Veteran 1864  Erindringsmedaljer    Kundgørelse for Søværnet                             Opdateret: 21 MAR 2022

MARINEMINISTERIET  Kjøbenhavn, den 1ste Februar 1876  Kundgjørelse for Søværnet * Se Kundgjørelse for Hæren * Indstiftelse 1ste Februar 1876

Hans Majestæt Kongen
har ifølg
e derom nedlagte allerunderdanigste Forestillinger ved allerhøieste Resolutioner af 10de Juni, 23de September og 16de December f.
Aa. anordnet som følger:

Der tílveiebringes en Erindringsmedaille for dem, som enten i Hærens eller Flaadens Tjeneste have deltaget i Kampene for Fædrelandet 1848-50 og 1864, saaledes at der præges en Medaille for dem, der have deltaget i Krigen 1848-50, med Brystbillede af højsalig Kong Frederik den Syvende, en Medaille for dem, der have deltaget i Krigen 1864, med Brystbillede af Kong Christian den Niende, og en Medaille for dem, der have deltaget i begge Krigene, saavel med Kong Christian den Niendes som højsalig Kong Frederik den Syvendes Brystbillede.

Medaillen tildeles Enhver, som i et af Aarene 1848, 1849 og 1850 eller i 1864 har staaet ved en Afdeling (Institution), medens denne var på Krigsfod (Feltfod), eller som har været udkommanderet med et i Anledning af Krigen udrustet Skib, dog kun forsaavidt den Paagjældende ikke har udstaaet Straffearbejde eller ved Dom er funden skyldig i et i den offentlige mening vanærende Forhold.

Medaillen bæres i et rødt Baand med hvide Striber.

Medaillen bæres på venstre Bryst og saaledes, at den for dem, der er benaadede med Dannebrogsordenens Ridderkors, med Dannebrogsmændenes Hæderstegn eller andre danske Hæderstegn, faar sin Plads tilvenstre for disse Hæderstegn eller andre danske Hæderstegn, faar sin Plads til tilvenstre for disse Udmærkelsestegn, men tilhøire for udenlandske Dekorationer forsaavidt Nogen maate være benaadet med saadanne.

De til Medaillen hørende Baand maa ikke bæres uden i Forbindelse med Medaillen.
Medaillen skal af Søværnets Personale bæres til Galadragt og til al Tjeneste, hvortil Officererne ifølge den allerhøieste Resolution af 8de September 1871 skulle bære Sabel.

Medaillen tilfalder ved Dødsfald den Paagjældendes Arvinger.

                                              W. Haffner 

 


 NB: Krigsfod. Ikke straffet. Se ansøgning fra JLC i 1920, godkendelse nederst.