Om 112 henrettede mænd     112 på 9 måder                About 112 executed men  112 in 9 ways   Updated:  24 JUL 2019 

Den 9. april 1940 blev Danmark besat som en bekvem trædesten på vejen fra Tyskland til Norge, hvor fjordene og jernmalmen fra Sverige via havnen i Narvik  især havde tyskernes interesse. Den danske regering og administration fortsatte arbejdet ud fra tyskernes direktiver. I 1943 blev det klart for mange mennesker, at tyskerne ville tabe krigen og sabotagen voksede. Tyskerne overtog magten den
29. august 1943, da den danske regering ikke ville acceptere, at danske borgere
skulle kunne idømmes dødsstraf ved danske domstole.
Der var 9 eksekverede dødsdomme efter tysk krigsret i 1943. Det var vigtigt for tyskerne at bevare et rimeligt forhold til de fleste danskere, så antallet af tyske soldater i Danmark kunne være mindst muligt, og Danmark fortsat kunne være en stabil leverandør af fødevarer. I kort form: ingen sabotage - ingen dødsdomme.

Efter invasionen i Frankrig på D-dag 6. juni 1944 blussede sabotage og uro op i Danmark. Tyskerne ville dæmme op ved at henrette modstandsfolk. Der blev henrettet 2 den 8., 2 den 12. og 8 den 23. juni - men uroen blev ved. Tyskerne mistede helt kontrollen, da 8 mænd fra Hvidstengruppen var blevet henrettet og Folkestrejken brød ud! Se Kirstine Fiil Sørensen - Tulle - og hendes stærke brev. Hitler ønskede ikke flere martyrer, så der blev et midlertidigt stop for henrettelser!

Før Hvidstengruppen var der henrettet 31 modstandsfolk efter krigsretsdomme.
Den 9. august 1944 blev 11 modstandsfolk skudt "under flugtforsøg" af frustrerede tyskere, der omgik forbuddet mod henrettelser. Se mindestenen rejst her i 1947 nær Osted sydvest for Roskilde. Fra 21. februar 1945 blev 62 modstandsfolk henrettet efter krigsretsdomme.

Bogen DE SIDSTE TIMER fra 1985 nævner 112 henrettede i alt inklusive de 11 fra Osted. De 112 navne i AirmenDK findes alle i "Faldne i Danmarks Frihedskamp" fra 1970, i Jørgen Kieler: Hvorfor gjorde I det? bd. 2 s. 268-269 og i
John T. Lauridsen: Werner Bests korrespondance med Auswärtiges Amt og andre tyske akter vedrørende besættelsen af Danmark 1942-1945, bind 10, tillæg 2, side 60-69, se pdf. Her ses de 101 henrettede opdelt i kategorier. 11 fra Osted tilføjet.
Fundet af Niels-Birger Danielsen, manden bag udstillingen MODSTAND og bøger.

On 9 April 1940 Denmark was occupied as a convenient stepstone on the way from Germany to Norway, where particularly the fjords and the iron ore from Sweden via the harbour in Narvik were of interest to the Germans. The Danish government and administration continued to work, now based on German directives. In 1943 it became clear to many people that the Germans were going to lose the war and sabotage grew. The Germans took control on 29 August 1943, as the Danish government would not accept that Danish citizens might be sentenced to death at Danish courts.
9 men were executed after sentences in German martial courts in 1943. It was important to maintain a good relation to most Danes, so that the number of German soldiers in Denmark could be as small as possible and Denmark could still be a stable supplier of foods. Shortly: no sabotage - no death penalties.

After the invasion in France on D-Day 6 June 1944 sabotage flared up in Denmark. The Germans wanted to contain the unrest by executing members of the resistance.
On 8, 12, and 23 June 2+2+8 men were executed - but the unrest remained.
The Germans completely lost control when 8 men from the Hvidsten Cell had been executed and a spontaneous general strike broke out. See Kirstine Fiil Sørensen - Tulle and her strong letter. Hitler did not want more martyrs, so a temporary stop for executions was imposed. Before the Hvidsten Cell 31 members of the resistance had been shot after sentences by martial courts. On 9 August 1944 11 members of the resistance were shot "while attempting to escape" by frustrated Germans who bypassed the ban on executions. See the memorial stone erected here in 1947 near Osted south west of Roskilde. From 21 February 1945 62 members of the resistance were executed after sentences by martial courts.

The book THE LAST HOURS from 1985 mentions 112 executed men including the 11 from Osted. All of the 112 names on AirmenDK are found in (title translated) "Fallen in Denmark's Fight for Freedom" from 1970. in Jørgen Kieler: "Why did you do it?" and in a book by John T. Lauridsen. Here the 101 executed men are mentioned by categories. The 11 men from Osted were added.
Found by Niels Birger Danielsen, the man behind the exhibition RESISTANCE.