Lancaster I LL950 - Information 2017                                    Updated:  24 MAY 2019

LAN LL950 styrtede ned den 22. maj 1944.
Med hjælp fra Hans Søndergaard, David Whiting og andre har Anders Straarup
i 2017 fundet flere kilder. Se Google Map p324 Lancaster LL950.

Den bageste del af flyet styrtede ned ved Dørken, se fly-ikon på mit Google Map.


Den 31. maj 2017 var Tom Christensen, Carl Otto Sørensen, Kaj Tirsgård, Hans Søndergaard og Gert Bjerg Sørensen med mig på det nedstyrtningssted.

Ud fra daværende ejers navn fandt jeg nuværende ejer Gert Bjerg Sørensen.
Hans Søndergaard udpegede på kort punkt 3 Debris - vragstykker, hvor et ca.
40x40 cm stykke plexiglas og en karabinhage blev fundet.

Kaj Tirsgård, dengang 5½ år, se 3B Vester Dørkenvej 2, gik fra sit hjem ca. 550 m
til nedstyrtningsstedet på skråningen af en dyrket mark, hvor træer senere blev plantet. Mange år senere kan metaldele være svære at finde, selv om stedet måske var helt rigtigt. Tom og Carl Otto fandt intet metal her.

Harry Warrer, dengang 9 år, og hans bror på 6 år gik fra deres hjem i Thyregod, se 4A Harry Warrer, til nedstyrtningsstedet nær Dørken. 14. juni 2017 fortalte han,
at de så 2 lig i den bageste del af flyet, der var svært medtaget. Ligene var hele.
Så kom tyskerne og afspærrede området. Hans lillebror fik natlige mareridt.

Harry Warrer fortalte også, at hans tante havde set et instrumentbrædt eller lignende fundet ved gården Sønderlund, se 4B Givevej 8 Instrument panel.


Niels Utoft, se 5 Lindetvej 3, nævnte flere gange, at det brændende fly kom fra syd, tabte vragstykker syd for gården, passerede og styrtede ned senere ved Vesterlund, fastslog hans søn Kristian Utoft den 1. juni 2017.

Edel Jørgensen, dengang 14 år, se 5B Sejrupvej 27, fortalte 12. juni 2017, at hun vågnede op til larm fra luftkamp, og hun så det brændende fly som en ildkugle.
Der var ingen eksplosion i luften, men da det ramte jorden ved Vesterlund.
Tyskerne kom til gården et par timer senere. Alle måtte stå ved vinduerne, mens tyskerne forgæves søgte efter overlevende.
Oplysninger fra David Whiting og hendes slægtninge Chris & Dagny Nørager,
Højkildebedandbreakfast, gjorde det muligt for mig at ringe til Edel Jørgensen.

LAN LL950 crashed on 22 May 1944.
With assistance from Hans Søndergaard, David Whiting and others Anders
Straarup in 2017 found more sources. See Google Map p324 Lancaster LL950.

The rear end of the plane crashed near Dørken, see plane-icon on my Google Map.

On 31 May 2017 Tom Christensen, Carl Otto Sørensen, Kaj Tirsgård, Hans Søndergaard, and Gert Bjerg Sørensen were with me on that crash site.

Via the name of the then owner I found the present owner Gert Bjerg Sørensen.
On a map Hans Søndergaard showed 3 Debris - vragstykker where a 40 x 40 cm
piece of perspex and a snaphook were found.

Kaj Tirsgård, then 5½ years old, see 3B Vester Dørkenvej 2, walked from his home about 550 m to the crash site on the slope of a cultivated field. Later trees were planted here. Many years later metal parts can be hard to find, even if the place might have been quite right. Tom and Carl Otto found no metal parts here.

Harry Warrer, then 9 years old, and his brother 6 years old walked from their home
in Thyregod, see 4A Harry Warrer, to the crash site near Dørken. On 14 June 2017 he stated that they saw 2 bodies in the rear end of the plane that was severely damaged. The bodies were complete. Then the Germans came and sealed off the area. Afterwards his little brother had nightmares.

Harry Warrer also related that his aunt had seen an instrument panel or something like that found near the farm Sønderlund, see 4B Givevej 8 Instrument panel.

Niels Utoft, see 5 Lindetvej 3, mentioned a number of times that the burning plane came from the south, lost pieces of debris south of the farm, passed and later crashed near Vesterlund, his son Kristian Utoft stated on 1 June 2017.

Edel Jørgensen, then 14 years old, see 5B Sejrupvej 27, on 12 June 2017 related that she woke up to the noise from an aerial battle. She saw the burning plane like
a fire-ball. There was no explosion in the air but when it hit the ground near Vesterlund. The Germans came to the farm a couple of hours later. Everyone had to stand at the windows while the Germans in vain searched for survivors. 
Information from David Whiting and her relatives Chris & Dagny Nørager,
Højkildebedandbreakfast, enabled me to make a phone call to Edel Jørgensen.