owner of Aastrupgaard, laid it at the memorial cross. (Photos: Anders Lund)
See Anders Lund: MY 7 FLYING HEROES and pieces of wreckage at the website Aastrupgaard.