Stirling III BK778 - Birgit Kveiborg                                                        Updated:  18 AUG 2012


Beretning fra Birgit Kveiborg til www.airmen.dk den 2. april 2009 om STI BK778, der styrtede ned ved Beerstedgaard:

Birgit Kveiborg, 14 år i 1943, var i sit hjem Beerstedgaard her den 4. november 1943. Omkring kl. 19 kunne hun og familien se en lysbombe over Kallerup 2 km mod nord efter at
STI BF461 var styrtet ned her.

Hun og resten af familien gik i kælderen, som de brugte som deres beskyttelsesrum. Omkring kl. 21 kom en nabo, der havde set et brændende fly, der fra syd kom lavt hen over laden, så han troede, der var gået ild i laden og måske resten af gården.
 

Måske søgte piloten på STI BK778  netop at undgå at ramme Beerstedgaard. Flyet styrtede ned her omkring 200 m mod nordvest og lavede et stort hul. Vragstykker og dele af mennesker blev spredt over et større område. Støvler med ben i blev samlet op, fik Birgit senere at vide. Meget snart kom politi, ambulancer og tyskere.

 

Umiddelbart efter styrtet blev Birgit og hendes familie evakueret af danske myndigheder for resten af den nat, og hele nedstyrtningsområdet blev afspærret. Hendes far blev vred, da en karl på gården havde skaffet sig et stykke af flyet, selv om han vidste, det var strengt forbudt.

 

Vraget blev liggende på nedstyrtningsstedet omkring en måned.

Account from Birgit Kveiborg to www.airmen.dk on 2 April 2009 about STI BK778, which crashed at Beerstedgaard:

Birgit Kveiborg, 14 years old in 1943, was in her home Beerstedgaard here on 4 November 1943. About 19:00 she and her family saw a flare over Kallerup 2 km to the north after the crash of
STI BF461  here.

She and the rest of her family went to the basement, which was their air raid shelter. About 21:00 a neighbour arrived. He had seen a burning plane coming from the south very low over the barn, so he thought that maybe the barn and the rest of the farm had caught fire.

Maybe the pilot of STI BK778 deliberately tried to avoid hitting Beerstedgaard. The plane crashed here about 200 m to the northwest and made a big crater. Debris and parts of bodies were scattered over a large area. Birgit was told later that boots with legs in them were collected. Very soon police, ambulances and Germans came to the crash site.

Birgit and her family were evacuated by Danish authorities for the rest of that night, and all of the crash site area was sealed off. Her father got angry, when a farmhand on the farm had taken a part of the plane even if he knew that it was strictly prohibited.

The wreck remained on the crash site for about a month.